Почетна / Наставници и сарадници / др Милана Писарић, доцент
 • Катедра: Катедра за кривично право
 • Е-маил адреса: m.pisaric@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Д/II 23
 • Фиксни телефон: 021/485-3073
 • ORCID ид: 0000-0001-8344-3349

др Милана Писарић, доцент

Рођена је 1984. године у Новом Саду. Основне студије на Правном факултету у Новом Саду завршила је 2007. године. Мастер рад на тему „Недозвољена доказна средства у кривичном поступку“ одбранила је 2010. године на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију на тему „Посебности доказивања дела високотехнолошког криминала“ одбранила је 2016. године на Правном факултету у Београду.

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2008- ).

Области ужег научног интересовања: кривични поступак, електронски докази, криминалистика.

Говори енглески и немачки, а служи се француским и италијанским језиком.

звање ужа научна област високошколска установа година избора
доцент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2023.
асистент са докторатом кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2017.
асистент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2010.
сарадник у настави кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2008.

Основне академске студије:

 • Кривично процесно право 1
 • Кривично процесно право 2

Уџбеници и монографије:

 • M. Писарић, Електронски докази у кривичном поступку, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2019.

Одабрани научни радови:

M14

 • Писарић М.: Search And Seizure Of Lawyer’s Computer; у: Thematic conference proceedings of international significance [Електронски извор]. Вол 9, Но 1/ International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, Beograd, University of criminal investigation and police studies, 2019, стр. 195-204, ИСБН 978-86-7020-433-1
 • Писарић М.: Cross-Border Access to Data as a Way to Collect Electronic Evidence; у: Дани Арчибалда Рајса: међународни научни скуп : тематски зборник радова међународног значаја. Том 3 (гл. уред. Драгана Коларић), Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 2016, стр. 513-520, ИСБН 978-86-7020-358-7

М24

 • Писарић М.: Енкрипција мобилног телефона као препрека откривању и доказивању кривичних дела – осврт на упоредна решења, Анали Правног факултета у Београду, 2021, Но. 2, стр. 415-422, ИССН 0003-2565, УДК: 343.983.2:004.056.55
 • Писарић М.: “Слободно кретање” доказа у кривичном поступку, Анали Правног факултета у Београду, 2016, Вол. 64, Но. 2, стр. 147-170, ИССН 0003-2565, УДК: 341.45
 • Писарић М.: Заштита права на приватност у вези с кривичним поступком, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2016, Но. 154, стр. 53-65, ИССН 0352-5732, УДК: 343.13:343.211.3

M51

 • Писарић М.: Енкрипција као препрека откривању и доказивању кривичних дела, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, Но. 3, стр. 1079-1100, ИССН 0550-2179, УДК: 343.14:004.424.4

M52

 • Писарић М.: (Il)Legal evidence in criminal procedures in the case law of the Supreme Court of Cassation in 2019 and 2020, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 2021, Но. 2, стр. 457-478, ИССН 0017-0933, УДК: 343.131
 • Писарић М.: Претресање адвокатске канцеларије у пракси Европског суда за људска права, Ревија за криминологију и кривично право, 2019, Но. 1, стр. 63-76, ИССН 1820-2969, УДК: 341.231.14

M53

 • Писарић М.: Прикупљање електронских доказа из мобилног телефона у пракси Врховног касационог суда Републике Србије, Криминалистичка теорија и пракса, 2020, Вол. 7, Но. 13, стр. 37-54, ИССН 1849-6164, УДК: 343.985
 • Писарић М.: Од електронских записа, као трагова, до електронских доказа, Криминалистичка теорија и пракса, 2018, Вол. 5, Но. 8, стр. 37-51, ИССН 1849-6164, УДК: 343.14:004 (497.11)

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top