Од оснивања Правног факултета у Новом Саду улагани су значајни напори да се студентима обезбеди уџбеничка литература и да се путем одговарајућих публикација јавност упозна са резултатима тимских и индивидуалних научних истраживања наставника и сарадника. Током свих тих година објављено је небројено много издања која говоре о напорима наших наставника да за студенте обезбеде потребну литературу.

За обављање издавачке делатности Факултета, образован је Центар за издавачку делатност. Центар обавља послове у вези са издавањем уџбеника, публикација и друге литературе за потребе наставе и научноистраживачког рада на Факултету, као и друге литературе и публикација од значаја за делатност Факултета.

Центром за издавачку делатност руководи управник Центра проф. др Љубомир Стајић. Секретар Центра је др Владан Мирковић. Чланови Издавачког савета су: проф. др Љубомир Стајић, проф. др Владимир Марјански, проф. др Сандра Фишер Шобот, др Владан Мирковић и Данијела Арсенијевић.

Центар обавља издавачку делатност на основу усвојеног годишњег плана издавачке делатности који се сачињава на основу пријава аутора и наставно-научних и развојних потреба Факултета исказаних кроз одлуке управника Центра за издавачку делатност.

Публикације

Публикације на Правном факултету у Новом Саду чине уџбеници (основни, помоћни и допунски), монографије, приручници, скрипта, зборници радова, часописи и годишњаци, преводи значајнијих образовних и научних дела, збирка текстова, као и друге публикације намењене образовном, научном и стручном раду као што су: амблем и заштитни знак, географска карта, плакат, план насељеног места; дијапозитив, аудио видео касета, компакт диск (ЦД), ДВД, образац и сл.

Уџбеници се објављују искључиво на српском језику и ћириличном писму.

Зборници радова

Године 1966. покренут је часопис Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, који од објављивања без прекида излази сада већ у 4 годишње свеске.

На његовим страницама објављују се научни есеји, чланци, расправе, коментари, прикази, библиографије и остали прилози наставника и сарадника новосадског Правног факултета, као и радови аутора са других домаћих и страних високих правних школа. Избор текстова врше Редакциони одбор и главни уредник часописа. Садашњи уредник часописа је проф. др Владимир Марјански.

Уредници Зборника радова Правног факултета у Новом Саду су увек били еминентни и национално признати наставници и научници: Проф. др Владимир Капор (1966), проф. др Никола Воргић (1967-1968), проф. др Милош Стеванов (1969-1973), проф. др Боривоје Пупић (1974-1976), проф. др Милијан Поповић (1977-1983), проф. др Станко Пихлер (1984-1988), проф. др Момчило Грубач (1989-1991), проф. др Јован Мунћан (1991-1999), проф. др Милијан Поповић (1999–2003), проф. др Родољуб Етински (2003-2006), проф. др Драгиша Дракић (2006-2013) и проф. др Слободан Орловић (2013-2022).

Од 2013 године Факултет у сарадњи са мађарским колегама издаје зборник радова у оквиру научног пројекта који се реализује као заједнички пројекат под називом „Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом ЕУ и прекогранична сарадња“. Зборник излази једном годишње.