Почетна / Наставници и сарадници / др Ненад Радивојевић, доцент
 • Катедра: Катедра безбедоносноправних наука
 • Е-маил адреса: n.radivojevic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/I 27
 • Фиксни телефон: 021/485-3024
 • ORCID ид: 0000-0002-0630-0632

др Ненад Радивојевић, доцент

Рођен је 1987. године у Сенти. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 2010. године. Мастер академске студије на студијском програму Смер унутрашњих послова уписује 2010. године, а завршава их 2012. године одбраном завршног рада на тему „Безбедносна култура као фактор контроле система безбедности“. Докторске академске студије смер Јавно право уписао је 2012. а завршио 2019. године одбраном докторске дисертације под називом „Јавно-приватно партнерство у области јавне безбедности у развијеним земљама са посебним освртом на Републику Србију“.

Стипендије и награде: стипендија Фонда за младе таленте Владе Републике Србије – један од хиљаду најбољих студената завршних година студија у Републици Србији (шк. 2009/2010); изузетна награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех (шк. 2006/2007).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2011- ).

Области ужег научног интересовања: систем безбедности, безбедносна култура, контрола служби безбедности, приватна безбедност, енергетска безбедност.

Говори енглески језик.

 • секретар Центра за приватну безбедност на Правном факултету у Новом Саду (2015- )
 • секретар и члан Већа правних клиника на Правном факултету у Новом Саду (2013- )
 • члан Савета Правног факултета у Новом Саду (2018-2019)
 • учешће на Међународном фестивалу науке и образовања, Универзитет у Новом Саду (2018)
 • члан Наставно-научног већа Правног факултета у Новом Саду (2015-2018)
 • учешће у организацији посета студента Смера унутрашњих послова Безбедносно-информативној агенцији као и другим државним органима и службама безбедности (2012-2019)
 • уредник Информатора (интерно гласило Правног факултета) (2013-2016)
 • као координатор учествовао у реализацији практичне наставе за студенте четврте године Смера унутрашњих послова у Полицијској управи у Новом Саду (2012-2015)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
доцент безбедносноправна Правни факултет у Новом Саду 2020.
асистент са докторатом безбедносноправна Правни факултет у Новом Саду 2019.
асистент безбедносноправна Правни факултет у Новом Саду 2013.
сарадник у настави безбедносноправна Правни факултет у Новом Саду 2011.

Основне академске студије:

 • Систем безбедности
 • Безбедносна култура
 • Еколошка безбедност
 • Енергетска безбедност
 • Право приватне безбедности

Мастер академске студије:

 • Контрола служби безбедности
 • Заштита критичне инфраструктуре
 • Организација и надлежност служби безбедности
 • Организација и послови полиције

Докторске академске студије:

 • Јавно-приватно партнерство у области безбедности

Одабрани научни радови:

М14

 • Радивојевић Н.: General Trends and Preconditions in Development of Public-Private Partnership in the Area of Security; In: Тематски зборник радова међународног значаја. Том 2 / Међународни научни скуп “Дани Арчибалда Рајса” ; [главни и одговорни уредник Биљана Симеуновић-Патић], Бепград, Криминалистичко-полицијска академија, 2017, стр. 133-140, ИСБН 978-86-7020-386-0
 • Стајић Љ., Радивојевић Н.: Полиција, комунална полиција и приватно обезбеђење – дивергентни или конвергентни субјекти јавне безбедности; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније: тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 151-173, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДК: 351.74/.75(497.11)
 • Радивојевић Н.: Cooperation of Public and Private Security Sectors in Securing Public Gatherings and Sports Events; In: Дани Арчибалда Рајса: тематски зборник радова међународног значаја. Т. 2, [главни и одговорни уредник Драгана Коларић], Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 2016, стр. 258-266, ИСБН 978-86-7020-357-0
 • Стајић Љ., Радивојевић Н.: Неки проблеми имплементације Закона о приватном обезбеђењу; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније: тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 153-169, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДК: 351.78 : 614.8(497.11)”2013″(094.5)
 • Радивојевић Н.: Safety Culture in the Private Security Sector; In: Twenty Years of Human Security : theoretical Foundations and Practical Applications / Editorial Ivica Đorđević, Marina Glamotchak, Svetlana Stanarević, Jasmina Gačić, Beograd, Faculty of Security Studies, 2015, str. 129-138, ИСБН 978-86-84069-94-0
 • Стајић Љ., Радивојевић Н.: Закон о приватном обезбеђењу – стање и последице; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније: тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law: thematic collection of papers. Vol. 3 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 171-188, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 351.746.2(497.11)”2013″(094.5)

М24

 • Лончар З., Радивојевић Н., Радошевић Р., Мирковић В.: Сарадња полиције и приватног обезбеђења у ванредним ситуацијама у Републици Србији – стање и могућности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, Но. 1, стр. 113-131, ИССН 0550-2179, УДК: 351.74+351.759]:342.77(497.11)
 • Стајић Љ., Мирковић В., Радивојевић Н.: Могућности злоупотребе виртуелних валута у процесу прања новца и финансирања тероризма, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 3, стр. 891-907, ИССН 0550-2179, УДК: 343.9.024:336.7
 • Стајић Љ., Радивојевић Н.: Безбедносно-правни аспекти насиља у породици, Српска политичка мисао, 2018, Вол. 59, Но. 1, стр. 113-128, ИССН 0354-5989, УДК: 343.54/.55+343.85
 • Стајић Љ., Радивојевић Н., Мирковић В.: Неки аспекти политике унутрашње безбедности као елемента Стратегије националне безбедности Републике Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 4, стр. 1325-1342, ИССН 0550-2179, УДК: 351.747.78+355.1(497.11)

М33

 • Радивојевић Н.: Police and Private Security Sector in Serbia – From Competition to Cooperation, 1. International scientific conference “Researching security – approaches, concepts and policies”, Ohrid: Faculty of Security, 2-3 June, 2015, стр. 292-303, ISBN 978-608-4532-77-4, UDK: 351.74:351.746.5].072.3(497.11)

М51

 • Стајић Љ., Мандић Г., Радивојевић Н.: Приватна безбедност и јединствен систем прекограничног (обезбеђења) транспорта новца између земалја чланица еврозоне, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2021, Вол. 55, Но. 1, стр. 47-65, ИССН 0550-2179, УДК: 351.746.2:[347.763:336.74(4)
 • Стајић Љ., Мирковић В., Радивојевић Н.: Безбедносни менаџмент у области заштите критичне инфраструктуре у Републици Србији – станје и перспективе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, Но. 3, стр. 953-970, ИССН 0550-2179, УДК: 351.74/.78:355(497.11)
 • Стајић Љ., Радивојевић Н., Мирковић В.: Геополитички аспекти енергетске безбедности и безбедност животне средине у Републици Србији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, Но. 1, стр. 21-38, ИССН 0550-2179, УДК: 620.92+502.14]:351.75(497.11)
 • Стајић Љ., Радивојевић Н., Мирковић В.: Војна неутралност као принцип стратешког опредељења Републике Србије – проблемски приступ, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, Но. 4, стр. 1067-1082, ИССН 0550-2179, УДК: 341.35:355.2(497.11)
 • Радивојевић Н.: Сектор унутрашње контроле (полиције) – у сусрет новом Закону о полицији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, Но. 3, стр. 1371-1388, ИССН 0550-2179, УДК: 351.74(497.11)
 • Радивојевић Н.: Значај безбедносне културе у контроли као функцији руковођења у полицији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Но. 4, стр. 409-425, ИССН 0550-2179, УДК: 351.74/.78
 • Радивојевић Н.: Парламентарна контрола Безбедносно-информативне агенције са аспекта безбедносне културе – стање и проблеми, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но. 3, стр. 475-492, ИССН 0550-2179, УДК: 343.53:354.61

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top