Назив студијског програма: Општи смер
Степен студија: Први
Назив нивоа студија: основне академске студије
Година успостављања: 2009
Студије трају: 4 године (8 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 35
Обавезан завршни рад: НЕ
Обим студијског програма: 240 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив “дипломирани правник”

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања Вежбе
ПРВА ГОДИНА
1 ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 1 О 6 3 8
2 ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 1 1 О 3 3 5
3 РИМСКО ПРАВО 1 О 6 3 8
4 СОЦИОЛОГИЈА 1 О 3 0 5
5 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
ОСНОВИ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 1 И 2 0 8
СОЦИОЛОГИЈА ПРАВА 1 И 2 0 8
6 УСТАВНО ПРАВО 2 О 6 2 8
7 ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 2 2 О 3 2 5
8 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 2 О 4 0 5
9 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА 2 И 2 0 8
ВЕЛИКИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И КОДИФИКАЦИЈЕ 2 И 2 0 8
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
1 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО 3 О 3 3 5
2 КРИВИЧНО ПРАВО 3 и 4 О 6 3 9
3 СОЦИЈАЛНО ПРАВО 3 О 3 0 5
4 ПОРОДИЧНО ПРАВО 3 О 3 3 5
5 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 1 3 О 4 3 5
6 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 ( БИРА СЕ 1 ОД 3 )
ПРЕКРШАЈНО ПРАВО 3 И 2 0 8
СИНДИКАЛНО ПРАВО 3 И 2 0 8
ИЗБОРНО ПРАВО 3 И 2 0 8
7 СТВАРНО ПРАВО 4 О 4 3 5
8 НАСЛЕДНО ПРАВО 4 О 3 3 5
9 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 2 4 О 4 3 5
10 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 ( БИРА СЕ 1 ОД 4 )
ПРАВНА ЕТИКА 4 И 2 0 8
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА 4 И 2 0 8
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО 4 И 2 0 8
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО 4 И 2 0 8
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 5 и 6 О 8 4 12
2 РАДНО ПРАВО 5 и 6 О 8 4 12
3 УПРАВНО ПРАВО 5 и 6 О 8 4 12
4 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 1 5 О 3 2 7
5 ПОРЕСКО ПРАВО 5 и 6 О 6 2 10
6 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 2 6 О 3 2 7
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 7 и 8 О 7 6 9
2 ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 7 О 4 3 5
3 МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО 7 и 8 О 4 6 8
4 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО ( ОПШТИ ДЕО ) 7 О 3 3 4
5 КРИМИНОЛОГИЈА 7 О 2 3 4
6 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 ( БИРА СЕ 1 ОД 4 )
ПОСТУПАК ПРЕД АРБИТРАЖАМА 7 И 2 0 8
ФИНАНСИЈСКО ПРАВО ЕУ 7 И 2 0 8
НАУКА О УПРАВИ 7 И 2 0 8
ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ ПРОДАЈЕ 7 И 2 0 8
7 ТРГОВИНСКО ПРАВО 8 О 4 3 5
8 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО ( ПОСЕБНИ ДЕО ) 8 О 3 3 4
9 УВОД У ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 8 О 3 3 5
10 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 ( БИРА СЕ 1 ОД 4 )
ПРАВНА МЕДИЦИНА 8 И 3 0 8
РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО ЕУ 8 И 2 0 8
САОБРАЋАЈНО ПРАВО 8 И 2 0 8
ОСНОВИ ПРАВА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 8 И 2 0 8
Укупно часова активне наставе: 40-41
Укупно ЕСПБ: 60

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.
Активност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.

Спецификација предметних предуслова

Поред општег предуслова за пријаву испита тј. да је одслушана настава из предмета који студент пријављује да полаже (потпис са предавања евидентиран у индексу) постоје и предметни предуслови у погледу претходно положеног неког другог предмета.
Предмети дати са леве стране табеле се могу пријавити тек по претходно положеним испитима из предмета који су у табели наведени са десне стране:

Наставни предмет Предметни предуслови
Међународно јавно право 1 Теорија државе и права и Уставно право
Међународно јавно право 2 Међународно јавно право 1
Кривично процесно право 1 Кривично право
Кривично процесно право 2 Кривично процесно право 1
Међународно приватно право (посебни део) Међународно приватно право (општи део)
Криминологија Кривично право
Увод у право Европске уније Међународно јавно право 2

Књига предмета

Назив студијског програма: Права – Општи смер
Степен студија: Први
Назив нивоа студија: основне академске студије
Година успостављања: 2014
Студије трају: 4 године (8 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 36
Обавезан завршни рад: НЕ
Обим студијског програма: 240 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив “дипломирани правник”

Сврха студијског програма

Студијски програм основних академских студија је прва степеница у академском образовању у правничкој струци у школовању правника који се оспособљавају да обављају правне послове у правосуђу, органима управе, привредним субјектима и друго. Програм даје основу и претпоставка је за похађање мастер академских студија права. Студент који заврши студије по овом студијском програму има основна знања у области права, како теоријска тако и она која се односе на познавање најважнијих института нашег позитивног права. Студент се током студија упознаје с правном праксом, што му по завршетку студија омогућује укључивање у радни процес.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је да образује будуће правнике који након завршених четворогодишњих студија и освојених 240 ЕСПБ бодова стичу компетенције, способности и вештине неопходне за професионално обављање послова правничке струке, као и да их оспособи за учешће у даљем образовном процесу ради стицања вишег нивоа знања.
Студијски програм има и следеће циљеве:

  • схватање значаја улоге правника у развоју друштва у целини
  • усвајање научне и стручне методологије ради стицања и примене знања, научних и стручних достигнућа из области права као и сродних научних и стручних дисциплина
  • развој креативних способности потребних за критичку анализу постојећих правних норми и предлога решења ради њихове примене
  • стицање потребних знања и вештина за анализу и примену достигнућа из области правне науке и струке
  • развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема
  • oспособљање за учествовање у самосталном и тимском рад
  • oстваривање свих циљева студијског програма доводи до оспособљавања будућих комптентних и модерно образованих стручњака, чије знање се лако надограђује, а који су оспособљени и за рад у мултидисциплинарним областим
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања Вежбе
ПРВА ГОДИНА
1 УВОД У ПРАВО 1 О 6 0 8
2 ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 1 1 О 3 0 5
3 РИМСКО ПРАВО 1 О 6 0 8
4 СОЦИОЛОГИЈА 1 О 3 0 5
5 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
ОСНОВИ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ 1 И 2 0 8
РЕТОРИКА 1 И 2 0 8
6 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 1 ( БИРА СЕ 1 ОД 3 )
УВОД У ПРАВО 1 И 0 3 0
ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 1 1 И 0 3 0
РИМСКО ПРАВО 1 И 0 3 0
7 УСТАВНО ПРАВО 2 О 6 0 8
8 ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 2 2 О 3 0 5
9 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 2 О 4 0 5
10 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
ВЕЛИКИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И КОДИФИКАЦИЈЕ 2 И 2 0 8
СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА 2 И 2 0 8
11 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 2 ( БИРА СЕ 1 ОД 3 )
УСТАВНО ПРАВО 2 И 0 2 0
ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 2 2 И 0 2 0
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 2 И 0 2 0
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
12 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО 3 О 3 0 5
13 КРИВИЧНО ПРАВО 3 и 4 О 6 0 9
14 ПОРОДИЧНО ПРАВО 3 О 3 0 5
15 СОЦИЈАЛНО ПРАВО 3 О 3 0 5
16 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 1 3 О 4 0 5
17 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 ( БИРА СЕ 1 ОД 3 )
СИНДИКАЛНО ПРАВО 3 И 2 0 8
ИЗБОРНО ПРАВО 3 И 2 0 8
КРИМИНОЛОГИЈА 3 И 2 0 8
18 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 3 ( БИРА СЕ 1 ОД 4 )
УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО 3 И 0 3 0
КРИВИЧНО ПРАВО 3 И 0 3 0
ПОРОДИЧНО ПРАВО 3 И 0 3 0
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 1 3 И 0 3 0
19 СТВАРНО ПРАВО 4 О 4 0 5
20 НАСЛЕДНО ПРАВО 4 О 3 0 5
21 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 2 4 О 4 0 5
22 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 ( БИРА СЕ 1 ОД 3 )
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО 4 И 2 0 8
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО 4 И 2 0 8
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА 4 И 2 0 8
23 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 4 ( БИРА СЕ 1 ОД 4 )
СТВАРНО ПРАВО 4 И 0 3 0
КРИВИЧНО ПРАВО 4 И 0 3 0
НАСЛЕДНО ПРАВО 4 И 0 3 0
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 2 4 И 0 3 0
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
24 УПРАВНО ПРАВО 5 и 6 О 8 0 12
25 РАДНО ПРАВО 5 и 6 О 8 0 12
26 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 5 и 6 О 8 0 12
27 ПОРЕСКО ПРАВО 5 и 6 О 6 0 10
28 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 1 5 О 3 0 7
29 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 5 ( БИРА СЕ 1 ОД 5 )
УПРАВНО ПРАВО 5 И 0 2 0
РАДНО ПРАВО 5 И 0 2 0
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 5 И 0 2 0
ПОРЕСКО ПРАВО 5 И 0 2 0
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 1 5 И 0 2 0
30 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 2 6 О 3 0 7
31 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 6 ( БИРА СЕ 1 ОД 5 )
УПРАВНО ПРАВО 6 И 0 2 0
РАДНО ПРАВО 6 И 0 2 0
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 6 И 0 2 0
ПОРЕСКО ПРАВО 6 И 0 2 0
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 2 6 И 0 2 0
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
32 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 7 и 8 О 7 0 9
33 МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО 7 и 8 О 4 0 5
34 ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 7 О 4 0 5
35 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО (ОПШТИ ДЕО) 7 О 3 0 4
36 ПРЕКРШАЈНО ПРАВО 7 О 2 0 4
37 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 ( БИРА СЕ 1 ОД 4 )
ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ ПРОДАЈЕ 7 И 2 0 8
ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 7 И 2 0 8
ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО 7 И 2 0 8
БУЏЕТСКО ПРАВО 7 И 2 0 8
38 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 7 ( БИРА СЕ 1 ОД 5 )
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 7 И 0 3 0
ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 7 И 0 3 0
МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО 7 И 0 3 0
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО (ОПШТИ ДЕО) 7 И 0 3 0
ПРЕКРШАЈНО ПРАВО 7 И 0 3 0
39 ТРГОВИНСКО ПРАВО 8 О 3 0 4
40 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО (ПОСЕБНИ ДЕО) 8 О 3 0 4
41 УВОД У ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 8 О 2 0 5
42 НАУКА О УПРАВИ 8 О 2 0 4
43 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 ( БИРА СЕ 1 ОД 4 )
ПОСТУПАК ПРЕД АРБИТРАЖАМА 8 И 2 0 8
ПРАВНА МЕДИЦИНА 8 И 3 0 8
РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО ЕУ 8 И 2 0 8
САОБРАЋАЈНО ПРАВО 8 И 2 0 8
44 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 8 ( БИРА СЕ 1 ОД 5 )
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 8 И 0 3 0
МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО 8 И 0 3 0
ТРГОВИНСКО ПРАВО 8 И 0 3 0
УВОД У ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 8 И 0 3 0
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО (ПОСЕБНИ ДЕО) 8 И 0 3 0
Укупно часова активне наставе: 4041
Укупно ЕСПБ: 60

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе. Активност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.

Спецификација предметних предуслова

Поред општег предуслова за пријаву испита тј. да је одслушана настава из предмета који студент пријављује да полаже (потпис са предавања евидентиран у индексу) постоје и предметни предуслови у погледу претходно положеног неког другог предмета.

Предмети дати са леве стране табеле се могу пријавити тек по претходно положеним испитима из предмета који су у табели наведени са десне стране:

Наставни предмет Предметни предуслови
Међународно јавно право 1 Увод у право
Уставно право
Међународно јавно право 2 Међународно јавно право 1
Кривично процесно право 1 Кривично право
Кривично процесно право 2 Кривично процесно право 1
Међународно приватно право (посебни део) Међународно приватно право (општи део)
Увод у право Европске уније Међународно јавно право 2
Дипломатско и конзуларно право Међународно јавно право 2

Књига предмета