Почетна / Наставници и сарадници / др Гордана Дракић, редовни професор
 • Катедра: Катедра за историју државе и права
 • Е-маил адреса: g.drakic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Е/I 28
 • Фиксни телефон: 021/485-3028
 • ORCID ид: 0000-0003-3548-3025

др Гордана Дракић, редовни професор

Рођена је 1974. године у Новом Саду. Основну школу и гимназију ,,Јован Јовановић Змај“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1999. године. Звање магистра правних наука стекла је 2003. године одбраном магистарске тезе под насловом: „Судство на подручју Војводине у периоду од 1918. до 1929. године” на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију под насловом: „Аграрно законодавство у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (Краљевини Југославији) и његова примена на територији надлежности Апелационог суда у Новом Саду“ одбранила је 2009. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: стипендија Coimbra Group Hospitality Scheme (2004).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Универзитет Passau (2003); Bauhaus Универзитет у Вајмару (2004); Правни факултет Универзитета Friedrich Schiller у Јени, Немачка (2004).

Радно искуство: судијски приправник у Општинском суду у Новом Саду (1999-2000); Правни факултет у Новом Саду (2000- ).

Области ужег научног интересовања: правни поредак, законодавна делатност и правосуђе у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Краљевини Југославији; правно нормирање и спровођење аграрне реформе у међуратној југословенској држави.

Говори енглески и немачки језик.

 • продекан за науку Правног факултета у Новом Саду (2018- )
 • шеф Катедре за Историју државе и права на Правном факултету у Новом Саду (2016- )
 • члан Наставно-научног већа Правног факултета у Новом Саду (2016- )
 • члан Савета Правног факултета у Новом Саду (2010-2018)
 • заменик председника Савета Правног факултета у Новом Саду (2013-2018)
 • секретар Катедре за Историју државе и права (2000-2004)
 • члан Стручног већа за друштвене науке Универзитета у Новом Саду (2018- )
 • члан Одбора за етичка питања Универзитета у Новом Саду (2019-)
 • члан Управног одбора Историјског института Београд (2019-)
 • члан Центра за економску историју Института економских наука у Београду (2019-)
 • члан Комисије за обезбеђивање и унапређење квалитета Правног факултета у Новом Саду (2014-)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2020.
ванредни професор историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2015.
доцент историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2010.
асистент историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2004.
асистент-приправник историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2000.

Основне академске студије:

 • Правна историја
 • Правна историја Србије (1804-1918)

Мастер академске студије:

 • Историја политичких и правних институција Војводине
 • Правне институције југословенске краљевине

Докторске академске студије:

 • Правна историја
 • Правне теорије и институције антике

Уџбеници и монографије:

 • Дракић Г.: Правосудне прилике на подручју Војводине 1918-1934, Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2015.
 • Дракић Г.: Питање форме закључивања брака у поступку израде грађанског законика у међуратној југословенској држави, Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2019.

Одабрани научни радови:

М13

 • Drakić G.: Jugoslawien: Codification of Civil Law in the Yugoslav State between the two World Wars; In: “Nichtgeborene Kinder des Liberalismus”? : Zivilgesetzgebung im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit / herausgegeben von Martin Löhnig und Stephan Wagner, Tubingen, Mohr Siebeck, 2018, стр. 195-225, ИСБН 978-3-16-156128-3

М14

 • Дракић Г.: Питање изједначења брачног права у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 6 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018, стр. 349-369, ИСБН 978-86-7774-213-3, УДК: 347.62(497.1)
 • Дракић Г.: Рад на доношењу грађанског законика у међуратној југословенској држави; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 449-460, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДК: 347 : 340.134(497.1)”1918/1941″
 • Дракић Г.: Унификација кривичног права у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection papers / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013, стр. 587-598, ИСБН 978-86-7774-114-3, УДК: 340.137:343(497.1)”1930″
 • Drakić G.: The Legal System of the Kindom of Serbs, Croat, and Slovenes and its Main Characteristic, U: Historical Legal Systems and European Integration, Bratislava, Comenius University in Bratislava, 2011, стр. 333-340, ИСБН 978-80-7160-314-6

М24

 • Дракић Г.: Нису га ни тражиле! О питању женског права гласа у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, бр. 1, стр. 81-112, ИССН 0550-2179, УДК: 342.8-055.2(497.1)”1918/1930″
 • Дракић Г., Станковић У.: Локална самоуправа у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, бр. 4, стр. 1485-1503, ИССН 0550-2179, УДК: 342.25(479.1)”1918/1930″
 • Дракић Г.: Спровођење аграрне реформе у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца на примеру великог поседа страног држављанина, Анали Правног факултета у Београду, 2014, бр. 2, стр. 146- 162, ИССН 0003-2565, УДК: 338.43.02(497.1)”1918/1935″

М51

 • Дракић Г.: Активности Одсека за народно здравље Народне управе за Банат, Бачку и Барању на унапређењу јавног здравља, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, бр. 3, стр. 1135-1147, ИССН 0550-2179, УДК: 614(497.113)”1918/1919″
 • Дракић Г.: Нормативно уређење уставнове јавног бележништва у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (Краљевини Југославији), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, бр. 4, стр. 201-215, ИССН 0550-2179, УДК: 347.961(497.1)”1930″(094.5)

М53

 • Дракић Г.: Шестојануарска диктатура и правна држава, 1. Међународни научни скуп “Владавина права и правна држава у региону”, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Правни факултет, 2014, стр. 780-792, ИСБН 978-99938-57-31-0, УДК: 340.12(497.1)”1918/1929″

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top