Почетна / Наставници и сарадници / др Сенад Јашаревић, редовни професор
 • Катедра: Катедра за радно право
 • Е-маил адреса: s.jasarevic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 40
 • Фиксни телефон: 021/485-3085
 • ORCID ид: 0000-0001-9402-7770

др Сенад Јашаревић, редовни професор

Рођен је 1963. године у Новом Саду. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 1986. године. Звање магистра правних наука стекао је 1992. године одбраном магистарске тезе „Улога и значај колективних уговора“ на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Решавање радних спорова мирним путем у теорији и пракси“ одбранио је 2000. године на Правном факултету у Новом Саду.

Усавршавања (у земљи и иностранству): Central European University, Будимпешта, Мађарска (1998); похађао је више едукација за миритеље оргонизованих од стране Међународне организације рада; студијски боравци и боравци на конференцијама – Стокхолм (Шведска) 2002, Берлин (Немачка) 2003, Печуј (Мађарска) 2003, Клуж (Румунија) 2004, Лисабон (Португал) 2004, 2016, Болоња (Италија) 2005, Марибор (Словенија) (2005), Париз (Француска) 2006, Франкфурт на Одри (Немачка) 2007, Даблин (Ирска) 2008, Брисел (Белгија) 2009, 2010, 2015, 2016, Амстердам (Холандија) 2010, Севиља (Шпанија) 2011, Торино (Италија) 2013, 2015, Краков (Пољска) 2014, Хаг (Холандија) 2014, 2015, Тирана (Албанија) 2017, Франкфурт (Немачка) 2017, 2018, 2018, 2019; Саранда (Албанија) 2021.

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (1988 -).

Области ужег научног интересовања: радно право, социјално право.

Говори енглески и француски језик.

 • председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије (2018-2020)
 • председник управе Удружења за радно право и социјално осигурање Србије (2018-2020)
 • члан je CEELex групе МОР (База радног законодавства земаља централне и источне Европе) (2017 – )
 • члан Покрајинског Савета за запошљавање (2009- )
 • члан управе међународног Удружења за едукацију у области радног права, Групе за реформу радног права Европске уније – при Европској мрежи за радно право, Европског центра за експертизу у области радног права, запошљавања и политике запошљавања (стручно тело за ЕУ) (2014- )
 • миритељ при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова (2005-)
 • више пута ангажован на пројектима Међународне организације рада (2017, 2019, 2021)
 • председник Одбора за статутарна питања Универзитета у Новом Саду (2010-2019)
 • председник Етичког одбора Универзитета у Новом Саду (2010-2013)
 • члан Покрајинског Савета за равноправност полова (2009-2015)
 • члан Стручног савета за област правних и економских наука при Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој АП Војводине (2009-2014)
 • члан Републичког Савета за равноправност полова (2003-2008)
 • продекан за финансије Правног факултета у Новом Саду (2002-2007)
 • као стручњак учестововао на консултативним седницама Уставног суда Републике Србије
 • изводи наставу на докторским академским студијама на Правном факултету у Мостару
 • изводи наставу на мастер академским студијама на Правном факултету у Бања Луци

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • члан Радне групе за реформу радног законодавства Републике Србије (2016-2018)
 • учествовао у раду Радне групе Министарства рада и социјалне политике Републике Србије која је припремила нацрте:

– Закона о спречавању злостављања на раду (2010),

– Закона о волонтирању (2010),

– Закона о изменама Закона о мирном решавању радних спорова (2009),

– Закона о штрајку (2010 – Нацрт Закона о штрајку)

 • члан радне групе која је сачинила нацрт Одлуке о равноправности полова, коју је донела АП Војводина 2003. године.
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор радноправна Правни факултет у Новом Саду 2011.
ванредни професор радноправна Правни факултет у Новом Саду 2006.
доцент радноправна Правни факултет у Новом Саду 2001.
асистент радноправна Правни факултет у Новом Саду 1988.
асистент-приправник радноправна Правни факултет у Новом Саду 1988.

Основне академске студије:

 • Синдикално право
 • Социјално право
 • Радно право
 • Радно и социјално право ЕУ

Мастер академске студије:

 • Колективно радно право

Докторске академске студије:

 • Радно и социјално право – продубљени курс
 • Међународно радно право

Уџбеници и монографије:

 • Jашаревић С.: Социјално право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад 2010.
  Јашаревић С.: Social Security Law – Serbia and Montenegro; International Encyclopaedia of Laws, Лондон, Kluwer Law International, 2004, УДК: 349.3(497.11+497.16), Укупно страна: 188
  Јашаревић С.: Social Security Law – Serbia; International Encyclopaedia of Laws, (2. измењено и допуњено изд.), Лондон, Kluwer Law International, 2009, УДК 349.3(497.16), Укупно страна: 152
  Јашаревић С.: Social Security Law – Serbia, International Encyclopaedia of Laws, (3. измењено и допуњено изд.), Лондон, Kluwer (Kluwer Law International), 2012, УДК: 349.3(497.11+497.16), Укупно страна: 161
  Јашаревић С.: Social Security Law – Serbia, International Encyclopaedia of Laws, (4. измењено и допуњено изд.), Alphen aan den Rijin, Kluwer Law International, 2016, ИСБН 978-90-654-4939-9, УДК: 349.3(497.11+497.16), Укупно страна: 160
  Јашаревић С.: Social Security Law – Serbia, International Encyclopaedia of Laws, (5. измењено и допуњено изд.), Alphen aan den Rijin, Kluwer Law International, 2020, ИСБН 978-90-654-4939-9, УДК: 349.3(497.11+497.16), Укупно страна: 170

Одабрани научни радови:

М13

 • Јашаревић С.: Atypical Employment Relationship, (Serbia); У: Restatement of Labour Law in Europe, уредили: Bermd Waas & Guus Heerma van Voss, Оксфорд, Hurt Publishing, 2019, стр. 759-782, ИСБН 978-1-50991-247-6
  Јашаревић С.: The Concept of “Employee”: The Position in Serbia; У: Restatement of Labour Law in Europe Vol. I : The Concept of Employee, уредили: Bernd Waas и Guus Heerma van Voss, Оксфорд, Hart Publishing, 2017, стр. 599-617, ИСБН 978-1-50991-244-5
  Јашаревић С.: New Forms of Employment in Serbia; У: New Forms of Employment in Europe, уредили: R. Blanpain, F. Hendrickx и B. Waas, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2016, стр. 327-331, ИСБН 9789041162397
  Јашаревић С.: Works Councils in Serbia: Present Situation and Future Prospects, У: Workers’ Representation in Central and Eastern Europe, Challenges and Opportunities for the Works Councils’ System, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2014, стр. 203-212, ИСБН 978-90-411-4746-2

М14

 • Јашаревић С.: Европска регулатива о условима и стандардима рада јавних службеника; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 221-236, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДК: 35.08:331.104>:006.3(4)
  Јашаревић С.: Нове тенденције у области заштите личних података на раду у међународном и европском праву; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 263-282, ИСБН 978-86- 7774-178-5, УДК: 331.105.24 : 347.738(4)
  Јашаревић С.: Нове реформе рада у Европској унији; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection of papers. вол. 3 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча]., Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 281-298, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 331.104:061.1ЕУ

М24

 • Јашаревић С.: Радно право Србије у XX и XXИ веку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, вол. 52, бр. 3, стр. 925-943, ИССН 0550-2179, УДК: 349.2(497.11)”19/20″
  Јашаревић С.: Слобода кретања радника у ЕУ у новим околностима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, бр. 4, стр. 1379-1397, ИССН 0550-2179, УДК: 331.105.2:061EU

М31

 • Јашаревић С.: Заштита од отказа у Србији, Правна ријеч, 2018, вол. 15, бр. 54, стр. 429-446, ИССН 1840-0272, 15. Међународно саветовање ,,Октобарски правнички дани”, Бања Лука, 12-13. Октобар, 2018, УДК: 331.105.44(497.11)

М33

 • Јашаревић С.: Current Challenges in Serbian Labour Law, 2. Congresso Europeu de Direito do Trabalho, Лисабон: Алмедина, 2-3 Децембар, 2016, стр. 313-328, ИСБН 978-972-40-7363-7

М51

 • Јашаревић С.: Утицај дигитализације на радне односе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, вол. 50, Нo. 4, стр. 1103-1117, ИССН 0550-2179, УДК: 331.104:004.738.5
  Јашаревић С.: Уређење радног односа у Србији у контексту нових околности у свету рада, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, вол. 49, Нo. 3, стр. 1053-1068, ИССН 0550-2179, УДК: 331.104(497.11)
  Јашаревић С.: Закон о раду и комунитарни правни стандарди, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, вол. 48, Нo. 3, стр. 153-169, ИССН 0550-2179, УДК: 331(497.11)”2014(094.5):061.1ЕУ

Основне академске студије: среда 13:00 часова

Мастер академске студије: среда 13:00 часова

Докторске академске студије: среда 13:00 часова

Title

Go to Top