Почетна / Наставници и сарадници / др Татјана Бугарски, редовни професор
 • Катедра: Катедра за кривично право
 • Е-маил адреса: t.bugarski@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/I 36
 • Фиксни телефон: 021/485- 3021
 • ORCID ид: 0000-0002-1462-6800

др Татјана Бугарски, редовни професор

Pођена je 1975. године у Новом Саду. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 2000. године. Магистарски рад “Модели истражног поступка у савременом кривичном праву” одбранила је 2003, а докторску дисертацију на тему “Посебности кривичног поступка за организовани криминал, тероризам и корупцију” одбранила је 2006. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: проглашена је за најбољег студента Правног факултета на предлог Савеза студената (шк. 1995/96); стипендија Фонда за стипедирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду (шк. 1995/96, 1996/97 и 1997/98); награда најбољем студенту Задужбине фонда Матице Српске, на предлог Правног факултета (1998); добитник је признања за остварене резултате рада, доприносе у области права и подизање угледа правничке професије у друштву на Конкурсу за избор „10 најбољих правика у Републици Србији“, од стране Удружења „Млади правници Србије“, у оквиру Београдске међународне недеље права (2007).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Специјализовани курс „Међународно кривично право: Међународна сарадња у кривичним стварима“, у организацији Међународног института за кривичне науке/Међународни институт за кривично право и људска права (ISISC), Сиракуза, Италија (2004) и Универзитет у Палерму, Правни факултет, Одсек за казненоправне и кривичноправне науке.

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2000- ).

Области ужег научног интересовања: кривични поступак, доказивање, посебне доказне радње, међународна сарадња у кривичним стварима

Говори енглески језик.

 • декан Правног факултета у Новом Саду (2023 – )
 • в.д. декана Правног факултета у Новом Саду (2022-2023)
 • Руководилац Докторских академских студија – Право на Правном факултету у Новом Саду (2021- )
 • заменик председника Комисије за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Националног акредитационог тела (2019-2021)
 • Председник Стручног већа за друштвене науке Сената Универзитета у Новом Саду (2019-2022)
 • члан Комисије за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Националног акредитационог тела (2018-2021)
 • Продекан за наставу Правног факултета у Новом Саду (2011-2012, 2012–2015, 2015-2018 и 2018-2022 )
 • заменик председника Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију Универзитета у Новом Саду (2015-2018)
 • Руководилац Докторских академских студија – Јавно право на Правном факултету у Новом Саду (2011-2021)
 • члан Одбора Одељења за друштвене науке Матице Српске у Новом Саду (2016- 2020)
 • заменик председника Стручног већа за друштвене науке Сената Универзитета у Новом Саду (2016-2019)
 • заменик Преседника Програмског већа Центра за мултидисциплинарне студије форензике „Др Арчибалд Рајс“ у оквиру АCIMISI центра (2016-2019)
 • члан Програмског већа Центра за истраживање и развој технологија електронске управе – CeGOVTeCH Универзитета у Новом Саду (2015-2019)
 • предавач на едукативном курсу „Ефикасан одговор здравственог система у заштити жене жртве породичног и родно заснованог насиља“ у организацији Медицинског факлултета – Центра за континуирану медицинску едукацију Универзитета у Новом Саду (2016)
 • члан Програмског већа АCIMISI центра (2012-2015)
 • члан Комисије за лиценцирање другог циклуса студија на студијском програму Кривично право на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, на основу одлуке Министарства просвјете и културе Републике Српске (2014)
 • члан Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију програма (сталног помоћног органа Сената Универзитета у Новом Саду) (2010–2013)
 • Продекан за међународну сарадњу Правног факултета у Новом Саду (2008–2009 и 2009-2011)
 • члан Уредништва Зборника радова Правног факултета у Новом Саду
 • члан Председништва Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу
 • координатор Правне клинике за заштиту животне средине и Правне клинике за борбу против насиља у породици на Правном факултету у Новом Саду
 • Руководилац програма студентске праксе студената Правног факултета

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • Радна група за израду радног текста Закона о јавном тужилаштву и радног текста Закона о Високом савету тужилаштва (2022)
 • Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку (2021)
 • Радна група за израду Нацрта Закона о признавању и изједначавању страних високошколских квалификација ради запошљавања (2016)
 • Радна група за акредитацију и квалитет студијских програма у оквиру израде Закона о високом образовању (2015)
 • Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку (2012)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2017.
ванредни професор кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2012.
доцент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2007.
асистент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2004.
асистент-приправник кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2000.

Основне академске студије:

 • Кривично процесно право 1
 • Кривично процесно право 2
 • Криминалистичка тактика и техника
 • Криминалистичка методика
 • Криминологија

Мастер академске студије:

 • Посебне доказне радње
 • Улога поротника у кривичном поступку
 • Центар за социјални рад у кривичном поступку

Докторске академске студије:

 • Кривично процесно право – продубљени курс
 • Конексне процесне форме
 • Посебни кривични поступци

Уџбеници и монографије:

 • Бркић С., Бугарски Т.: Кривично процесно право II, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2021, ИСБН 978-86-7774-237-9
 • Бркић С., Бугарски Т.: Кривично процесно право I, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2020, ИСБН 978-86-7774-231-7
 • Бркић С., Бугарски Т.: Центар за социјални рад у кривичном поступку,, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2016, ИСБН 978-86-7774-171-6
 • Бугарски Т.: Улога поротника у кривичном поступку,  Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2016, ИСБН 978-86-7774-175-4
 • Шкулић М., Бугарски Т.: Кривично процесно право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2015, ИСБН 978-86-7774-156-3
 • Бугарски Т.:, Доказне радње у кривичном поступку (друго измењено издање), Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2014, ИСБН 978-86-7774-131-0

Одабрани научни радови:

М14

 • Бугарски (Лукић) Т.: Прекогранична сарадња и прибављање електронских доказа; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 7 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 7. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 7 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2020, стр. 175-194, ИСБН 978-86-7774-232-4, УДК: 343.14:004.6]:341.45
 • Бугарски (Лукић) Т.: Размена података из казнене евиденције и међународна сарадња, у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 6 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018, стр. 241-263, ИСБН 978-86-7774-213-3, УДК: 343.141:341.45
 • Бугарски (Лукић) Т.: Информационе технологије и кривични поступак; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 281-301, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДК: 004:343.1
 • Бугарски (Лукић) Т.: Тужилачка сарадња у борби против прекограничног криминалитета; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 371-390, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДК: 341.44/.45 : 343.122
 • Бугарски (Лукић) Т.: Размена података и информација у вези са ДНК профилима као вид прекограничне сарадње држава у борби против криминалитета; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law: thematic collection of papers. Vol. 3 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 385-403, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 343.146:343.983
 • Бугарски (Лукић) Т.: International Legal Assistance in Criminal Matters – Extradition Procedure Between Serbia and Hungary, у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. 2. књ. = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 2. köt. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 2 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014, стр. 411-424, ИСБН 978-86-7774-140-2, УДК: 341.44
 • Карсаи K., Бугарски (Лукић) Т.: Cross-border Cooperation in Criminal Matters, у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection papers / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013, стр. 317-345, ИСБН 978-86-7774-114-3, УДК: 343.9.02:341.4

М21а

 • Нововић З., Мишић-Павков Г., Смедеревац С., Дракић Д., Бугарски (Лукић) Т.: The role of schizoid personality, peritraumatic dissociation and behavioral activation system in a case of parricide, Aggression and Violent Behavior, 2013, Вол. 18, Но 1, стр. 113-117, ИССН 1359-1789

М23

 • Гаджурић С., Подунавац-Кузмановић С., Вранеш М., Петрин М., Бугарски (Лукић) Т., Ковачевић С.: Multivariate chemometrics with regression and classification analyses in heroin profiling based on the chromatographic data, Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2016, Вол. 15, Нo 4, стр. 725-734, ИССН 1735-0328
 • Ристивојевић Б., Бугарски (Лукић) Т.: Can Experiments on Animals Constitute a Criminal Offence of Cruelty to Animals? (рад доступан на web адреси: http://archonline.bio.bg.ac.rs/), Archives of biological sciences, 2014, Вoл. 66, Нo 4, стр. 1339-1344, ИССН 0354-4664
 • Мишић-Павков Г., Нововић З., Божић К., Колунџија К., Ивановић-Ковачевић С., Дракић Д., Бугарски (Лукић) Т., Јелкић М., Јелкић М.: Forensic aspect of late subjective complaints after traumatic brain injury, European Review for Medical and Pharmacological Sciences (Eur Rev Med Pharmacol Sci), 2012, Нo 16, стр. 1806-1813, ИССН 1128-3602

М24

 • Бугарски (Лукић) Т., Писарић М.: Надлежност европског јавног тужилаштва, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, Но 2, стр. 387-407, ИССН 0550-2179, УДК: 343.163(4)
 • Бугарски (Лукић) Т., Писарић М.: Оснивање и организација Европског јавног тужилаштва, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, Но 1, стр. 17-35, ИССН 0550-2179, УДК: 343.163(4)
 • Бугарски (Лукић) Т.: Борба против насиља у породици у пракси надлежних органа у Новом Саду, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но 1, стр. 95-121, ИССН 0550-2179, УДК: 343.55(497.113)
 • Бугарски (Лукић) Т., Писарић М.: Уређење права на одбрану у праву Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но 4, стр. 1409-1439, ИССН 0550-2179, УДК: 343.131.5:061.1EU
 • Бугарски (Лукић) Т., Ристивојевић Б., Писарић М.: Фактори малолетничког криминалитета, Социолошки преглед, 2016, Вол. 50, Но 1, стр. 59-89, ИССН 0085-6320, УДК: 343.91 – 053.6

М51

 • Бугарски (Лукић) Т., Писарић М.: Задржавање података у пракси Суда Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, Но 4, стр. 1231-1252, ИССН 0550-2179, УДК: 343.1:[061.1ЕУ:341.645.5
 • Бугарски (Лукић) Т., Писарић М.: Илегална експлоатација шума, Правни живот, 2016, Но 9, стр. 471-484, ИССН 0350-0500
 • Бугарски (Лукић) Т., Писарић М.: Узајамно признавање судских одлука као основ прибављања и преноса доказа у кривичном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, Но 4, стр. 1175-1195, ИССН 0550-2179, УДК: 343.141:341.45
 • Бугарски (Лукић) Т.: Захтев за заштиту законитости, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, Но 1, стр. 87-105, ИССН 0550-2179, УДК: 343.157.5
 • Бугарски (Лукић) Т.: Изазови организованог еколошког криминалитета, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, Но 3, стр. 1097-1107, ИССН 0550-2179, УДК: 343.9.02:502/504
 • Бугарски (Лукић) Т.: Судије поротници и оцена доказа по слободном судијском уверењу, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Но 3, стр. 221-234, ИССН 0550-2179, УДК: 343.161:343.14
 • Бугарски (Лукић) Т.: Испитивање сведока, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но 4, стр. 131-143, ИССН 0550-2179, УДК: 343.143

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top