Naziv studijskog programa: Opšti smer
Stepen studija: Prvi
Naziv nivoa studija: osnovne akademske studije
Godina uspostavljanja: 2009
Studije traju: 4 godine (8 semestara)
Ukupan broj predmeta u studijskom programu: 35
Obavezan završni rad: NE
Obim studijskog programa: 240 ESPB
Okončanjem studijskog programa stiče se: stručni naziv “diplomirani pravnik”

NAZIV PREDMETA SEMESTAR STATUS AKTIVNA NASTAVA ESPB
Predavanja Vežbe
PRVA GODINA
1 TEORIJA DRŽAVE I PRAVA 1 O 6 3 8
2 ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA 1 1 O 3 3 5
3 RIMSKO PRAVO 1 O 6 3 8
4 SOCIOLOGIJA 1 O 3 0 5
5 IZBORNI PREDMET 1 ( BIRA SE 1 OD 2 )
OSNOVI INFORMACIONIH SISTEMA 1 I 2 0 8
SOCIOLOGIJA PRAVA 1 I 2 0 8
6 USTAVNO PRAVO 2 O 6 2 8
7 ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA 2 2 O 3 2 5
8 OSNOVI EKONOMIJE 2 O 4 0 5
9 IZBORNI PREDMET 2 ( BIRA SE 1 OD 2 )
SOCIJALNA PATOLOGIJA 2 I 2 0 8
VELIKI PRAVNI SISTEMI I KODIFIKACIJE 2 I 2 0 8
Ukupno časova aktivne nastave: 40
Ukupno ESPB: 60
DRUGA GODINA
1 UVOD U GRAĐANSKO PRAVO 3 O 3 3 5
2 KRIVIČNO PRAVO 3 i 4 O 6 3 9
3 SOCIJALNO PRAVO 3 O 3 0 5
4 PORODIČNO PRAVO 3 O 3 3 5
5 MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 1 3 O 4 3 5
6 IZBORNI PREDMET 1 ( BIRA SE 1 OD 3 )
PREKRŠAJNO PRAVO 3 I 2 0 8
SINDIKALNO PRAVO 3 I 2 0 8
IZBORNO PRAVO 3 I 2 0 8
7 STVARNO PRAVO 4 O 4 3 5
8 NASLEDNO PRAVO 4 O 3 3 5
9 MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 2 4 O 4 3 5
10 IZBORNI PREDMET 2 ( BIRA SE 1 OD 4 )
PRAVNA ETIKA 4 I 2 0 8
FILOZOFIJA PRAVA 4 I 2 0 8
PARLAMENTARNO PRAVO 4 I 2 0 8
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO 4 I 2 0 8
Ukupno časova aktivne nastave: 40
Ukupno ESPB: 60
TREĆA GODINA
1 OBLIGACIONO PRAVO 5 i 6 O 8 4 12
2 RADNO PRAVO 5 i 6 O 8 4 12
3 UPRAVNO PRAVO 5 i 6 O 8 4 12
4 KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 1 5 O 3 2 7
5 PORESKO PRAVO 5 i 6 O 6 2 10
6 KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 2 6 O 3 2 7
Ukupno časova aktivne nastave: 40
Ukupno ESPB: 60
ČETVRTA GODINA
1 GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO 7 i 8 O 7 6 9
2 PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA 7 O 4 3 5
3 MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO 7 i 8 O 4 6 8
4 MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO ( OPŠTI DEO ) 7 O 3 3 4
5 KRIMINOLOGIJA 7 O 2 3 4
6 IZBORNI PREDMET 1 ( BIRA SE 1 OD 4 )
POSTUPAK PRED ARBITRAŽAMA 7 I 2 0 8
FINANSIJSKO PRAVO EU 7 I 2 0 8
NAUKA O UPRAVI 7 I 2 0 8
PRAVO MEĐUNARODNE PRODAJE 7 I 2 0 8
7 TRGOVINSKO PRAVO 8 O 4 3 5
8 MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO ( POSEBNI DEO ) 8 O 3 3 4
9 UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE 8 O 3 3 5
10 IZBORNI PREDMET 2 ( BIRA SE 1 OD 4 )
PRAVNA MEDICINA 8 I 3 0 8
RADNO I SOCIJALNO PRAVO EU 8 I 2 0 8
SAOBRAĆAJNO PRAVO 8 I 2 0 8
OSNOVI PRAVA ŽIVOTNE SREDINE 8 I 2 0 8
Ukupno časova aktivne nastave: 40-41
Ukupno ESPB: 60

Student je u svakom semestru obavezan da pohađa vežbe iz jednog od predmeta za koji se izvodi nastava odnosno iz predmeta za koji je predviđeno da se vežbe izvode.
Aktivnost studenata se prati i izražava u poenima. Minimum ispunjenih predispitnih obaveza je 30 poena, a maksimum 54.

Specifikacija predmetnih preduslova

Pored opšteg preduslova za prijavu ispita tj. da je odslušana nastava iz predmeta koji student prijavljuje da polaže (potpis sa predavanja evidentiran u indeksu) postoje i predmetni preduslovi u pogledu prethodno položenog nekog drugog predmeta.
Predmeti dati sa leve strane tabele se mogu prijaviti tek po prethodno položenim ispitima iz predmeta koji su u tabeli navedeni sa desne strane:

Nastavni predmet Predmetni preduslovi
Međunarodno javno pravo 1 Teorija države i prava i Ustavno pravo
Međunarodno javno pravo 2 Međunarodno javno pravo 1
Krivično procesno pravo 1 Krivično pravo
Krivično procesno pravo 2 Krivično procesno pravo 1
Međunarodno privatno pravo (posebni deo) Međunarodno privatno pravo (opšti deo)
Kriminologija Krivično pravo
Uvod u pravo Evropske unije Međunarodno javno pravo 2

Knjiga predmeta

Naziv studijskog programa: Prava – Opšti smer
Stepen studija: Prvi
Naziv nivoa studija: osnovne akademske studije
Godina uspostavljanja: 2014
Studije traju: 4 godine (8 semestara)
Ukupan broj predmeta u studijskom programu: 36
Obavezan završni rad: NE
Obim studijskog programa: 240 ESPB
Okončanjem studijskog programa stiče se: stručni naziv “diplomirani pravnik”

Svrha studijskog programa

Studijski program osnovnih akademskih studija je prva stepenica u akademskom obrazovanju u pravničkoj struci u školovanju pravnika koji se osposobljavaju da obavljaju pravne poslove u pravosuđu, organima uprave, privrednim subjektima i drugo. Program daje osnovu i pretpostavka je za pohađanje master akademskih studija prava. Student koji završi studije po ovom studijskom programu ima osnovna znanja u oblasti prava, kako teorijska tako i ona koja se odnose na poznavanje najvažnijih instituta našeg pozitivnog prava. Student se tokom studija upoznaje s pravnom praksom, što mu po završetku studija omogućuje uključivanje u radni proces.

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa je da obrazuje buduće pravnike koji nakon završenih četvorogodišnjih studija i osvojenih 240 ESPB bodova stiču kompetencije, sposobnosti i veštine neophodne za profesionalno obavljanje poslova pravničke struke, kao i da ih osposobi za učešće u daljem obrazovnom procesu radi sticanja višeg nivoa znanja.
Studijski program ima i sledeće ciljeve:

  • shvatanje značaja uloge pravnika u razvoju društva u celini
  • usvajanje naučne i stručne metodologije radi sticanja i primene znanja, naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti prava kao i srodnih naučnih i stručnih disciplina
  • razvoj kreativnih sposobnosti potrebnih za kritičku analizu postojećih pravnih normi i predloga rešenja radi njihove primene
  • sticanje potrebnih znanja i veština za analizu i primenu dostignuća iz oblasti pravne nauke i struke
  • razvoj analitičkog, kritičkog i samokritičkog mišljenja u rešavanju problema
  • osposobljanje za učestvovanje u samostalnom i timskom rad
  • ostvarivanje svih ciljeva studijskog programa dovodi do osposobljavanja budućih komptentnih i moderno obrazovanih stručnjaka, čije znanje se lako nadograđuje, a koji su osposobljeni i za rad u multidisciplinarnim oblastim
NAZIV PREDMETA SEMESTAR STATUS AKTIVNA NASTAVA ESPB
Predavanja Vežbe
PRVA GODINA
1 UVOD U PRAVO 1 O 6 0 8
2 ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA 1 1 O 3 0 5
3 RIMSKO PRAVO 1 O 6 0 8
4 SOCIOLOGIJA 1 O 3 0 5
5 IZBORNI PREDMET 1 ( BIRA SE 1 OD 2 )
OSNOVI POSLOVNE INFORMATIKE 1 I 2 0 8
RETORIKA 1 I 2 0 8
6 AUDITORNE VEŽBE 1 ( BIRA SE 1 OD 3 )
UVOD U PRAVO 1 I 0 3 0
ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA 1 1 I 0 3 0
RIMSKO PRAVO 1 I 0 3 0
7 USTAVNO PRAVO 2 O 6 0 8
8 ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA 2 2 O 3 0 5
9 OSNOVI EKONOMIJE 2 O 4 0 5
10 IZBORNI PREDMET 2 ( BIRA SE 1 OD 2 )
VELIKI PRAVNI SISTEMI I KODIFIKACIJE 2 I 2 0 8
SOCIJALNA PATOLOGIJA 2 I 2 0 8
11 AUDITORNE VEŽBE 2 ( BIRA SE 1 OD 3 )
USTAVNO PRAVO 2 I 0 2 0
ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA 2 2 I 0 2 0
OSNOVI EKONOMIJE 2 I 0 2 0
Ukupno časova aktivne nastave: 40
Ukupno ESPB: 60
DRUGA GODINA
12 UVOD U GRAĐANSKO PRAVO 3 O 3 0 5
13 KRIVIČNO PRAVO 3 i 4 O 6 0 9
14 PORODIČNO PRAVO 3 O 3 0 5
15 SOCIJALNO PRAVO 3 O 3 0 5
16 MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 1 3 O 4 0 5
17 IZBORNI PREDMET 3 ( BIRA SE 1 OD 3 )
SINDIKALNO PRAVO 3 I 2 0 8
IZBORNO PRAVO 3 I 2 0 8
KRIMINOLOGIJA 3 I 2 0 8
18 AUDITORNE VEŽBE 3 ( BIRA SE 1 OD 4 )
UVOD U GRAĐANSKO PRAVO 3 I 0 3 0
KRIVIČNO PRAVO 3 I 0 3 0
PORODIČNO PRAVO 3 I 0 3 0
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 1 3 I 0 3 0
19 STVARNO PRAVO 4 O 4 0 5
20 NASLEDNO PRAVO 4 O 3 0 5
21 MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 2 4 O 4 0 5
22 IZBORNI PREDMET 4 ( BIRA SE 1 OD 3 )
PARLAMENTARNO PRAVO 4 I 2 0 8
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO 4 I 2 0 8
FILOZOFIJA PRAVA 4 I 2 0 8
23 AUDITORNE VEŽBE 4 ( BIRA SE 1 OD 4 )
STVARNO PRAVO 4 I 0 3 0
KRIVIČNO PRAVO 4 I 0 3 0
NASLEDNO PRAVO 4 I 0 3 0
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 2 4 I 0 3 0
Ukupno časova aktivne nastave: 40
Ukupno ESPB: 60
TREĆA GODINA
24 UPRAVNO PRAVO 5 i 6 O 8 0 12
25 RADNO PRAVO 5 i 6 O 8 0 12
26 OBLIGACIONO PRAVO 5 i 6 O 8 0 12
27 PORESKO PRAVO 5 i 6 O 6 0 10
28 KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 1 5 O 3 0 7
29 AUDITORNE VEŽBE 5 ( BIRA SE 1 OD 5 )
UPRAVNO PRAVO 5 I 0 2 0
RADNO PRAVO 5 I 0 2 0
OBLIGACIONO PRAVO 5 I 0 2 0
PORESKO PRAVO 5 I 0 2 0
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 1 5 I 0 2 0
30 KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 2 6 O 3 0 7
31 AUDITORNE VEŽBE 6 ( BIRA SE 1 OD 5 )
UPRAVNO PRAVO 6 I 0 2 0
RADNO PRAVO 6 I 0 2 0
OBLIGACIONO PRAVO 6 I 0 2 0
PORESKO PRAVO 6 I 0 2 0
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 2 6 I 0 2 0
Ukupno časova aktivne nastave: 40
Ukupno ESPB: 60
ČETVRTA GODINA
32 GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO 7 i 8 O 7 0 9
33 MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO 7 i 8 O 4 0 5
34 PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA 7 O 4 0 5
35 MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO (OPŠTI DEO) 7 O 3 0 4
36 PREKRŠAJNO PRAVO 7 O 2 0 4
37 IZBORNI PREDMET 5 ( BIRA SE 1 OD 4 )
PRAVO MEĐUNARODNE PRODAJE 7 I 2 0 8
PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE 7 I 2 0 8
DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO 7 I 2 0 8
BUDŽETSKO PRAVO 7 I 2 0 8
38 AUDITORNE VEŽBE 7 ( BIRA SE 1 OD 5 )
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO 7 I 0 3 0
PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA 7 I 0 3 0
MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO 7 I 0 3 0
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO (OPŠTI DEO) 7 I 0 3 0
PREKRŠAJNO PRAVO 7 I 0 3 0
39 TRGOVINSKO PRAVO 8 O 3 0 4
40 MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO (POSEBNI DEO) 8 O 3 0 4
41 UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE 8 O 2 0 5
42 NAUKA O UPRAVI 8 O 2 0 4
43 IZBORNI PREDMET 6 ( BIRA SE 1 OD 4 )
POSTUPAK PRED ARBITRAŽAMA 8 I 2 0 8
PRAVNA MEDICINA 8 I 3 0 8
RADNO I SOCIJALNO PRAVO EU 8 I 2 0 8
SAOBRAĆAJNO PRAVO 8 I 2 0 8
44 AUDITORNE VEŽBE 8 ( BIRA SE 1 OD 5 )
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO 8 I 0 3 0
MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO 8 I 0 3 0
TRGOVINSKO PRAVO 8 I 0 3 0
UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE 8 I 0 3 0
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO (POSEBNI DEO) 8 I 0 3 0
Ukupno časova aktivne nastave: 4041
Ukupno ESPB: 60

Student je u svakom semestru obavezan da pohađa vežbe iz jednog od predmeta za koji se izvodi nastava odnosno iz predmeta za koji je predviđeno da se vežbe izvode. Aktivnost studenata se prati i izražava u poenima. Minimum ispunjenih predispitnih obaveza je 30 poena, a maksimum 54.

Specifikacija predmetnih preduslova

Pored opšteg preduslova za prijavu ispita tj. da je odslušana nastava iz predmeta koji student prijavljuje da polaže (potpis sa predavanja evidentiran u indeksu) postoje i predmetni preduslovi u pogledu prethodno položenog nekog drugog predmeta.

Predmeti dati sa leve strane tabele se mogu prijaviti tek po prethodno položenim ispitima iz predmeta koji su u tabeli navedeni sa desne strane:

Nastavni predmet Predmetni preduslovi
Međunarodno javno pravo 1 Uvod u pravo
Ustavno pravo
Međunarodno javno pravo 2 Međunarodno javno pravo 1
Krivično procesno pravo 1 Krivično pravo
Krivično procesno pravo 2 Krivično procesno pravo 1
Međunarodno privatno pravo (posebni deo) Međunarodno privatno pravo (opšti deo)
Uvod u pravo Evropske unije Međunarodno javno pravo 2
Diplomatsko i konzularno pravo Međunarodno javno pravo 2

Knjiga predmeta