Почетна / Наставници и сарадници / др Бојан Пајтић, редовни професор
 • Катедра: Катедра грађанскоправних наука
 • Е-маил адреса: b.pajtic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Ц/I 24
 • Фиксни телефон: 021/485-3084
 • ORCID ид: 0000-0001-7760-1873

др Бојан Пајтић, редовни професор

Рођен је 1970. године у Сенти. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 1995. године. Звање магистра правних наука стекао је 1989. године одбраном магистарске тезе „Фидуцијарни споразуми као средство обезбеђења облигационоправних потраживања“ на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Брачни имовински уговор“ одбранио је 2008. године на Правном факултету у Новом Саду.

Усавршавања (у земљи и иностранству): Универзитет у Хајделбергу (2018).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (1996- ); у својству гостујућег професора држао предавања на основним, мастер и докторским студијама на Универзитету Коменски у Братислави, Словачка (2018).

Области ужег научног интересовања: облигационо право, средства обезбеђења потраживања, право заштите животне средине, имовински односи брачних другова

Говори енглески и мађарски језик, служи се француским језиком.

 • Шеф Катедре грађанскоправних наука на Правном факултету у Новом Саду (2024- )
 • члан научног савета ФЕПС (Foundation for European Progressive Studies) у Бриселу (2019- )
 • члан председништва ПЕС (Party of European Socialists) у Бриселу (2014-2016)
 • потпредседник (2004-2012), заменик председника (2012-2014) и председник (2014-2016) Демократске странке
 • председник Покрајинске Владе АПВ један мандат (2012-2016)
 • председник Извршног већа АП Војводине у два мандата (2004-2012)
 • председник Законодавног одбора Народне скупштине (2001-2004)
 • потпредседник Извршног одбора Града Новог Сада (2001)
 • посланик у Народној скупштини Републике Србије (2001)
 • члан Извршног одбора Града Новог Сада задуженог за управу и прописе (2000)

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

Учествовао у изради низа системских закона, као што су:

 • Закон о Универзитету
 • Закон о основама система образовања и васпитања
 • Закон о уређењу судова

Учествовао у изради низа закона који су били од изузетног значаја за развој грађанског права, као што су:

 • Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар и
 • Закон о концесијама
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2019.
ванредни професор грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2014.
доцент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2009.

Основне академске студије:

 • Облигационо право
 • Грађанскоправна заштита потрошача
 • Уговори грађанског права – посебни део
 • Средства обезбеђења потраживања

Мастер академске студије:

 • Накнада штете
 • Лична средства обезбеђења потраживања
 • Стварна средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Докторске академске студије:

 • Облигационо право – имовинска и неимовинска штета

Уџбеници и монографије:

Пајтић, Б.: Радовановић С., Дудаш А.: Облигационо право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, 2018.

Пајтић Б.: Јемство, Нови Сад 2014.

Одабрани научни радови:

М 14

 • Пајтић Б.: Упоредна анализа појединих класичних средстава обезбеђења потраживања у српском и мађарском праву; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 Вол. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 5/[главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 355-366, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДК: 347.27(497.11+439)
 • Пајтић Б.: Допуштеност уговора између брачних другова у српском и мађарском праву; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4. Вол. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 439-448, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДК: 347.626.2(497.11+439)
 • Пајтић Б.: Неименовани правни послови као средства обезбеђења у српском и упоредним европским правним системима, у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. 2. књ. вол. 2. = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 2. köt. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. vol. 2 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014, стр. 483-492, ИСБН 978-86-7774-140-2, УДК: 347.440.6(497.11+4)

М22

 • Арсеновић Д., Ђурђев Б., Пајтић Б., Маринковић Д., Ивановић Бибић Љ.: Seasonality of Marriages in the Sajkaska Region (North Serbia), 1869 to 2011, Journal of Family History, 2015, Вол. 40, бр. 4, стр. 485-497, ИССН 0363-1990.

М24

 • Пајтић Б.: Правна заштита од штете настале загађивањем животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, бр. 2, стр. 431-444, ИССН 0550-2179, УДК: 347.51:504.61
 • Пајтић Б.: Правно уређење института јемства и његових деривата : проблеми и предлози de lege ferenda, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 1, стр. 169-180, ИССН 0550-2179, УДК: 347.468(497.11)
 • Пајтић Б.: Проблем допуштености фидуцијарног преноса својине у нашем праву – предлози de lege ferenda, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, бр. 1, стр. 123-135, ИССН 0550-2179, УДК:347.27:347.232(497.11)
 • Пајтић Б.: Фидуцијарно обезбеђење потраживања у српском праву, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2015, бр. 152, стр. 521-530, ИССН 0352-5732, УДК: 347.27:340.137(497.11)
 • Пајтић, Б. Радовановић С., Кнежевић М.: Prerequsites for the Existence of a Statutory Duty to Provide Child Support to Adult Children in Regular Education Under Serbian Law, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2014, бр. 148, стр. 747-759, ИССН 0352-5732, УДК: 347.615-057.875(497.11)

М51

 • Пајтић Б.: Грађанскоправна одговорност због загађивања животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, бр. 4, стр. 1669-1679, ИССН 0550-2179, УДК: 347.51:504.1
 • Пајтић Б.: Банкарска гаранција у српском и европским правним системима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, бр. 3, стр. 1127-1134, ИССН 0550-2179, УДК: 336.717:347.768(497.11+4)
 • Пајтић Б.: Однос уговора о јемству и сродних института привредног права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, бр. 1, стр. 149-155, ИССН, 0550-2179, УДК: 347.468:347.74
 • Пајтић Б.: Јемство у српском и упоредним правним системима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, бр. 4, стр. 177-184, ИССН 0550-2179, УДК: 347.468:340.5

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top