Почетна / Наставници и сарадници / др Маја Станивуковић, редовни професор
 • Катедра: Катедра за међународно право и међународне односе
 • Е-маил адреса: m.stanivukovic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Д/I 10
 • Фиксни телефон: 021/485-3076
 • ORCID ид: 0000-0002-0803-9191

др Маја Станивуковић, редовни професор

Рођена је 1963. године у Бачкој Тополи. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1985. године и на Филозофском факултету у Новом Саду на групи за енглески језик и књижевност, 1986. године. Звање магистра правних наука стекла је 1989. године одбраном магистарске тезе “Стварна права странаца” на Правном факултету у Новом Саду. Такође је магистрирала и на Cornell University, New York, 1991. године као Фулбрајтов стипендиста. Докторску дисертацију „Директна међународна надлежност судова у имовинскоправним споровима у праву САД, ЕЕЗ и ЕФТА“ одбранила је 1994. године на Правном факултету у Новом Саду. Стекла је мастер диплому Универзитета у Монпељеу за област међународног нуклеарног права 2011. године.

Стипендије и награде: Стипендија холандске владе (1987); Фулбрајтова стипендија (1990); Стипендија Академије Европског института у Фиренци (2000); Стипендија Чивнинг (2003); Пројекат развоја курикулума Светске универзитетске службе (WUS) Аустрија (2003); Coimbra Hospitality Scheme) (2004); Стипендија Макс Планк института за упоредно и међународно приватно право (2004); Стипендија Међународне агенције за атомску енергију (IAEA) (2009); и Erasmus+ програм (2016).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Хашка академија за међународно право, курс Међународног приватног права (1987); Универзитет у Џорџтауну, Институт за међународно право, Oсновни курс о америчком правном систему (1990); Академија европског права, Фиренца, курс Међународног права о људским правима и курс Права Европске уније (2000); Универзитет у Бечу, Правни факултет, Беч, студијски боравак (2003); Макс Планк институт за међународно и упредно право, студијски боравак (2004); Католички универзитет у Лувену, студијски боравак (2004); Лондонска школа економије и политичких наука, студијски боравак (2003, 2005, 2006); Међународна школа нуклеарног права, Монтпеље (2009);; Универзитет у Поатјеу, размена наставника (2016); и Хашка академија за међународно право, зимски курс (2021).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (1986- ).

Области ужег научног интересовања: међународно приватно право, међународна трговачка и инвестициона арбитража, међународно уговорно право, правна заштита страних инвестиција.

Говори енглески и француски језик.

 • позвана да буде предавач на летњем курсу Међународног приватног права Хашке академије за међународно право 2023. године
 • председница је Београдског арбитражног центра (2014- )
 • учествовала је као међународни арбитар у више од тридесет међународних арбитража: била је арбитар Спољнотрговинске арбитраже у Београду, Међународног арбитражног суда Међународне трговинске коморе у Паризу (ICC), Међународног центра за решавање инвестиционих спорова (ICSID) у Вашингтону, Лондонског суда за међународну арбитража (LCIА) и Швајцарских комора (Suiss Chambers)
 • на листи је препоручених арбитара Бечког међународног арбитражног суда при Савезној привредној комори Аустрије (VIAC), Међународног арбитражног центра на Маурицијусу (MIAC), Спољнотрговинске арбитраже Републике Српске у Бања Луци, Сталногарбитражног суда при Привредној комори Македоније, Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Црне Горе и Шенженског суда међународне арбитраже у Кини (SCIA)
 • продекан Правног факултета у Новом Саду (2000-2002)
 • шеф Катедре за међународно право (1999-2002, 2009-2015 и 2018-2019)
 • руководилац специјалистичких студија Грађанско и привредно право ЕУ од (2001-2007)
 • члан Савета Владе Републике Србије за међународно приватно право (2011- 2016)
 • члан делегације Републике Србије на 40. и 50. заседању УНЦИТРАЛ-а (2007 и 2017)
 • консултант Међународне агенције за атомску енергију IAEA (2008-2010)
 • члан уређивачког одбора и главни саветник за израду речника „Евровок“ на српском језику од (2003-2010)
 • члан Удружења за арбитражно право Србије (УАП)
 • члан Удружења правника у привреди Србије
 • члан Међународног савета за трговинску арбитражу (ICCA)
 • члан Удружења за међународно нуклеарно право (INLA)
 • Члан редакције часописа Ревија за европско право
 • члан Саветодавног одбора Међународне енциклопедије права (International Encyclopaedia of Laws)

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • представник Републике Србије у Хашкој Конференцији за међународно приватно право, као члан радне групе за израду Конвенције о признању и извршењу страних судских одлука (2019)
 • члан радне групе Министарства правде за израду Нацрта Закона о међународном приватном праву (2011-2014)
 • члан радне групе Министарства за економске односе са иностранством за израду Закона о арбитражи (2005-2006)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2005.
ванредни професор међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2000.
доцент међународноправна Правни факултет у Новом Саду 1995.
асистент међународноправна Правни факултет у Новом Саду 1989.
асистент-приправник међународноправна Правни факултет у Новом Саду 1986.

Основне академске студије

 • Увод у право Европске уније
 • Међународно приватно право – општи део
 • Међународно приватно право – посебни део

Мастер академске студије

 • Међународна трговинска и инвестициона арбитража

Докторске академске студије

 • Међународно приватно право – продубљени курс
 • Међународно приватно право Европске уније
 • Међународна арбитража – право, доктрина и пракса
 • Међународно право страних улагања

Уџбеници и монографије:

 • Станивуковић М.: Практикум за међународно приватно право, ЦЕТ, Београд, 2020.
 • Станивуковић М., Живковић М.: Encyclopaedia of Laws – Private International Law: Serbia (Supplement 55), Hague, Kluwer Law International, 2018.
 • Станивуковић М.: National Report for Serbia, In: International Handbook on Commercial Arbitration, Lise Bosman (ed.). Supplement 104, Hague, Kluwer Law International, 2019, стр. 1-68.
 • Станивуковић М., Ђундић П.: Међународно приватно право – Посебни део, Правни факултет у Новом Саду, 2015.
 • Станивуковић М.: Међународна арбитража, Службени гласник, Београд, 2014.
 • Станивуковић М., Живковић М., Међународно приватно право – Општи део, Пето измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2013.
 • Етински Р., Ђајић С., Станивуковић М., Бордаш Б., Ђундић П., Тубић Б: Основи права Европске уније, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2010.
 • Бордаш Б., Станивуковић М. (редактори): Проширење “европског правосудног простора” на државе чланице ЦЕФТА, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2010.
 • Васиљевић М, Kulms R., Јосиповић Т., Станивуковић М.(Ed.): Private Law Reform in South East Europe, Liber Amicorum Christa Jessel-Holst, Universitzy of Belgrade, Faculty of Law, Belgrade 2010.
 • Станивуковић М.: Суд Европске уније и право конкуренције (збирка преведених пресуда са предговором), Београд, ACPC, 2010.
 • Станивуковић М.: Појединац пред Судом европских заједница, едиција Међународни прописи и европско право, друго измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2009, ISBN 987-86-519-0190-7, UDK: 341.645 (4-672eu).
 • Драшкић М., Станивуковић М.: Уговорно право међународне трговине, Службени лист СЦГ, Београд, 2005, ISBN 86-355-0708-8, UDK: 347.74 : 339
 • Станивуковић М.: Директна међународна надлежност судова у имовинскоправним споровима у праву САД, ЕЕЗ и ЕФТА, Правни факултет у Новом Саду, Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 1995, монографија – прерађена докторска дисертација

Одабрани научни радови:

М12

 • Станивуковић М., Живковић М.: Encyclopaedia of Laws – Private International Law : Serbia (Supplement 55), Hague, Kluwer Law International, 2018, Укупно страна: 304
 • Костић-Мандић М., Станивуковић М., Живковић М.: The International Encyclopedia of Private International Law – Private International Law, Supplement: 28: Montenegro, Hague, Kluwer Law International, 2013.

М13

 • Ђајић С., Станивуковић М.: The Local Remedies Rule in Non-ICSID Investment Arbitration; In: Austrian Yearbook on International Arbitration 2019, Editors: Ch. Klausegger…et al, Wien, MANZ Verlag, Stämpfli Verlag, C.H.Beck, 2019, стр. 421-466, ИСБН 978-3-214-04325-4
 • Станивуковић М., Ђајић С.: From Losinger to ATA v. Jordan: Retroactive application of national law to arbitration agreements; In: Yearbook on International Arbitration and ADR. Volume VI; Herausgeber: Roth Marianne, Geistlinger Michael, Wien, NWV, 2019, стр. 149-170, ИСБН 978-3- 7083-1247-7
 • Ђајић С., Станивуковић М.: The Local Remedies Rule in Non-ICSID Investment Arbitration; In: Austrian Yearbook on International Arbitration 2019, Editors: Ch. Klausegger…et al, Wien, MANZ Verlag, Stämpfli Verlag, C.H.Beck, 2019, стр. 421-466, ИСБН 978-3-214-04325-4
 • Станивуковић М.: National Report for Serbia, In: International Handbook on Commercial Arbitration, Lise Bosman (ed.). Supplement 104, Hague, Kluwer Law International, 2019, стр. 1-68.

М24

 • Станивуковић М.: Утицај сукоба интереса који проистичу из паралелног обављања адвокатске и арбитарске делатности на именовање арбитара, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 1, стр. 41-64, ИССН 0550-2179, УДК: 341.63.
 • Станивуковић М.: Јавност и тајност арбитраже, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 2, стр. 449-476, ИССН 0550-2179, УДК: 341.63.
 • Ђајић С., Станивуковић М.: Унутрашње право у међународној инвестиционој арбитражи: заборављени и запостављени извор права, Анали Правног факултета у Београду, 2017, Вол. 65, бр. 2, стр. 70-90, ИССН 0003-2565, УДК: 341.638:339.727.22/.24.
 • Станивуковић, М.: Лично име детета у српском међународном приватном праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, бр. 1, стр. 23-43, ИССН 0550-2179, УДК: 347.189-053.2:341.9(497.11).

М14

 • Станивуковић М.: Marking the Centennial of International Arbitration in Serbia: Remembering the Mixed Hungaro-Yugoslav Arbitral Tribunal Established nn The Treaty of Trianon; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 7 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 7. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 7 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2020, стр. 79-100, ИСБН 978-86-7774-232-4, УДК: 341.63(497.11)(091)
 • Станивуковић, М: Sufficient Contribution as a Feature of Investment in; U: Izazovi u međunarodnom poslovnom pravu i pravu Еvropske unije. Challenges in international business law and the law of the Еuropean union : liber amicorum in honour of Radovan D. Vukadinović / уредили, editors Allan F. Tatham, Витомир Г. Поповић, Јелена Вукадиновић Марковић, Бања Лука, Академија наука и умјетности Републике Српске; Крагујевац : Удружење за европско право, 2020, стр. 579-596, ИСБН 978-86-913529-3-6.
 • Станивуковић, М: Adjudication as a preliminary step to arbitration: a case of first impression in Serbia; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 6 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018, стр. 137-166, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 341.63
 • Станивуковић, М: Legitimate Expectations: A Commentary of Micula v. Romania; In: Yearbook on International Arbitration, Volume V, edited by Marianne Roth, Michael Geistlinger with the assistance of Tobias Kunz, Zurich, Dike Verlag AG, NWV Verlag GmbH, 2017, стр. 165-202, ИСБН 978-3-7083- 1149-4
 • Станивуковић, М: Legitimate Expectations, State Aid and Arbitration; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 175-205, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДК: 341.63:330.322:342.2
 • Станивуковић М.: Стабилизациона клаузула и клаузула о заштити стечених права; У: Liber amicorum : Гашо Кнежевић / [уређивачки одбор Tibor Varady … et al.], Београд, Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање : Удружење за арбитражно право, 2016, стр. 553-577, ИСБН 978-86-7630-664-0
 • Станивуковић М.: Конформни обрачун камате у међународној инвестиционој арбитражи; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union Law: thematic collection of papers. Vol. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 171-192, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДК: 341.63 : 330.322> : 336.78
 • Станивуковић, М: How to Use Time to Administer a Local Remedy in an Investor-State Dispute; In: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law: thematic collection of papers. Vol. 3 / [glavни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 189-210, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 339.727.22:341.6
 • Станивуковић, М: Investment arbitration – effects of an arbitral award rendered in a related contractual dispute, Yearbook on International Arbitration, Volume IV, edited by Marianne Roth, Michael Geistlinger, Vienna, NWV Verlag GmbH, 2015, стр. 149-179, ИСБН 978-3-7083-1016-9

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top