Почетна / Наставници и сарадници / др Марко Кнежевић, ванредни професор
 • Катедра: Катедра грађанскоправних наука
 • Е-маил адреса: m.knezevic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Ц/II 39
 • Фиксни телефон: 021/485-3069
 • ORCID ид: 0000-0001-9072-9337

др Марко Кнежевић, ванредни професор

Рођен је 1984. године у Новом Саду. Дипломираo је на Правном факултету у Новом Саду 2006. године. Звање мастера права стекао је 2008. године одбраном рада „Привремене мере у праву интелектуалне својине” на Правном факултету у Новом Саду. Правосудни испит положио 2009. године са свим одликама. Докторску дисертацију „Расправно начело у српском парничном поступку“ одбранио је 2015. године на Правном факултету у Новом Саду.

Усавршавања (у земљи и иностранству): стипендија Баварског високошколског центра за средњу, источну и јужну Европу (BAYHOST) ради усавршавања немачког језика Универзитет Пасау, Немачка (2009); истраживачка стипендија института Макс Планк за страно и међународно приватно право у Хамбургу, Немачка (2010).

Радно искуство: волонтер у Окружном суду у Новом Саду (2006-2008); Правни факултет у Новом Саду (2006- ).

Области ужег научног интересовања: парнични поступак и извршни поступак; однос грађанског процесног и грађанског (материјалног) права; арбитражно право.

Говори енглески и немачки језик.

 • члан Удружења за арбитражно право (2019- )
 • рецензент Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ) за поље друштвено-хуманистичких наука (2018- )
 • арбитар у једном арбитражном поступку, док је у два суделовао као правни експерт
звање ужа научна област високошколска установа година избора
ванредни професор грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2023.
доцент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2018.
асистент са докторатом грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2015.
асистент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2008.
сарадник у настави грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2006.

Основне академске студије:

 • Грађанско процесно право
 • Основи арбитражног права

Мастер академске студије:

 • Теорија судског извршног поступка

Докторске академске студије:

 • Грађанско процесно право – продубљени курс

Уџбеници и монографије:

 • Кеча, Р. Кнежевић, М.: (2021). Грађанско процесно право, 18. издање, Службени гласник, Београд, 2021. ИСБН 978-86-519-2498-2
 • Кнежевић, М.: Расправно начело у српском парничном поступку, Службени гласник, Београд, 2016. ИСБН 978-86-519-1982-7.
 • Кнежевић, М.: Стоматолог као сведок и вештак у судским поступцима, парнични поступак (поглавље у књизи Судска стоматологија, правни и медицински аспекти), Службени гласник, Београд, 2013, ИСБН 978-86-519-1617-8.

Одабрани научни радови:

М13

 • Кнежевић M.: Zur Berufung gegen Urteil im serbischen Bagatellverfahren, in Geimer/Schütze/Garber (Hrsg), Europäische und Internationale Dimensionen des Rechts: Festschrift für Daphne-Ariane Simotta, Wien, LexisNexis, 2012, стр. 311-323, ИСБН 978-3- 7007-5231-8
 • М14
 • Бодирога Н., Кнежевић M.: Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren (EU und Serbien), U: Clavora, S., Garber, T. (Hg.) : Grenzüberschreitende Insolvenzen im europäischen Binnenmarkt – die EuInsVO, Beĉ, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2011, стр. 169-190, ИСБН 978-3-7083-0762-6

М24

 • Кнежевић М., Цветић Р.: Природа рокова за судску државинску заштиту (чл. 77 ЗОСПО), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, Но 3, стр. 1047-1064, ИССН 0550-2179, УДК: 347.441.23:[347.251:347.962(497.11)
 • Кеча Р., Кнежевић М.: О систему правних лекова и остваривању јединствене примене права у српском извршном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но 4, стр. 1471-1502, ИССН 0550-2179, УДК: 347.952:347.955(497.11)
 • Кеча Р., Кнежевић М.: Дозвољеност ревизије у парничном поступку због преиначујуће жалбене пресуде: последица уставне гарантије права на правно средство или само правнополитичко питање?, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но 4, стр. 1251-1284, ИССН 0550-2179, УДК: 347.958(497.11)
 • Пајтић Б., Радовановић С., Кнежевић М.: Prerequsites for the Existence of a Statutory Duty to Provide Child Support to Adult Children in Regular Education Under Serbian Law, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2014, No 148, стр. 747-759, ИССН 0352-5732, УДК: 347.615-057.875(497.11)

М34

 • Кнежевић М.: Out-of-Trial Case Law Unifying in Serbia: Legal Tradition as Requiem for the Rule of Law?, 1. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 3-4 Oktobar, 2019, стр. 49-49, ИСБН 978-86-7774-210-2, УДК: 340.142:347.962.3

М51

 • Кеча Р., Кнежевић М.: Дозвољеност ревизијске контроле оцене доказа у парничном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, No 3, стр. 929-952, ИССН 0550-2179, УДК: 347.958:347.94(497.11)
 • Кеча Р., Кнежевић М.: Отуђење спорног права или ствари у српском парничном поступку: ка мешовитој теорији (и)релеванције, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, No 4, стр. 1351-1371, ИССН 0550-2179, УДК: 347.91/.95:347.232(497.11)
 • Кнежевић М.: Поводом враћања казне затвора као средства извршења личних приватно- правних захтева: анахроно неуставно решење и систематска грешка или корак напред у заштити права?, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, No 4, стр. 1877-1909, ИССН 0550-2179
 • Кеча Р., Кнежевић М.: Парициони рок у српском парничном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, No 1, стр. 49-73, ИССН 0550-2179, УДК: 347.932(497.11)
 • Кнежевић М.: Круг опозиционих разлога у приговору против решења о извршењу на основу извршне исправе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, No 4, стр. 329-357, ИССН 0550-2179, УДК: 347.952(497.11)
 • Кнежевић М.: Терет доказивања недозвољености имисија као претпоставке негаторних захтева, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, No 4, стр. 353- 374, ИССН 0550-2179, УДК: 347.94:504.5
 • Кнежевић М.: О новом уређењу вољног заступања у парничном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, Вол. 45, No 3, T. II, стр. 681-697, ИССН 0550-2179, УДК: 347.921.4

М52

 • Кнежевић М.: Утицај престанка својства предузетника на стварну надлежност у парничном поступку: ка новом схватању појма “спор између предузетника и привредног субјекта” -поводом става ГО ВКС од 23.3.2012 (Билтен ВКС 1/2012, 119)-, Harmonius, 2019, Вол. 8, стр. 211-232, ИССН 2334-6566, УДК: 347.91:347.7
 • Кнежевић М.: Умешач са положајем обичног супарничара. Коментар одлуке Врховног касационог суда о „умешачу са положајем обичног супарничара“, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 2013, No 11, стр. 616-626, ИССН 0017-0933, УДК 347.991
 • Кнежевић М.: О појму и значају арбитрабилности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2008, Вол. 42, No 1-2, стр. 873-894, ИССН 0550-2179

Коментари одлука (некатегорисано)

 • Гласник Адвокатске коморе Војводине, 2021, No 2, стр. 562-566 (ВКС, 6. 6. 2018 – Рев 217/18, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 2021, No 2, стр. 560-561 [једногодишњи рок застарелости из чл. 378 ст. 1. т. 1 ЗОО])
 • Гласник Адвокатске коморе Војводине, 2021, No 1, стр. 273-278 (ПАС, 7. 2. 2019 – 5 Пж 5961/18, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 2021, No 1, стр. 271-272 [дозвољеност мешања у спору о потраживању оспореном у стечају])
 • Гласник Адвокатске коморе Војводине, 2020, No 3, стр. 504-508 (ВКС, 14. 4. 2016 – Рев 2394/15, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 2020, No 3, стр. 503-504 [дозвољеност понављања поступка окончаног повлачењем тужбе])
 • Гласник Адвокатске коморе Војводине, 2019, Но 4, стр. 486-488 (АС у Београду, 23. 6. 2019 – Р 120/19, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 2019, Но 4, стр. 485-486 [конкуренција каузалне и вредносне стварне надлежности])

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top