Почетна / Наставници и сарадници / др Лука Батуран, доцент
 • Катедра: Катедра правноекономских наука
 • Е-маил адреса: l.baturan@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Д/II 24
 • Фиксни телефон: 021/485-3072
 • ORCID ид: 0000-0002-0315-2486

др Лука Батуран, доцент

Рођен је 1983. године у Врбасу. Дипломираo је на Правном факултету у Новом Саду 2007. године. Мастер академске студије завршио је 2010. године одбраном завршног рада на тему „Финансирање заједничке пољопривредне политике Европске уније и њен утицај на српску пољопривреду након прикључења Унији“ на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Економска анализа правног режима за пренос права својине на непокретностима у Републици Србији.“ одбранио је 2017. године на Правном факултету у Београду.

Усавршавања (у земљи и иностранству): студије за специјализацију (иновацију) знања из области „пореско саветовање“, Правни факултет Универзитета у Београду (2018/19).

Радно искуство: адвокатски приправник (2008-2009); Правни факултет у Новом Саду (2008- ).

Области ужег научног интересовања: економска анализа права, са посебним освртом на правне норме које регулишу промет непокретности.

Говори енглески и руски језик.

 • члан Савета и Извршног одбора Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду (2019 – )
 • технички уредник Тематског зборника Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније (2013 – ) и већег броја зборника сажетака
 • уредник рубрике (2009 – ) и менаџер (2013 – ) Зборника радова Правног факултета у Новом Саду
 • члан и Европског удружења за економску анализу права (European Association of Law and Economics) (2008- )
 • члан Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду (2012-2021)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
доцент привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2023.
асистент са докторатом привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2017.
асистент привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2010.
сарадник у настави привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2008.

Основне академске студије:

 • Пореско право

Мастер академске студије:

 • Економија јавног сектора
 • Економика Европске уније
 • Економска анализа права
 • Финансијско право ЕУ
 • Међународно пореско право
 • Финансирање тероризма

Одабрани научни радови:

М14

 • Цвјетковић Ц., Милошевић Г., Батуран Л.: The Fight Against Tax Evasion in the European Union; у: Дани Арчибалда Рајса: међународни научни скуп: тематски зборник радова међународног значаја. Том 3 (гл. уред. Драгана Коларић), Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 2016, стр. 101-108, ИСБН 978-86-7020-358-7, УДК: 343.85:343.359.2(4-672ЕУ)

М24

 • Цвјетковић Иветић Ц., Милошевић Г., Батуран Л.: Амортизација непокретности за сврху опорезивања имовине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, Но. 3, стр. 1065-1080, ИССН 0550-2179, УДК: 336.226.2
 • Батуран Л., Милошевић, Г., Цвјетковић Иветић Ц.: Економска анализа фискалних и нефискалних трошкова регистрације оружја и проблем нерегистрованог оружја, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 4, стр. 1747-1764, ИССН 0550-2179, УДК: 336.22:351.753(497.11)
 • Батуран Л., Странци и пољопривредно земљиште – одговори на нека питања постављена у монографији „Породична газдинства на раскршћу – изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52. Но. 2, стр. 651-661, ИССН 0550-2179, УДК: 349.412.22:341.95
 • Цвјетковић Иветић Ц., Батуран Л.: Улога економских инструмената у управљању отпадном амбалажом за пиће, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 1, стр. 259-274, 259-274, ИССН 0550-2179, УДК: 628.4.043 : 33
 • Цвјетковић Иветић Ц., Батуран Л.: Решавање стамбеног питања као основ пореских олакшица у српском систему пореза на доходак грађана, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 4, стр. 1685-1698, ИССН 0550-2179, УДК: 336.226.11:347.254(497.11)
 • Батуран Л.: Право страних лица да стичу својину на пољопривредном земљишту у Србији након законских новела из 2017. године, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Вол. 51, Но. 3/ИИ, стр. 1153-1175, ИССН 0550-2179, УДК: 349.412.22:341.95(497.11)
 • Батуран Л.: Economic Analysis of the Ban on Foreigners Acquiring Property Rights on Agricultural Land in Serbia. Економика пољопривреде, 2013, Но. 3, стр. 479-491, ИССН 0352-3462, УДК: 332.33:347.235:2-488.8(497.11)

М33

 • Милошевић Г., Кулић М., Батуран Л.: Опорезивање зарада и равнотежа на тржишту радне снаге у Србији, 1. Међународни научни скуп ИОР-ЕДА 2017 “Изазови одрживог развоја – економски и друштвени аспекти”, Косовска Митровица: Економски факултет, 6-7. новембра, 2017, стр. 683-694, ИСБН 978-86-80127-85-9, УДК: 336.226.11(497.11)
 • Батуран Л., Максимовић Б., Ђуричић Ј.: Једнакост плаћања мушке и женске радне снаге за једнак рад, 4. Научни скуп са међународним учешћем „Право и друштвена стварност”, Косовска Митровица: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 24. јун, 2014, стр. 379-390, ИСБН 978-86-6083-035-9, УДК: 349.2

М34

 • Батуран Л., Радојчић С.: Начело узајамности код стицања права својине за страна лица. 1. Међународна конференција „Глобализација и право“, Ниш, Правни факултет Универзитета у Нишу, 21-22. Април, 2017, стр.132-133, 132-133, ИСБН 978-86-7148-233-2, УДК: 347.232
 • Baturan L.: The Common Agricultural Policy of the European Union and Serbia’s Position. 1. International Scholastic Conference “Law as a Unifying Factor of Europe – Jurisprudence and Practice”, Bratislava: Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 21-23 October, 2010, pp. 31-31, ISBN 978-80-7160-301-6

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top