Почетна / Наставници и сарадници / др Петар Ђундић, редовни професор
 • Катедра: Катедра за међународно право и међународне односе
 • Е-маил адреса: p.djundic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/I 25
 • Фиксни телефон: 021/485-3088
 • ORCID ид: 0000-0002-9223-6373

др Петар Ђундић, редовни професор

Рођен је 1978. године у Новом Саду. Дипломираo је на Правном факултету у Новом Саду 2002. године. Звање магистра правних наука стекао је 2007. године одбраном магистарске тезе „Међународна надлежност и меродавно право у споровима о одговорности за производе са недостатком” на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Експропријација у међународном приватном праву инвестиција“ одбранио је 2011. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: стипендиста Америчког савета за међународно образовање (2007), стипендиста Макс Планк удружења (2010).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Летња школа међународног приватног права на Хашкој академији за међународно право у Холандији (2005); Brooklyn Law School у Њујорку, САД (2007); Макс Планк институту за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу, Немачка (2010); Правни факултет Универзитета Нова у Лисабону, Португалија (2017).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2003- ).

Области ужег научног интересовања: инвестициона арбитража, заштита страних улагања, вануговорна одговорност за штету у међународном приватном праву.

Говори енглески језик.

 • руководилац Центра за симулацију суђења Правног факултета (2019- )
 • члан Удружења за арбитражно право (2019- )

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • члан радне групе Министарства правде Републике Србије за израду нацрта новог Закона о међународном приватном праву Србије (2013-2014)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2023.
ванредни професор међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2018.
доцент међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2013.
асистент међународноправна Правни факултет у Новом Саду
асистент-приправник међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2003.

Основне академске студије:

 • Међународно приватно право
 • Међународно приватно право – посебни део

Мастер академске студије:

 • Међународни стандарди заштите страних улагања

Докторске академске студије:

 • Међународно приватно право – продубљени курс
 • Међународно приватно право Европске уније
 • Међународна арбитража – право, доктрина и пракса
 • Међународно право страних улагања

Одабрани научни радови:

М11

 • Ђајић С., Ђундић П.: Creeping expropriation – in search for a more comprehensive approach, In: Roth M., Geistlinger, M. (ed.): Yearbook on International Arbitration, Вол. 2, Antwerp, Intersentia, 2012, стр. 239-276, ИСБН 978-1-78068-074-3

М14

 • Ђундић П.: Интеракција између међународног приватног права и законодавства о азилу – питање статуса: перспектива српског права; У: Правни аспекти миграција у региону – балканска рута : тематски зборник = The legal aspects of migrations in the region – the Balkan route : thematic collection of papers, Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2019, стр. 59- 75, ИСБН 978-86-7774-204-1, УДК: 341.43:341.9(497.11)
 • Ђундић П.: Судови под притиском: тумачење клаузуле делотворног правног средства за истицање захтева и остваривање права страног улагача у инвестиционој арбитражи; У: Liber amicorum : Гашо Кнежевић / [уређивачки одбор Tibor Varady … et al.], Београд, Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање : Удружење за арбитражно право, 2016, стр. 617-636, ИСБН 978-86-7630-664-0, УДК: 341.638:339.727.22/.24

М24

 • Ђундић П.: Процесне претпоставке за примену клаузуле о ускраћивању погодности у инвестиционој арбитражи: зашто је тешко рећи не?, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, бр. 3, стр. 933-954, ИССН 0550-2179, УДК: 341.63:339.727.22
 • Ђундић П.: Приговор незаконитости улагања у инвестиционој арбитражи: ефикасан штит за државе пријема улагања?, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 4, стр. 1663-1682, ИССН 0550-2179, УДК: 341.63:339.727.22
 • Станивуковић М., Ђундић П.: Инвестициони спорови везани за соларну енергију покренути против Шпаније на основу Уговора о енергетској повељи, Правни живот, 2018, бр. 11, стр. 207- 234, ИССН 0350-0500
 • Ђундић П.: Меродавно право за суштину спора пред арбитражним судовима ИКСИД: члан 42(1) ИКСИД Конвенције и улога националног права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, бр. 4, стр. 1627-1649, ИССН 0550-2179, УДК: 341.63:341.94
 • Ђундић П.: Prima facie оцена надлежности арбитражног суда у инвестиционој арбитражи – појам, тумачење и улога у арбитражној пракси, Теме, 2016, бр. 3, стр. 1139-1156, ИССН 0353-7919, УДК: 341.63:339.727.22

М51

 • Ђундић П.: Обавеза транспарентног понашања државе пријема улагања према страном улагачу, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, бр. 4, стр. 1335-1350, ИССН 0550- 2179, УДК: 339.727.22:341.24
 • Ђундић П.: Методи израчунавања накнаде за извршену експропријацију страног улагања, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, бр. 4, стр. 1845-1860, ИССН 0550- 2179, УДК: 347.234:339.727.22
 • Ђундић П.: Противтужба у инвестиционој арбитражи као инструмент заштите животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, бр. 4, стр. 279-294, ИССН 0550- 2179, УДК: 341.63:502/504
 • Ђундић П.: Легитимна очекивања као елемент стандарда поштеног и правичног третмана страних улагања у арбитражној пракси, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, бр. 2, стр. 335-351, ISSN 0550-2179, UDK: 339.727.22:341.6
 • Ђундић П.: Меродавно право за штету изазвану повредом животне средине у европском међународном праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, бр. 4, стр. 317-335, ИССН 0550-2179, УДК: 341.94:502/504(4)
 • Ђундић П.: Пристанак државе на арбитражу са страним улагачем, модалитети пристанка, ограничења и меродавно право, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, бр. 3, стр. 359-375, ИССН 0550-2179, УДК: 341.6:339.727.22
 • Бордаш Б., Ђундић П.: Хашки протокол о праву меродавном за обавезе издржавања – најновији извор међународног приватног права Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, бр. 1, стр. 133-153, ИССН 0550-2179
 • Ђундић П.: Учешће лица која нису странке у арбитражном поступку и заштита јавног интереса пред арбитражним судом ИКСИД, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, Вол. 46, бр. 3, стр. 321-341, ИССН 0550-2179, УДК: 341.63:330.322
 • Ђундић П.: Одредбе о одложеном року за покретање арбитраже у међународним уговорима о заштити улагања и њихов утицај на надлежност арбитражних судова, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, Вол. 46, бр. 2, стр. 355-374, ИССН 0550-2179, УДК: 341.6:339.727.22
 • Ђундић П.: Последице разликовања законите и незаконите експропијације страног улагања, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, Вол. 45, бр. 3, T. II, стр. 599-612, ИССН 0550-2179, УДК: 347.234:339.727.22
 • Ђундић П.: Мере за заштиту животне средине и повреда права страног улагача, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, Вол. 45, бр. 2, стр. 341-358, ИССН 0550-2179, УДК: 502/504:349.412.28

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top