Почетна / Наставници и сарадници / др Иван Милић, доцент
 • Катедра: Катедра за кривично право
 • Е-маил адреса: i.milic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Ц/II 37
 • Фиксни телефон: 021/485-3033
 • ORCID ид: 0000-0002-7916-5590

др Иван Милић, доцент

Рођен je 1984. године у Пећи (Љубенић). Дипломираo је на Правном факултету у Новом Саду 2010. године. Године 2012. на Правном факултету у Новом Саду одбранио је мастер рад с темом „Убиство на мах – криминолошки и кривичноправни аспект“. Докторску дисертацију „Индивидуализација казне затвора – криминолошки, кривичнорпавни и пенолошки аспект“ одбраниo је 2017. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех (шк. 2006/2007);  награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех (шк. 2007/2008); награда Универзитета у Новом Саду као најбољи студент Правног факултета у Новом Саду (шк. 2008/2009); стипендија Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду (шк. 2008/2009); стипендија Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду (шк. 2009/2010); стипендија фонда за младе таленте Републике Србије „Доситеја“ (шк. 2010/2011).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Руска Федерација (2019).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2010- ).

Области ужег научног интересовања: криминологија, кривично право, прекршајно право, кривично извршно право, привредно преступно право.

Служи се руским и енглеским језиком.

Члан је већег броја струкових удружења у Републици Србији, Републици Српској, Руској Федерацији и Републици Белорусији, као што су:

 • Српски правнички клуб
 • Виктимолошко друштво Србије
 • Удружење судија прекршајних судова Републике Србије
 • Удружење криминолога (Руска Федерација)
 • Савез правника (Република Белорусија)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
доцент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2023.
асистент са докторатом кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2018.
асистент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2012.
сарадник у настави кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2010.

Основне академске студије:

 • Кривично право
 • Кривично извршно право

Мастер академске студије:

 • Неурачунљивост у кривичном праву
 • Међународна кривична дела

Уџбеници и монографије:

 • Ристивојевић Б., Милић И.: Основи прекршајног права, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2021.
 • Дракић Д., Милић И.: Основи кривичног извршног права, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2019, ИСБН 978-86-7774-217-1
 • Ристивојевић Б., Милић И.: Основи прекршајног права, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2018.

Одабрани научни радови:

М24

 • Милић И.: Опомена као врста прекршајне санкције и њено (не)изрицање појединим учиниоцима прекршаја, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 4, стр. 1699-1711, ИССН 0550-2179, УДК: 343.232:343.27
 • Милић И.: Бекство из затвора – кривично дело или дисциплински преступ?, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 3 Т. I, стр. 813-823, ИССН 0550-2179, УДК: 343.811:343.232
 • Милић И.: Да ли је кривично дело најтеже казнено дело? (II део), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 2, стр. 405-415, ИССН 0550-2179, УДК: 343.232:343.222

М31

 • Милић И.: Правне последице осуде за привредни преступ, 1. Међународни научни скуп “Савремени правни промет и услуге”, Крагујевац: Правни факултет Универзитета, 25. мај, 2018, стр. 1057-1067, ИСБН 978-86-7623-081-5
 • Милић И.: Посебне мере према осуђеним лицима, 2. Међународна научна конференција “Друштвене девијације – Аномија друштва и посљедице”, Бања Лука: Центар модерних знања, 13. октобар, 2017, стр. 372-379, ИСБН 978-99976-677-9-3, УДК: 343.81:316.624
 • Милић И.: Упућивање осуђених на издржавање казне затвора и могућност одлагања извршења казне затвора, 10. Криминалистичко-криминолошка истраживања – стање и перспективе, Бања Лука: Интернационална асоцијација криминалиста: Управа за полицијско образовање, 25. децембар, 2015, стр. 283-293, ИСБН 978-99976-669-0-1

М45

 • Милић И.: О неким новинама у области извршења казне затвора, У: Правни систем и заштита од дискриминације: зборник радова. Св. 2 = The Legal System and Protection Against Discrimination: collection of papers. Вол. 2 / [главни и одговорни уредник Владимир Боранијашевић], Косовска Митровица, Правни факултет, 2015, стр. 217-237, ИСБН 978-86-6083-031-1

М51

 • Милић И.: О тзв. полицијском часу за време ванредног стања проглашеног због епидемије заразне болести covid-19, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, Но. 2, стр. 745-762, ИССН 0550-2179, УДК: 343.263: 578.834
 • Милић И.: Новине у општем делу Кривичног законика, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, Но. 1, стр. 367-381, ИССН 0550-2179, УДК: 343.26(497.11)”2019″
 • Милић И.: Да ли је кривично дело увек најтеже казнено дело? (I део), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, Но. 3, стр. 937-955, ИССН 0550-2179, УДК: 343.23 : 343.232
 • Милић И.: Евиденција прекршајно кажњених лица, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, Но. 1, стр. 239-251, ИССН 0550-2179, УДК: 343.359 : <004.234 : 343.271
 • Милић И.: Нови Закон о прекршајима и стари проблеми са заштитном мером обавезног лечења зависника од алкохола и психоактивних сусптанци, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Но. 1, стр. 263-273, ИССН 0550-2179, УДК: 343.232:343.85(497.11)”2014″(094.5)
 • Милић И.: Специфичност одлагања извршења казне затвора и примене мере притвора с обзиром на трудноћу и личност жене, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Но. 2, стр. 447-457, ИССН 0550-2179, УДК: 343.26-055.2
 • Милић И.: Поједини проблеми приликом изрицања и извршења мере безбедности забране управљања моторним возилом, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но. 3, стр. 447-458, ИССН 0550-2179, УДК: 343.852:623.437.4

М53

 • Милић И.: Поједини аспекти прекршајне одговорности из области безбедности саобраћаја на путевима, Дефендологија МНЕ: теоријско-стручни часопис за питање заштите, безбједности, одбране, образовања, социологије, криминологије и криминалистике, 2017, Вол. 2, Но. 3-4, стр. 65-74, ИССН 2337-0920, УДК: 656.053:343
 • Милић И.: Шта ново доноси Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима?, Безбједност, полиција, грађани, 2017, Вол. 13, Но. 1, стр. 115-125, ИССН 1840-0698, УДК: 343.232:343.3/.7(094.5)
 • Милић И.: Дужност окривљеног да говори на своју штету, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 2015, Но. 9, стр. 447-457, ИССН 0017-0933, УДК: 343.121
 • Милић И.: Казна рада у јавном интересу у прекршајном праву Републике Србије, Правна мисао: часопис за правну теорију и праксу, 2015, Но. 5-6, стр. 57-70, ИССН 0555-0092, УДК: 343.8:343.232
 • Милић И.: Јемство у прекршајном поступку, Безбједност, полиција, грађани, 2015, Вол. 11, Но. 3-4, стр. 263-274, ИССН 1840-0698, УДК: 347.952.5
 • Милић И.: Прекршајни налог, Безбједност, полиција, грађани, 2015, Вол. 11, Но. 1-2, стр. 243-253, ИССН 1840-0698, УДК: 351.74/.75:342.738(497.6РС)
 • Милић И.: Страни држављани као кријумчарено лице у Републици Србији, Безбједност, полиција, грађани, 2014, Но. 3-4, стр. 279-289, ИССН 1840-0698, УДК: 342.726-054.73(497.11)

М63

 • Милић И.: Накнада штете неоправдано кажњеном и неосновано задржаном лицу, 58. Редовно годишње саветовање “Организација правосуђа и ефикасност судске заштите: (европски стандарди и стање у Србији): кривичноправни аспекти”, Златибор: Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу: Intermex, 20-22. септембар, 2018, стр. 435-442, ИСБН 978-86-6411-012-9
 • Милић И.: О неким лошим решењима у Закону о прекршајима (Том II), 1. Научни скуп са међународним учешћем “Национално и међународно право – актуелна питања и теме”, Косовска Митровица: Правни факултет Универзитета, 26. мај, 2017, стр. 131-146, ИСБН 978-86-6083-048-9, УДК: 343.11(497.11)
 • Милић И.: Ненадокнадива штета неоправданог вођења кривичног поступка, 57. Редовно годишње саветовање “Реформски процеси и Поглавље 23 (годину дана после) – кривичноправни аспекти”, Златибор: Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу: Intermex, 21-23. септембар, 2017, стр. 612-623, ИСБН 978-86-6411-012-9
 • Милић И.: Кријумчарење држављана Републике Србије у држави свог држављанства, 4. Научни скуп са међународним учешћем “Право и друштвена стварност”, Косовска Митровица: Правни факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 24. јун, 2014, стр. 467-479, ИСБН 978-86-6083-039-7
 • М64
  Милић И.: Проблеми стварања и примене казненог извршног права, 1. Научни скуп “Теоријски и практични проблеми стварања и примене права (ЕУ и Србија)”, Нови Сад: Правни факултет, 11. јануар, 2016, сттрр. 203-205, ИСБН 978-86-7774-163-1, УДК: 343.152(497.11)

НЕКАТЕГОРИСАНО У КНР

 • Mилић И.: Правне последице осуде и вођење казнене евиденције за правна лица која су учинила кривично дело, Meђунaрoдни нaучни скуп “Услуге и права корисника”, Крaгуjeвaц: Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa, 26. јун, 2020, стр. 945-960.
 • Mилић И.: Рeгистaр неплаћених нoвчaних кaзни и других нoвчaних изнoсa, Бeзбjeднoст, пoлициja, грaђaни, 2016, Vol. 12, No 1-2, стр. 269-281.
 • Милић, И.: Упућивање најопаснијих осуђеника на издржавање казне затвора, Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 3/2020. стр. 312-346.

 

 

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top