Почетна / Наставници и сарадници / др Маша Кулаузов, редовни професор
 • Катедра: Катедра за историју државе и права
 • Е-маил адреса: m.kulauzov@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 43
 • Фиксни телефон: 021/485-3014
 • ORCID ид: 0000-0003-2805-7773

др Маша Кулаузов, редовни професор

Рођена је 1977. године у Новом Саду. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 2001. године. Правосудни испит положила је 2004. године. Звање магистра правних наука стекла је 2006. године одбраном магистарске тезе „Страни утицаји на развитак идеје о дводомном народном представништву у уставном систему Србије” на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Породична задруга код Јужних Словена у XIX веку“ одбранила је 2010. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: награда Универзитета у Новом Саду за изузетан успех постигнут ( шк. 1997/98); награда Универзитета у Новом Саду за изузетан успех остварен у току основних студија (2001).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Max Planck Институт за европску правну историју у Франкфурту на Мајни, Немачка (2005, 2008).

Радно искуство: адвокатски приправник у Адвокатској комори Војводине (2001-2003); Правни факултет у Новом Саду (2004- ).

Области ужег научног интересовања: општа правна историја, дводомно народно представништво у уставном систему Србије, породична задруга код Јужних Словена у XIX веку, грађански судски поступак у Србији XIX века.

Говори енглески и немачки, а служи се руским језиком.

 • члан Већа докторских студија Јавно право (2013- )
 • члан Савета Правног факултета у Новом Саду (2012- )
 • члан Комисије за обезбеђивање и унапређење квалитета студијских програма и наставе Правног факултета у Новом Саду (2011- )
 • члан (2011-) и председник (2017-2021) Библиотечког одбора Правног факултета у Новом Саду
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2021.
ванредни професор историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2016.
доцент историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2011.
асистент историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2008.
асистент-приправник историјскоправна Правни факултет у Новом Саду 2004.

Основне академске студије:

 • Правна историја
 • Велики правни системи и кодификације

Мастер академске студије:

 • Правна традиција старог и средњег века
 • Историја цивилизације

Докторске академске студије:

 • Правна историја
 • Правне теорије и институције антике

Уџбеници и монографије:

 • Кулаузов М.: Велики правни системи и кодификације, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2021.
 • Кулаузов М.:Општа правна историја, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2019.
 • Кулаузов М.: Поступак пред Апелационим и Касационим судом по Законику о грађанском судском поступку из 1865. године, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2015.

Одабрани научни радови:

М13

 • Шаркић С., Кулаузов М.: The Demise of the High Court Or between Absolutism and Rule of Law; У: Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, Hf. 1, (Hgg. Thomas Olechowski, Herbert Kalb), Беч, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017, стр. 91-103, ISBN 978-3-7001-8130-9
 • Шаркић С., Кулаузов М.: Constitutional history of Yugoslavia 1918-1941; У: Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen: Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Traditionen und Transfers, Bd. 2, (Giaro (hg.)), Klostermann, 2007, стр. 169-183, ИСБН 978-3-465-04017-0

М14

 • Кулаузов М.: Миграциони процеси у Србији од стицања аутономије (1830) до краја XIX века, У: Правни аспекти миграција у региону – балканска рута : тематски зборник = The legal aspects of migrations in the region – the Balkan route : thematic collection of papers, Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2019, стр. 41-57, ИСБН 978-86-7774-204-1, УДК: 325.25:347.23(497.11)”1830/1900”

М23

 • Кулаузов М.: Position of mentally ill persons in the 19th century Serbia – legal aspects, Vojnosanitetski pregled, februar 2021, Vol. 78, No 2, ISSN 0042-8450

М24

 • Кулаузов М.: Јавна продаја по одредбама грађанског процесног законодавства Србије из 1865. године, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, Но. 3, стр. 867- 880, ИССН 0550-2179, УДK: 347.952(497.11)”1865”
 • Кулаузов М.: Тужба по одредбама Законика о грађанском судском поступку из 1865. године, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 3, стр. 1013-1024, ИССН 0550-2179, УДK: 347.922(497.11)”1865”(094.5)
 • Дракић Г., Кулаузов М., Станковић У.: Деца у Кнежевини Србији у доба уставобранитеља – законодавство и сличице стварности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 2, стр. 561-576, ИССН 0550-2179, УДK: 347.63/.64- 053.2(497.11)”18”
 • Кулаузов М.: Поновљење парнице по одредбама Законика о грађанском судском поступку из 1865. године, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 4, стр. 1525-1539, ИССН 0550-2179, УДK: 347.957/.959(497.11)”1865”
 • Кулаузов М.: Право странаца да стичу непокретна добра у Србији XIX века, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Нo. 3, Т. II, стр. 1041-1053, ИССН 0550- 2179, УДК: 341.95:347.235(497.11)”18”
 • Кулаузов М.: Неозакоњени пројект измена и допуна Законика о грађанском судском поступку сачињен 1872. године, Анали Правног факултета у Београду, 2015, Вол. 63, Но.. 2, стр. 119-134, ИССН 0003-2565, УДК: 94:347.962(497.11)”18”
 • Кулаузов М.: Постанак, развитак и развојачење Војне границе Аустријске монархије, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2008, Нo. 125, стр. 141-147, ИССН 0352-5732, УДК: 94(497.113)”18”

М33

 • Кулаузов М.: Грађански судски поступак у Црној Гори крајем XИX и почетком XX века – општи осврт (рад је изложен на III Међународној научној конференцији „Правна традиција и нови правни изазови” која је, у организацији Правног факултета Универзитета у Новом Саду, одржана 29. и 30. септембра у онлајн формату), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2021, Вол. 55, Но. 3, стр. 897-912, ИССН 0550-2179, УДК: 347.91/.95(497.16)“18/19“
 • Кулаузов М.: Direct Reception of Roman Law in Serbian Civil Code – Consortium Ercto non Cito and Serbian Zadruga (рад доступан на веб адреси http://iusromanum.eu; објављен у публикацији Ius Romanum – Universum iuris Romani II/2017), 1. Међународна конференција „Универзалност римског права“, Ниш, 12-14. октобар, 2017.
 • Кулаузов М.: Дводомни систем као јемство правне државе у српској уставној историји, 1. Међународни научни скуп „Владавина права и правна држава у региону“, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Правни факултет , 2014, стр. 793-801, ИСБН 978-99938-57-31-0, УДK: 342.531:34
 • Кулаузов М.: Покушаји да се законским путем ублаже последице зеленаштва у Србији XIX века, 1. Међународни научни скуп „Хармонизација грађанског права у региону“ Источно Сарајево: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 26 октобар, 2012, стр. 119-129, ИСБН 978-99938-57-28-0, УДK: 336.274:332.27

М51

 • Кулаузов М., Милутин М.: Доказна средства по одредбама Законика о грађанском судском поступку Србије из 1865. године, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2021, Вол. 55, Но. 4, стр. 1083-1093, ИССН 0550-2179, УДК: 347.94(497.11)“1865“(094.5)
 • Кулаузов М.: Незаконито потомство у Црној Гори у освит XX века, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2021, Вол. 55, Нo. 1, стр. 129-142, ИССН 0550-2179, УДK: 347.632(497.16)“18“
 • Кулаузов М.: Парничне странке по одредбама процесног законодавства Србије из 1865. године, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, Нo. 4, стр. 1273-1283, ИССН 0550-2179, УДK: 347.921(497.11)“1865“
 • Кулаузов М.: Редовни правни лекови по одредбама парничног законодавства из 1853. и 1860. године, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, Нo. 3, стр. 861- 876, ИССН 0550-2179, УДK: 347.956(497.11)”1853/1860”
 • Кулаузов М.: Предлози измена законске одредбе о истраживању ванбрачног очинства из 1855. године, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, Но. 4, стр. 1751- 1760, ИССН 0550-2179, УДK: 347.63(497.11)”1855”(094.5)
 • Кулаузов М.: Деобе породичних задруга између 1827. и 1844. године – нормативни оквири и судска пракса, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, Но. 3, стр. 1149-1159, ИССН 0550-2179, УДK: 347.61+347.65(497.11)”1827/1844”
 • Кулаузов М.: Законодавство и судска пракса о ванбрачној деци у Србији XIX века, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Нo. 3, стр. 279-290, ИССН 0550- 2179, УДK: 347.632(497.11)”18”
 • Кулаузов М.: Покушаји да се сачувају породичне задруге у пракси Касационог суда Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Но. 2, стр. 325-334, ИССН 0550-2179, УДK: 347.61(497.11)”18”
 • Кулаузов М.:, Положај жене у црногорском брачном праву XIX века, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013 Вол. 47, Но. 4, стр. 229-238, ИССН 0550-2179, УДK: 347.6-055.2(497.16)”18”
 • Кулаузов М.: Прописи о породичној задрузи донети након ступања на снагу Српског грађанског законика 1844. године, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но. 1, стр. 259-269, ИССН 0550-2179, УДK: 347.61(497.11)”1844”
 • Кулаузов М.: Одредбе о ванбрачној деци у црногорском законодавству XIX века, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, Вол. 46, Нo. 3, стр. 285-295, ИССН 0550-2179, УДK: 347.632(497.16)”18”

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top