Почетна / Наставници и сарадници / др Јелена Видић, редовни професор
 • Катедра: Катедра грађанскоправних наука
 • Е-маил адреса: j.vidic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 46
 • Фиксни телефон: 021/485-3059
 • ORCID ид: 0000-0001-7471-2981

др Јелена Видић, редовни професор

Рођена је 1974. године у Шапцу. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1998. године. Звање магистра правних наука стекла је 2005. године одбраном магистарске тезе „Нужно наслеђивање у домаћем и упоредном праву“ на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Наследноправне последице односа сродства, брачне и ванбрачне везе“ одбранила је 2010. године на Правном факултету у Београду.

Стипендије и награде: награда Владе Републике Србије за једног од најбољих студената у Србији (2002); стипендија Министарства за просвету Владе Републике Србије (2002).
Радно искуство: судијски приправник у Општинском суду у Новом Саду (2000-2001); Правни факултет у Новом Саду (2001- ).

Области ужег научног интересовања: наследно право, упоредно наследно право.

Служи се енглеским и руским језиком.

 • рецензент Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ) за поље друштвено-хуманистичких наука (2018- )
 • члан Организационог одбора Међународне научне конференције „Правна традиција и нови правни изазови“ (2020)
 • изводила наставу на основним академским студијама на Правном факултету у Бања Луци (2014-2016)
 • члан Наставно-научног већа Правног факултета у Новом Саду (2004-2005)
 • секретар Катедре грађанскоправних наука (2003-2012)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2021.
ванредни професор грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2016.
доцент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2011.
асистент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2005.
асистент-приправник грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2001.

Основне академске студије:

 • Наследно право

Мастер академске студије:

 • Упоредно законско наследно право

Докторске академске студије:

 • Наследно право – продубљени курс
 • Упоредно законско наследно право

Уџбеници и монографије:

 • Стојановић Наташа, Видић Трнинић Јелена, Поступак за расправљање заоставштине у Србији, Ниш, Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације, 2015, ИСБН 978-86-7148-205-9, УДК: 347.65/.68:347.919](497.11)
 • Видић Трнинић Јелена, Увод у упоредно наследно право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2020, ИСБН 978-86-7774-230-0

Одабрани научни радови:

М14

 • Видић Трнинић Ј.: Активна завештајна способност у савременим правима Европе; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније: тематски зборник. Књ. 7 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 7. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 7 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2020, стр. 317-334, ИСБН 978-86-7774-232-4, УДК: 347.67(4)
 • Видић Трнинић Ј.: Уговор о наслеђивању у савременим законодавствима Европе; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније: тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 6 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018, стр. 389-414, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 347.65:347.44(4)
 • Видић Трнинић Ј.: Завештајни сведоци у правима Србије и Мађарске; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 401-428, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДК: 347.67:347.943(497.11+439)
 • Видић Трнинић Ј.: Форме завештања у српском и мађарском праву; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 479-508, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДК: 347.67(497.11+439)
 • Видић Трнинић Ј.: О новелама Закона о наслеђивању и изменама Закона о јавном бележништву од значаја за наслеђивање; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection of papers. Вол. 3 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 557-570, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 347.65:347.961(497.11)
 • Видић Трнинић Ј.: Положај нужних наследника у правима Србије и Мађарске, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. 2. књ. = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 2. köt. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 2 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014, стр. 549-571, ИСБН 978-86-7774-140-2, УДК: 347.65(497.11+439)
 • Видић Трнинић Ј.: Диспозитивно законско наслеђивање у правима Србије и Мађарске, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection papers / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013, стр. 599-615, ИСБН 978-86-7774-114-3, УДК: 347.65(497.11+439)

М24

 • Видић Трнинић Ј., Ковачевић М.: Замена наследника у савременим правима Европе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, Но 3, стр. 881-907, ИССН 0550-2179, УДК: 347.65(4)
 • Видић Трнинић Ј., Ковачевић М.: Налог у наследноправном законодавству Србије и осталих земаља Европе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но 4, стр. 1619- 1639, ИССН 0550-2179, УДК: 347.65/.68(4)
 • Видић Трнинић Ј.: Ванредни облици завештања у праву Србије и осталим савременим правима Европе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но 4, стр. 1541-1571, ИССН 0550-2179, УДК: 347.672(497.11+4)
 • Видић Трнинић Ј.: Улога нотара у сачињавању завештања у упоредном праву, Српска политичка мисао, 2015, Вол. 50, Но 4, стр. 207-227, ИССН 0354-5989, УДК: 341.961:347.67]:340.5
 • Видић Ј.: Законско и нужно наслеђивање у Војводини између два светска рата, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2008, Но 125, стр. 79-108, ИССН 0352-5732, УДК: 347.65/.68 (497.113)

М51

 • Видић Трнинић Ј.: Усмено завештање у праву Србије и осталим савременим правима Европе, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2017, Вол. 56, Но 76, стр. 421-446, ИССН 0350-8501, УДК: 347.67(497.11)
 • Видић Трнинић Ј.: Олографски и алографски тестамент у српском и упоредном праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, Но 4, стр. 1251-1279, ИССН 0550- 2179, УДК: 347.67(497.11)
 • Видић Трнинић Ј.: Утицај заједнице живота, имовинског стања и радне способности наследника на конструкцију правила законског наслеђивања, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, Но 4, стр. 1761-1787, ИССН 0550-2179, УДК: 347.65
 • Видић Трнинић Ј.: Сурогат материнство у праву Србије (de lege lata и de lege ferenda) и праву Македоније, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, Но 3, стр. 1161- 1190, ИССН 0550-2179, УДК: 616-089.888.11(497.11+497.7)
 • Видић (Трнинић) Ј., Крстић Н.: Наследноправне последице рођења детета зачетог биомедицински потпомогнутом оплодњом, Правни живот, 2014, Но 10, стр. 527-542, ИССН 0350-0500, УДК:34(497.11) (05)
 • Видић Трнинић Ј.: Ванбрачни партнер као законски наследник у савременим правима Европе, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2014, Но 68, стр. 407-424, ИССН 0350-8501, УДК: 347.65/.68-055.3/.5(4-672EU)
 • Видић Трнинић Ј.: Сличности и разлике у положају нужних наследника на простору бивше СФРЈ, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Но 4, стр. 217-238, ИССН 0550-2179, УДК: 347.65(497.1)
 • Видић Трнинић Ј.: Наследноправни положај сродника у правој усходној и побочној линији, супружника и ванбрачног партнера, упоредноправни преглед, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но 3, стр. 295-330, ИССН 0550-2179, УДК: 347.65
 • Видић Трнинић Ј.: Одступањa од редовних правила законског наслеђивања на простору бивше СФРЈ (Србија, Словенија, Македонија, Црна Гора, Република Српска), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но 2, стр. 385-417, ИССН 0550-2179, УДК: 347.65(497.1)
 • Видић Трнинић Ј.: Постхумна оплодња и њена наследноправна дејства, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, Вол. 45, Но 3, T. II, стр. 553-566, ИССН 0550-2179, УДК: 347.63:57.089

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top