Назив студијског програма: Смер унутрашњих послова
Степен студија: Први
Назив нивоа студија: основне академске студије
Година успостављања: 2009
Студије трају: 4 године (8 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 38
Обавезан завршни рад: НЕ
Обим студијског програма: 240 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив “дипломирани правник”

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања Вежбе
ПРВА ГОДИНА
1 ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 1 О 6 3 8
2 ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 1 О 3 3 5
3 РИМСКО ПРАВО 1 О 3 3 6
4 СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ 1,2 О 6 5 7
5 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
ОСНОВИ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 1 И 2 0 8
СОЦИОЛОГИЈА ПРАВА 1 И 2 0 8
6 УСТАВНО ПРАВО 2 О 6 2 8
7 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 2 О 4 0 5
8 СОЦИОЛОГИЈА 2 О 3 0 5
9 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА 2 И 2 0 8
ВЕЛИКИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И КОДИФИКАЦИЈЕ 2 И 2 0 8
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
1 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО 3 О 3 2 3
2 КРИВИЧНО ПРАВО 3,4 О 8 4 10
3 ПОРОДИЧНО ПРАВО 3 О 2 2 3
4 КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА И ТАКТИКА 3 О 3 2 7
5 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 1 3 О 4 2 4
6 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА 3 И 2 0 8
БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА 3 И 2 0 8
7 НАСЛЕДНО ПРАВО 4 О 2 2 3
8 КРИМИНАЛИСТИЧКА МЕТОДИКА 4 О 3 2 7
9 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 2 4 О 4 2 4
10 СТВАРНО ПРАВО 4 О 3 2 3
11 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 ( БИРА СЕ 1 ОД 3 )
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 4 И 2 0 8
КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛИТЕТ 4 И 2 0 8
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО 4 И 2 0 8
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 5,6 О 8 4 10
2 РАДНО ПРАВО 5,6 О 6 4 9
3 УПРАВНО ПРАВО 5,6 О 8 4 10
4 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 1 5 О 4 4 7
5 КРИМИНОЛОГИЈА 5,6 О 4 2 9
6 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ ЕУ 5 И 2 0 8
ЕКОЛОШКО ПРАВО И БЕЗБЕДНОСТ 5 И 2 0 8
7 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 2 6 О 4 2 7
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 7,8 О 7 3 9
2 ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 7 О 4 3 5
3 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО 7 О 2 2 5
4 ПРЕКРШАЈНО ПРАВО 7 О 3 2 5
5 ТРГОВИНСКО ПРАВО 8 О 4 0 5
6 МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО 8 О 3 0 8
7 ПОРЕСКО ПРАВО 8 О 2 0 3
8 УПРАВНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО 8 О 3 0 4
9 БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ 8 О 3 0 3
10 КАЗНЕНО ИЗВРШНО ПРАВО 8 О 4 0 5
11 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
ПРАВНА МЕДИЦИНА 8 И 3 0 8
ПРАВО ПРИВАТНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 8 И 3 0 8
Укупно часова активне наставе: 40-41
Укупно ЕСПБ: 60

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.

Активност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.

Спецификација предметних предуслова

Поред општег предуслова за пријаву испита тј. да је одслушана настава из предмета који студент пријављује да полаже (потпис са предавања евидентиран у индексу) постоје и предметни предуслови у погледу претходно положеног неког другог предмета.

Предмети дати са леве стране табеле се могу пријавити тек по претходно положеним испитима из предмета који су у табели наведени са десне стране:

Наставни предмет Предметни предуслови:
Међународно јавно право 1 Теорија државе и права и Уставно право
Међународно јавно право 2 Међународно јавно право 1
Кривично процесно право 1 Кривично право
Кривично процесно право 2 Кривично процесно право 1
Међународно приватно право (посебни део) Међународно приватно право (општи део)
Криминологија Кривично право
Управно право – посебни део Управно право
Казнено извршно право Кривично право

Књига предмета

Назив студијског програма: Права – Смер унутрашњих послова
Степен студија: Први
Назив нивоа студија: основне академске студије
Година успостављања: 2014
Студије трају: 4 године (8 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 39
Обавезан завршни рад: НЕ
Обим студијског програма: 240 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив “дипломирани правник”

Сврха студијског програма

Студијски програм основних академских студија је прва степеница у академском образовању у правничкој струци у школовању правника који се оспособљавају да обављају правне послове у правосуђу, органима управе, привредним субјектима, службама државне и јавне безбедности и друго. Програм даје основу и претпоставка је за похађање мастер академских студија права. Студент који заврши студије по овом студијском програму има основна знања у области права, како теоријска тако и она која се односе на познавање најважнијих института нашег позитивног права.Студент се током студија упознаје с правном праксом, што му по завршетку студија омогућује укључивање у радни процес.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је да образује будуће правнике који након завршених четворогодишњих студија и освојених 240 ЕСПБ бодова стичу компетенције, способности и вештине неопходне за професионално обављање послова правничке струке, као и да их оспособи за учешће у даљем образовном процесу ради стицања вишег нивоа знања.

Студијски програм има и следеће циљеве:

  • схватање значаја улоге правника у развоју друштва у целини
  • стицање продубљених знања из релевантних ужих научних области која су неопходна за вршење специјализованих послова у области државне и јавне безбедности
  • развој креативних способности потребних за критичку анализу постојећих правних норми и предлога решења ради њихове примене
  • стицање потребних знања и вештина за анализу и примену достигнућа из области правне науке и струке
  • развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема
  • оспособљање за учествовање у самосталном и тимском раду

Остваривање свих циљева студијског програма доводи до оспособљавања будућих комптентних и модерно образованих стручњака, чије знање се лако надограђује, а који су оспособљени и за рад у мултидисциплинарним областима.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања Вежбе
ПРВА ГОДИНА
1 УВОД У ПРАВО 1 О 6 0 8
2 ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 1 О 3 0 5
3 РИМСКО ПРАВО 1 О 3 0 6
4 СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ 1,2 О 6 0 7
5 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
ОСНОВИ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ 1 И 2 0 8
РЕТОРИКА 1 И 2 0 8
6 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 1 ( БИРА СЕ 1 ОД 4 )
УВОД У ПРАВО 1 И 0 3 0
ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 1 И 0 3 0
РИМСКО ПРАВО 1 И 0 3 0
СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ 1 И 0 3 0
7 УСТАВНО ПРАВО 2 О 6 0 8
8 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 2 О 4 0 5
9 СОЦИОЛОГИЈА 2 О 3 0 5
10 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
ВЕЛИКИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И КОДИФИКАЦИЈЕ 2 И 2 0 8
СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА 2 И 2 0 8
11 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 2 ( БИРА СЕ 1 ОД 3 )
СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ 2 И 0 2 0
УСТАВНО ПРАВО 2 И 0 2 0
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 2 И 0 2 0
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
12 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО 3 О 3 0 3
13 КРИВИЧНО ПРАВО 3,4 О 6 0 10
14 ПОРОДИЧНО ПРАВО 3 О 2 0 3
15 КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА И ТАКТИКА 3 О 3 0 7
16 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 1 3 О 4 0 4
17 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА 3 И 2 0 8
БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА 3 И 2 0 8
18 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 3 ( БИРА СЕ 1 ОД 5 )
УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО 3 И 0 3 0
КРИВИЧНО ПРАВО 3 И 0 3 0
ПОРОДИЧНО ПРАВО 3 И 0 3 0
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 1 3 И 0 3 0
КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА И ТАКТИКА 3 И 0 3 0
19 НАСЛЕДНО ПРАВО 4 О 2 0 3
20 КРИМИНАЛИСТИЧКА МЕТОДИКА 4 О 3 0 7
21 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 2 4 О 4 0 4
22 СТВАРНО ПРАВО 4 О 3 0 3
23 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 4 И 2 0 8
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО 4 И 2 0 8
24 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 4 ( БИРА СЕ 1 ОД 5 )
СТВАРНО ПРАВО 4 И 0 3 0
КРИВИЧНО ПРАВО 4 И 0 3 0
НАСЛЕДНО ПРАВО 4 И 0 3 0
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 2 4 И 0 3 0
КРИМИНАЛИСТИЧКА МЕТОДИКА 4 И 0 3 0
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
25 УПРАВНО ПРАВО 5,6 О 8 0 10
26 РАДНО ПРАВО 5,6 О 6 0 9
27 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 5,6 О 8 0 10
28 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 1 5 О 4 0 7
29 КРИМИНОЛОГИЈА 5 О 2 0 5
30 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ ЕУ 5 И 2 0 8
МЕЂУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО 5 И 2 0 8
31 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 5 ( БИРА СЕ 1 ОД 5 )
УПРАВНО ПРАВО 5 И 0 2 0
РАДНО ПРАВО 5 И 0 2 0
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 5 И 0 2 0
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 1 5 И 0 2 0
КРИМИНОЛОГИЈА 5 И 0 2 0
32 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 2 6 О 4 0 7
33 ПОРЕСКО ПРАВО 6 О 2 0 4
34 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 6 ( БИРА СЕ 1 ОД 5 )
УПРАВНО ПРАВО 6 И 0 2 0
РАДНО ПРАВО 6 И 0 2 0
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 6 И 0 2 0
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 2 6 И 0 2 0
ПОРЕСКО ПРАВО 6 И 0 2 0
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
35 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 7,8 О 7 0 9
36 ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 7 О 4 0 5
37 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО (ОПШТИ ДЕО) 7 О 3 0 5
38 ПРЕКРШАЈНО ПРАВО 7 О 2 0 5
39 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 7 ( БИРА СЕ 1 ОД 4 )
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 7 И 0 3 0
ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 7 И 0 3 0
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО (ОПШТИ ДЕО) 7 И 0 3 0
ПРЕКРШАЈНО ПРАВО 7 И 0 3 0
40 ТРГОВИНСКО ПРАВО 8 О 3 0 5
41 МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО 8 О 3 0 5
42 УПРАВНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО 8 О 3 0 5
43 КРИВИЧНО ИЗВРШНО ПРАВО 8 О 2 0 5
44 НАУКА О УПРАВИ 8 О 2 0 4
45 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
ПРАВНА МЕДИЦИНА 8 И 3 0 8
ПРАВО ПРИВАТНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 8 И 3 0 8
46 АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ 8 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 8 И 0 2 0
КРИВИЧНО ИЗВРШНО ПРАВО 8 И 0 2 0
47 БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ 8 О 3 0 4
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе. Активност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.

Спецификација предметних предуслова

Поред општег предуслова за пријаву испита тј. да је одслушана настава из предмета који студент пријављује да полаже (потпис са предавања евидентиран у индексу) постоје и предметни предуслови у погледу претходно положеног неког другог предмета.

Предмети дати са леве стране табеле се могу пријавити тек по претходно положеним испитима из предмета који су у табели наведени са десне стране:

Наставни предмет Предметни предуслови
Међународно јавно право 1 Увод у право
Уставно право
Међународно јавно право 2 Међународно јавно право 1
Кривично процесно право 1 Кривично право
Кривично процесно право 2 Кривично процесно право 1
Међународно приватно право (посебни део) Међународно приватно право (општи део)
Увод у право Европске уније Међународно јавно право 2
Дипломатско и конзуларно право Међународно јавно право 2
Управно право – посебни део Управно право

Књига предмета