Почетна / Наставници и сарадници / др Зоран Лончар, редовни професор
 • Катедра: Катедра за јавно право
 • Е-маил адреса: z.loncar@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 39
 • Фиксни телефон: 021/485-3018
 • ORCID ид: 0000-0001-6832-1378

др Зоран Лончар, редовни професор

Рођен је 1965. године у Новом Саду. Дипломираo је на Правном факултету у Новом Саду 1989. године. Звање магистра правних наука стекао је 1993. године одбраном магистарске тезе „Ванправна контрола управе” на Правном факултету у Београду. Докторску дисертацију „Одговорност министра – са посебним освртом на југословенско право“ одбраниo је 2000. године на Правном факултету у Новом Саду.

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (1990- ).

Области ужег научног интересовања: управно право, локална самоуправа.

Говори енглески и француски језик.

 • предавач на Правосудној академији Министарства правде из области управног права (2019- )
 • члан Програмског савета Националне академије за јавну управу (2018- )
 • члан Комисије за полагање правосудног испита Покрајинског секретаријата за образовање, управу, прописе и права националних мањина – националних заједница АП Војводине за наставни предмет управно право (2015- )
 • члан Републичке изборне Комисије (2002-2004, 2004-2008, 2012-2014)
 • члан Комисије за полагање правосудног испита Министарства правде Републике Србије за наставни предмет управно право (2004-2009)
 • министар просвете у Влади Републике Србије (2007-2008)
 • члан Савета за реформу државне управе Републике Србије (2004-2008)
 • министар за државну управу и локалну самоуправу у Влади Републике Србије (2004-2007)
 • правни саветник Уставне комисије Народне скупштине Републике Србије (2004-2006)
 • правни саветник Комисије за израду Уставне повеље Државне заједнице Србија и Црна Гора (2002-2003)
 • члан на пројектима Уједињених нација (УНДП-а), Светске банке, Савета Европе, Европске комисије и Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ-а) у областима правосудног система, државне управе и локалне самоуправе
 • члан Удружења правника Републике Србије

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • члан Радне групе за израду Националне стратегије реформе правосуђа у Републици Србији за период 2019-2024 године (2019- )
 • члан Посебне радне групе за припрему текста Упоредно правне анализе демократске партиципације националних мањина држава чланица ЕУ у региону (2015)
 • члан Посебне радне групе за израду Програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији (2019)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2020.
ванредни професор јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2015.
доцент јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2000.
асистент јавноправна Правни факултет у Новом Саду 1990.

Основне академске студије:

 • Управно право
 • Управно право (посебни део)
 • Наука о управи

Мастер академске студије:

 • Управно право – посебни део

Докторске академске студије:

 • Локална самоуправа
 • Судска контрола управе

Уџбеници и монографије:

 • Димитријевић П., Лончар З., Вучетић Д.: Право локалне самоуправе, Службени гласник, Београд, 2020.
 • Б. Давитковски, Лончар З.: Наука о управи, Факултет за државне и европске студије, Подгорица, 2012.
 • Лончар З.: Управно право – посебни део (област унутршњих послова), Завод за издавање уџбеника, Београд, 2005.

Одабрани научни радови:

М14

 • Лончар З.: Улога управе у Републици Србији у решавању мигрантске кризе; у: Правни аспекти миграција у региону – балканска рута : тематски зборник = The legal aspects of migrations in the region – the Balkan route : thematic collection of papers, Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2019, стр. 25-40, ИСБН 978-86-7774-204-1, УДК: 325.25:35(497.11)
 • Лончар З.: Неостваривање европских стандарда у управном поступку у Србији; у:
  Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније: тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 6 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018, стр. 371-388, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 35.077.3:006.3(497.11)
 • Лончар З.: Основна начела управног поступка у Србији и европски правни стандарди; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 379-400, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДК: 35.077.3(497.11):006.3
 • Лончар З.: Европски правни стандарди и управни поступак у Србији; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 461-478, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДК: 35.077.3(497.11) : 006.3(4)
 • Лончар З.: Administrative Court Control in the Republic of Serbia; у: Legal, Social and Political Control in National, International and EU Law, edited by Aleksandar Ćirić… [et al.], Niš, Faculty of Law, 2016, стр. 119-136, ИСБН 978-86-7148-229-5, УДК: 351.95(497.11)
 • Лончар З.: Контрола управе од стране независних државних органа; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection of papers. Vol. 3 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 537-556, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 351.9(497.11)
 • Лончар З.: Предмет управног спора, у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. 2. књ. = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 2. köt. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. vol. 2 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014, стр. 521-537, ИСБН 978-86-7774-140-2, УДК: 35.077.2
 • Лончар З.: Сужавање управно-судске заштите грађана у Републици Србији; у: Годишник на Правниот факултет “Јустинијан Први” во скопје – во чест на проф. др Симеон Гелевски, Скопље, Правниот факултет “Јустинијан Први”, 2014, стр. 61-75, УДК: 35.037(497.11)
 • Лончар З.: Примена европских стандарда у управном спору у Србији, у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law: thematic collection papers / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013, стр. 541-560, ИСБН 978-86-7774-114-3, УДК: 35.077.2(497.11):006(4)
 • Лончар З.: Основне тенденције у развоју управног спора у Србији, Скопље, Правен факултет “Јустинијан Први”, 2011, стр. 47-68, ИСБН 978-608-4655-03-9, УДК: 35.077.2(497.11)

М24

 • Лончар З.: Кривична одговорност министара, 59. Међународни научни скуп “Измене у кривичном законодавству и статусу носилаца правосудних функција и адекватност државне реакције на криминалитет : међународни правни стандарди и стање у Србији”, Златибор: Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу : Intermex, 19-21. септембар, 2019, стр. 170-179, ИСБН 978-86-6411-012-9
 • Лончар З., Радивојевић Н., Радошевић Р., Мирковић В.: Сарадња полиције и приватног обезбеђења у ванредним ситуацијама у Републици Србији – стање и могућности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, Нo 1, стр. 113-131, ИССН 0550-2179, УДК: 351.74+351.759]:342.77(497.11)
 • Лончар З.: Трошкови управног поступка, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Нo 4, стр. 1595-1617, ИССН 0550-2179, УДК: 35.077.3:347.921.6(497.11)
 • Лончар З.: Правна средства у новом Закону о општем управном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Нo 4, стр. 1505-1523, ИССН 0550-2179, УДК: 35.077.3(497.11)
 • Дракић Д., Лончар З., Дракић Г.: Правни поредак и слобода појединаца, Српска политичка мисао, 2016, Вол. 51, Нo 1, стр. 155-168, ИССН 1452-3108, УДК: 340.131:17.021.2
 • Лончар З., Вучетић Д.: Принцип сразмерности у европском и српском праву – управноправни аспекти, Теме, 2013, Вол. 37, Нo 4, стр. 1617-1642, ИССН 0353-7919, УДК: 342.9(4:497.11)
 • Лончар З.: Administration Control by the State Audit Institution, Теме, 2012, Вол. 36, Нo 3, стр. 1301-1318, ИССН 0353-7919, УДК: 336.146/.148
 • Лончар З.: Улога органа државне управе у поступку издавања путних исправа, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2011, Нo 135, стр. 241-258, ИССН 0352-5732, УДК: 351.755(497.11)

М31

 • Лончар З.: Ванредна правна средства у управном поступку у Републици Србији, Правна ријеч, 2019, Нo 58, стр. 169-192, ИССН 1840-0272, 16. Међународно саветовање “Октобарски правнички дани”, Бања Лука, 3-4. октобар, 2019, стр. 169-192, УДК: 347.958:35.077.3(497.11)
 • Лончар З., Вучетић Д.: European Standards and Public Administration Reform in the Republic of Serbia, Љубљана, Fakulteta za upravo, 16. TOULON-Verona Conference, 29-30. август, 2013, ИСБН 978-88-904327-3-6rad

М51

 • Лончар З.: Трошкови заступања странака у управном постyпку, Правни живот, 2018, Нo 10, T. II, стр. 169-183, ИССН 0350-0500
 • Лончар З.: Овлашћено службено лице у поступку, Правни живот, 2017, Нo 10, T. II, стр. 299-311, ИССН 0350-0500
 • Лончар З.: Ministerial Responsibility: Regulations and Practical Issues in Republic of Serbia, Хрватска компаративна и јавна управа, 2013, Вoл. 13, Нo 4, стр. 1171-1198, ИССН 1848-0357, УДК: 35.072.22(497.11)

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top