Почетна / Наставници и сарадници / др Сандра Фишер Шобот, редовни професор
 • Катедра: Катедра привредноправних наука
 • Е-маил адреса: s.fisersobot@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Ц/II 38
 • Фиксни телефон: 021/485-3090
 • ORCID ид: 0000-0001-9591-0637

др Сандра Фишер Шобот, редовни професор

Рођена је 1977. године у Новом Саду. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 2001. године. 2004. године завршила је последипломски специјалистички курс из Међународног пословног и трговинског права на Аsser College Europe у Хагу (Холандија). Звање магистра правних наука стекла је 2006. године одбраном магистарске тезе „Правна природа патента као субјективног права“ на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Одговорност продавца за испоруку робе у међународном и домаћем праву“ одбранила је 2010. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: стипендија Амбасаде Краљевине Норвешке за високе академске резултате (2000); награда Правног факултета у Новом Саду за најуспешније студенте (2002).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Central European University, Будимпешта, Мађарска (2007); Правни факултет у Марибору у оквиру програма Staff Mobility for Training (STT), пројекат Erasmus+ KA 107 за стипендирану мобилност особља на Универзитету у Марибору, Словенија (2017).

Радно искуство: судијски приправник у Окружном суду у Новом Саду (2001-2003); Правни факултет у Новом Саду (2003-).

Области ужег научног интересовања: међународна и домаћа продаја робе, право конкуренције, право хартија од вредности.

Говори енглески, а служи се немачким језиком.

 • продекан за наставу Правног факултета у Новом Саду (2023 – )
 • члан Савета Универзитета у Новом Саду (2023 – )
 • заменик председника и члан Стручног већа за друштвене науке Сената Универзитета у Новом Саду (2022 – )
 • судија Суда части при Привредној комори Србије (2022 – )
 • члан Наставно-научног већа Правног факултета у Новом Саду (2022- )
 • в.д. продекана за наставу Правног факултета у Новом Саду (2022 –2023)
 • уредник интернет презентације Правног факултета у Новом Саду (2021- )
 • уредник монографских издања Правног факултета у Новом Саду (2020 – )
 • председник Комисије за обезбеђивање и унапређење квалитета Правног факултета у Новом Саду (2019-2022)
 • рецензент Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ) за поље друштвено-хуманистичких наука (2018- )
 • секретар Катедре привредноправних наука (2018-2022)
 • Национални кореспондент за CLOUT базу Комисије Уједињених нација за међународно трговинско право (UNCITRAL) (2017-)
 • члан Библиотечког одбора Правног факултета у Новом Саду (2017-2021)

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • члан Радне групе за припрему Нацрта измена и допуна Правила докторских студија (04-364/1 од 26. 9. 2019) (2019-2020)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2023.
ванредни професор привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2018.
доцент привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2013.
асистент привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2007.
асистент-приправник привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2003.

Основне академске студије:

 • Право привредних друштава
 • Трговинско право
 • Право међународне продаје

Мастер академске студије:

 • Право конкуренције

Докторске академске студије:

 • Уговори трговинског права и хартије од вредности
 • Банкарско право – продубљени курс
 • Право конкуренције – продубљени курс
 • Право међународне продаје – продубљени курс

Уџбеници и монографије:

 • Дивљак, Д., Марјански, В., Фишер Шобот, С.: Међународно привредно право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2019.
 • Марјански, В., Фишер Шобот, С.: Право хартија од вредности, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2016.
 • Фишер Шобот, С.: Право међународне продаје, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2014.
 • Фишер-Шобот С.: Патент као субјективно право, Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2007, ИСБН 978-86-7774-013-9, УДК: 347.77

Одабрани научни радови:

М14

 • Фишер-Шобот С.: Право купца на замену робе код уговора о међународној продаји робе; У: Изазови у међународном пословном праву и праву Европске уније. Challenges in international business law and the law of the European union : liber amicorum in honour of Radovan D. Vukadinović : зборник радова поводом 40 година универзитетске каријере академика проф. др Радована Д. Вукадиновића : collection of papers / уредили, editors Allan F. Tatham, Витомир Г. Поповић, Јелена Вукадиновић Марковић, Бања Лука, Академија наука и умјетности Републике Српске; Удружење за европско право, 2020, стр. 177-194, ИСБН 978-86-913529-3-6

М23

 • Фишер-Шобот С.: A New Approach to Rebates After Intel Case, Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, 2018, вол. 10, Нo 2, стр. 103-118, ИССН 1855-7147, УДК: 339.137+658.8.033:061.1ЕУ
 • Фишер-Шобот С.: Calculation of Price Reduction in International Sale of Goods Contracts, Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, 2017, вол. 9, Нo 2, стр. 109-124, ИССН 1855-7147

М24

 • Фишер-Шобот С.: Да ли је време за увођење самопроцене рестриктивних споразума у право конкуренције Републике Србије?, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, вол. 53, Нo 3, стр. 955-973, ИССН 0550-2179, УДК: 347.733(497.11)
 • Фишер-Шобот С.: Предаторске цене као облик ексклузионе злоупотребе доминантног положаја у пракси судова Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, вол. 52, Нo 3, стр. 1059-1074, ИССН 0550-2179, УДК: 339.137.2:061.1ЕУ
 • Фишер-Шобот С., Марјански В., Арсић З., Дивљак Д.: Протокол о грађанскоправној одговорности за штету и накнади штети узроковане прекограничним ефектима индустријских удеса на прекограничним водама, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, вол. 52, Нo 2, стр. 577-594, ИССН 0550-2179, УДК: 347.426.6:<504.61:341.221.1
 • Фишер-Шобот С.: Open-Price уговори о међународној продаји робе – однос чланова 14 и 55 Конвенције Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе, Анали Правног факултета у Београду, 2018, вол. 66, Нo 1, стр. 180-198, ИССН 0003-2565, УДК: 341.241.8
 • Фишер-Шобот С.: Материјалноправни тест за оцену концентрација у праву Европске уније – тест значајног ограничавања конкуренције, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, Нo 4, стр. 1651-1668, ИССН 0550-2179, УДК: 347.733:061.1(ЕУ)
 • Дивљак Д., Фишер-Шобот С.: Државна помоћ за заштиту животне средине на наднационалном нивоу и у домаћем праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, Нo 3 T. I, стр. 675-692, ИССН 0550-2179, УДК: 502/504:342.2
 • Марјански В., Фишер-Шобот С.: Осигурање од ризика неуспеха поступка вантелесне оплодње, Теме, 2015, вол. 39, Нo 4, стр. 1277-1291, ИССН 0353-7919, УДК: 61.368
 • Фишер-Шобот С.: Duty to Examine the Goods in International Law of Sales, Анали Правног факултета у Београду, 2011, вол. 59, Нo 3, стр. 196-210, ИССН 0003-2565

М31

 • Ђурђев Д., Фишер-Шобот С.: Нове мере заштите животне средине у саобраћајној политици ЕУ, Правна ријеч, 2015, вол. 12, Нo 44, стр. 73-86, ИССН 1840-0272, 12. Међународно саветовање „Октобарски правнички дани”, Бања Лука, 2-3 Октобар, 2015, стр. 73-86, УДК: 347.76(4-6ЕУ)
 • Фишер-Шобот С.: Нека питања апстрактног одмеравања накнаде штете због повреде обавезе испоруке у праву међународне и домаће продаје, Правна ријеч, 2014, вол. 11, Нo бр. 39, стр. 619-631, ИССН 1840-0272, 11. Међународно саветовање “Октобарски правнички дани”, Бања Лука, 3-4 Октобар, 2014, стр. 619-631, УДК: 347.4/.7

М51

 • Марјански В., Фишер Шобот С.: Осигураник и осигурани ризик код осигурања од одговорности за штете настале утицајем на животну средину, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, вол. 54, Нo 2, стр. 635-649, ИССН 0550-2179, УДК: 347.764:502/504
 • Фишер Шобот С.: Одбрана доминантног учесника на тржишту, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, вол. 54, Нo 4, стр. 1321-1338, ИССН 0550-2179 УДК: 347.776
 • Фишер-Шобот С.: Обавеза продавца да преда документа која се односе на робу код уговора о међународној продаји робе, Право и привреда – часопис за привредно правну теорију и праксу, 2016, Нo 7-9, стр. 245-258, ИССН 0354-3501
 • Фишер-Шобот С.: Концентрације спајањем учесника на тржишту и концентрације стицањем контроле у праву конкуренције Србије и Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, вол. 50, Нo 2, стр. 533-547, ИССН 0550-2179, УДК: 347.721:061.1EU(497.11)
 • Фишер-Шобот С.: Дужност обавештавања о правном недостатку код уговора о међународној продаји робе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, вол. 49, Нo 2, стр. 683-695, ИССН 0550-2179, УДК: 347.751:339.5
 • Фишер-Шобот С.: Одговорност продавца за правне недостатке у праву међународне и домаће продаје, Право и привреда – часопис за привредно правну теорију и праксу, 2015, вол. 53, Нo 4- 6, стр. 456-471, ИССН 0354-3501
 • Фишер-Шобот С.: Постојање текуће цене као услов за апстрактно одмеравање накнаде штете у праву међународне и домаће продаје, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, вол. 48, Нo 2, стр. 353-366, ИССН 0550-2179, УДК: 347.751:347.426.6
 • Фишер-Шобот С.: Конкретно одмеравање накнаде штете кад је извршена куповина ради покрића у међународном и српском праву, Право и привреда – часопис за привредно правну теорију и праксу, 2013, Нo 4-6, стр. 540-554, ИССН 0354-3501
 • Фишер-Шобот С.: Ослобођење продавца од одговорности према чл. 80 Конвенције УН о уговорима о међународној продаји робе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, вол. 47, Нo 2, стр. 449-460, ИССН 0550-2179, УДК: 347.751(094.2)
 • Фишер-Шобот С.: Правило предвидљивости штете у праву међународне и домаће продаје, Право и привреда – часопис за привредно правну теорију и праксу, 2012, Нo 4-6, стр. 645-657, ИССН 0354-3501

 

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top