Почетна / Наставници и сарадници / др Горан Милошевић, редовни професор
 • Катедра: Катедра правноекономских наука
 • Е-маил адреса: g.milosevic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/I 32
 • Фиксни телефон: 021/485-3025
 • ORCID ид: 0000-0002-1936-0802

др Горан Милошевић, редовни професор

Рођен је 1967. године у Боровцу. Дипломирао је на Економском факултету у Крагујевцу 1992. године. Магистрирао је 2001. године одбраном магистарске тезе „Начин утврђивања јавних прихода у Србији – садашње стање и правци промена“ на Економском факултету у Крагујевцу. Докторску дисертацију „Порези – ублажавање пореског терета и пореска евазија – са освртом на привредни развој“ одбранио је 2005. године на Економском факултету у Крагујевцу.

Радно искуство: Министарство унутрашњих послова РС (1994-2009); Криминалистичко-полицијска академија у Београду (2005-2015); Правни факултет у Новом Саду (2015- ).

Области ужег научног интересовања: економија транзиције, економија Европске уније, економија јавног сектора, јавне финансије, економска безбедност.

Говори руски језик, а служи се енглеским језиком.

 • продекан за финансије Правног факултета у Новом Саду (2023- )
 • в.д. продекана за финансије Правног факултета у Новом Саду (2022-2023)
 • председник Библиотечког одбора Правног факултета у Новом Саду (2021- )
 • члан Савета Правног факултета у Новом Саду (2021-2022)
 • шеф Катедре правноекономских наука Правног факултета у Новом Саду (2015- )
 • декан Криминалистичко-полицијске академије (2009-2015)
 • главни и одговорни уредник часописа НБП – журнал за криминалистику и право (2009-2013)
 • члан Савета Криминалистичко-полицијске академије (2007-2009)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2015.
редовни професор економске науке Криминалистичко-полицијска академија у Београду 2012.
ванредни професор економске науке Криминалистичко-полицијска академија у Београду 2008.
доцент економске науке Криминалистичко-полицијска академија у Београду 2005.

Основне академске студије:

 • Основи економије
 • Економска безбедност
 • Пореско право
 • Буџетско право

Мастер академске студије:

 • Економија јавног сектора
 • Економика Европске уније
 • Економска анализа права
 • Финансирање тероризма

Докторске академске студије:

 • Пореско право – продубљени курс
 • Економија јавног сектора
 • Економска безбедност – продубљени курс

Уџбеници и монографије:

 • Милошевић Г.: Основи економије, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2020;
 • Милошевић Г., Кулић М., Цвјетковић – Иветић, Ц.: Пореско право, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2021;
 • Кулић Ж., Милошевић Г., Милутиновић, О.: Управљање материјалним ресурсима, New Look Entertainment, Београд, 2017.

Одабрани научни радови:

М22

 • Милошевић Г., Кулић М., Ђурић З., Ђурић О.: The Taxation of Agriculture in the Republic of Serbia as a Factor of Development of Organic Agriculture, Sustainability 2020, вол. 12, Нo. 8, ИССН 2071-1050
 • М23
 • Голубовић Н., Голубовић С., Маринковић С., Милошевић Г., Милашиновић С.: Exclusion from the labour market – case study, Tehnics Tehnologies Education Management/TTEM, 2012, вол. 7. Нo. 4, стр. 1735-1740, ИССН 1840-1503, ИСБН 977-1840-150002.

М24

 • Цвјетковић-Иветић Ц., Милошевић Г., Батуран Л.: Амортизација непокретности за сврху опорезивања имовине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2019, вол. 53, Нo. 3, стр. 1065-1080, ИССН 0550-2179, УДК: 336.226.2
 • Vuković M., Milošević G., Jovanović D.: Taxation of farmers by the income tax in Serbia, Економика пољопривреде, 2018, вол. 65, Нo. 2, стр. 683-696, ИССН 0352-3462, УДК: 336.221.338.43(497.11)
 • Батуран Л., Милошевић Г., Цвјетковић Ц.: Економска анализа фискалних и нефискалних трошкова регистрације оружја и проблем нерегистрованог оружја, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, вол. 52, Нo. 4, стр. 1747-1764, ИССН 0550-2179, УДК: 336.22:351.753(497.11)
 • Милошевић Г., Стајић Љ.: Индикатори економске безбедности – осврт на Републику Србију, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, вол. 52, Нo. 2, стр. 511-533,ИССН 0550-2179, УДК: 351.74/.75+355.02>:338497.11)
 • Стајић Љ., Милошевић Г.: Финансијска делатност државе као фактор економске безбедности – осврт на Републику Србију, Српска политичка мисао, 2017, вол. 55, Нo. 1, стр. 175-195, ИССН 0354-5989, УДК: 338.2:355.02(497.11)
 • Милошевић Г.: Фактори промена на тржишту радне снаге Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, Нo. 3 Т. I, стр. 713-733, ИССН 0550-2179, УДК: 331.55:338.2(497.11)
 • Голубовић Н., Милошевић Г., Милашиновић С.: Нека отворена питања теорије и праксе неолиберализма, Теме, 2013, Нo. 1, стр. 33-47, ИССН: 0353-7919, УДК: 316.324.8 : 338.124.4
 • Милошевић Г., Цветковић Д.: Утицај финансијског криминалитета на политички амбијент, Српска политичка мисао, 2012, Нo. 3, стр. 303-322, ИССН 0354-5989, УДК: 343.9.024:336.7
 • Милошевић Г., Кулић М.: Теоријске основе и практична искуства преваљивања пореза са освртом на пољопривреду, Економика пољопривреде, 2011, Нo. 2, стр. 281-297, ИССН 0352-3462, УДК: 336.564.3:631
 • Кулић М., Милошевић Г.: Однос кривичних дела пореске утаје и неуплаћивања пореза по одбирку у српском кривичном праву, Анали Правног факултета у Београду, 2011, Нo. 2, стр. 321-343, ИССН 0003-2565, УДК: 343.359.2(497.11)
 • Кулић М., Милошевић Г.: Фискални криминалитет у Србији, Индустрија, 2011, Нo. 4, стр. 293-306, ИССН 0350-0373, УДК: 343.9:336.2(497.11)
 • Милошевић Г.: Економска криза као фактор угрожавања безбеднoсти Србије, Српска политичка мисао, 2011, Но. 1, стр. 247-260, ИССН 0354-5989.

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top