Почетна / Наставници и сарадници / др Бранислав Ристивојевић, редовни професор

др Бранислав Ристивојевић, редовни професор

Рођен је 1972. године у Новом Саду. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 1996. године, као студент генерације. Магистрирао је 2001. године на Правном факултету у Новом Саду одбранивши рад с темом „Командна одговорност у међународном кривичном праву – одговорност за радње потчињеног“. Докторирао је одбранивши дисертацију „Злочини против човечности са гледишта кривичног права“ 2006. године на Правном факултету у Београду.

Радно искуство: НИС (1996-1997); Правни факултет у Новом Саду (1997-).

Области ужег научног интересовања: међународно кривично право, политика сузбијања криминалитета.

Говори енглески и немачки језик.

 • вештак пред Судом Босне и Херцеговине (2020);
 • члан Управног одбора међународног научног пројекта Global Atrocity Justice Constellations, организованог од стране академске мреже COST и подржаног од Европске комисије и Оквирног програма Европске уније за истраживање и иновације „Хоризонт 2020“. (2019-)
 • декан Правног факултета у Новом Саду (2018-2022);
 • продекан за финансије на Правном факултету у Новом Саду (2015-2018);
 • продекан за науку на Правном факултету у Новом Саду (2008-2015);
 • посланик Скупштине АПВ (2012-2016; 2020-)
 • одборник Скупштине Града Новог Сада (2008-2012);
 • вештак пред Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију (2009);
 • саветник председника Владе Републике Србије за правна питања (2006-2008);
 • председник Законодавног одбора Народне скупштине (2004);
 • председник Одбора за правосуђе Народне скупштине (2004);
 • народни посланик у Народној скупштини Републике Србије (2004);
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2017.
ванредни професор кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2012.
доцент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2007.
асистент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2001.
асистент-приправник кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 1997.

Основне академске студије

 • Кривично право
 • Међународно кривично право
 • Прекршајно право

Мастер академске студије

 • Међународна кривична дела
 • Тумачење у кривичном праву
 • Трговина људима: кривичноправни и криминолошки аспекти
 • Насиље у породици: кривичноправни и криминолошки аспекти
 • Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције

Докторске академске студије

 • Кривично право – продубљени курс
 • Прекршајно право – продубљени курс

Уџбеници и монографије:

 • Основи прекршајног права, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2018;
 • Мит о трговини људима у Међународном кривичном праву, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2015.
 • Међународна кривична дела – део I, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2014; два издања
 • Тумачење у кривичном праву, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2011.
 • Одговорност за радње потчињеног у међународном кривичном праву, командна одговорност, издање аутора, Нови Сад, 2003.

Одабрани научни радови:

М13

 • Milkov D., Ristivojević B.: La justice internationale comme arme de guerre. Le cas du Tribunal pénal international pour l’ex-Yugoslavie; In: Culture Société Territoires : Mélanges en l’honneur du professeur Serge Regourd, Paris, Institut Universitaire Varenne, 2019, str. 1263-1278, ISBN 978-2-37032-199-2

М14

 • Ристивојевић Б.: Закон о спречавању насиља у породици у практичној примени; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 6 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018, стр. 265-279, ISBN 978-86-7774-153-2, UDK: 343.55:343.85(497.11)
 • Ристивојевић Б.: Када здравствена постане криминална политика: обавезна вакцинација пред Уставним судом РС (III део); У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 317-332, ISBN 978-86- 7774-196-9, UDK: 342.746:342.565.2(497.11)
 • Ристивојевић Б.: Правна природа заједничког злочиначког подухвата у Римском Статуту; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 409-419, ISBN 978-86-7774-178-5, UDK: 341.48 : 343.222(094.2)
 • Ристивојевић Б.: Веза ропства и трговине људима: зарђала брава у проучавању трговине људима; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection of papers. Vol. 3 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 421-433, ISBN 978-86-7774-153-2, UDK: 326:343.545
 • Ristivojević B.: The Usa as a State of Final Destination for Passive Subjects of Human Trafficking, U: Thematic Conference Proceedings of International Significance. Vol. 2 / International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”; [editors ĐorĊe ĐorĊević … et al.] = Тематски зборник радова међународног значаја. Том 2 / Међународни научни скуп “Дани Арчибалда Рајса”, Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 2015, стр. 241-148, ISBN 978-86-7020-320-4, UDK: 343.431

М23

 • Ristivojević B., Bugarski (Lukić) T.: Can Experiments on Animals Constitute a Criminal Offence of Cruelty to Animals? (rad dostupan na web adresi: http://archonline.bio.bg.ac.rs/), Archives of biological sciences, 2014, Vol. 66, No 4, pp. 1339-1344, ISSN 0354-4664
 • Ristivojević B., Radojčić S.: Punishing International Crimes in Serbia, International Criminal Law Review, 2019, Vol. 19, No. 1, pp. 39-68, ISSN 1567-536X

М24

 • Стајић Љ., Бугарски (Лукић) Т., Ристивојевић Б., Писарић М., Милић И.: Пракса Прекршајног суда у Новом Саду у области заштите животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Vol. 52, No 4, pp. 1503-1519, ISSN 0550-2179, UDK: 343.192(497.113):502/504
 • Ристивојевић Б., Самарџић С.: Када здравствена постане криминална политика: обавезна вакцинација пред Уставним судом РС (II део), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Vol. 52, No 2, pp. 547-560, ISSN 0550-2179, UDK: 351.774.7:342.565.2(497.11)
 • Ристивојевић Б.: Да ли је Закон о спречавању насиља у породици заказао?, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Vol. 52, No 1, pp. 137-152, ISSN 0550-2179, UDK: 343.55 : 340.132
 • Ристивојевић Б., Самарџић С.: Закон о спречавању насиља у породици – критички осврт из угла кривичног права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Vol. 51, No 4, pp. 1441-1451, ISSN 0550-2179, UDK: 343.55(497.11)
 • Ристивојевић Б., Милић И.: Одговорност родитеља за прекршаје које учине њихови потомци, Анали Правног факултета у Београду, 2016, Vol. 64, No 1, pp. 154-174, ISSN 0003-2565, UDK: 343.222.4-055.52
 • Бугарски (Лукић) Т., Ристивојевић Б., Писарић М.: Фактори малолетничког криминалитета, Социолошки преглед, 2016, Vol. 50, No 1, pp. 59-89, ISSN 0085-6320, UDK: 343.91 – 053.6

М33

 • Ристивојевић Б.: Правна природа заједничког злочиначког подухвата у римском статуту, 1. Међународни научни скуп “Кривична дјела против човјечности”, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Правни факултет, 5 Фебруар, 2015, pp. 169-184, ISBN 978-99938-50-73-1, UDK: 341.645

М34

 • Ristivojević B., Samardţić S.: Partial Overview of the First Two Years of the Implementation of Newly Enacted Law on Prevention of Family Violence, 1. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 3-4 Oktobar, 2019, pp. 77-77, ISBN 978-86-7774-210-2, UDK: 343.55:343.85(497.11)

М51

 • Ристивојевић Б.: Да ли је нови Закон о спречавању насиља у породици опредмећење појаве тзв. безбедносног права?, Цримен: часопис за кривичне науке, 2017, Vol. 8, No 1, pp. 3-21, ISSN 2217-219X, UDK: 343.85:343.62-055.2(497.11)
 • Ристивојевић Б.: Морални крсташки поход државе на спаваћу собу : прекршај проституције у новом ЗоЈРМ, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Vol. 50, No 2, pp. 493- 512, ISSN 0550-2179, UDK: 343.544 :17
 • Ристивојевић Б.: Недостаци легислативно-техничког обликовања пристанка повређеног код трговине људима : да ли Палермо протокол забрањује проституцију?, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Vol. 49, No 1, pp. 133-147, ISSN 0550-2179, UDK: 343.545
 • Ристивојевић Б.: Утицај вредносних ставова о постојању слободе воље у проституцији на обвликовање кривичноправне реакције на трговину људима, НБП: наука, безбедност, полиција, 2015, No 1, pp. 1-15, ISSN 0354-8872, UDK: 343.97:176.5
 • Ристивојевић Б., Бугарски (Лукић) Т.: Кривично дело “убијање и мучење животиња” из члана 269 КЗ РС у светлу Закона о добробити животиња, НБП: наука, безбедност, полиција, 2014, No 1, pp. 1-19, ISSN 0354-8872, UDK: 343.58(497.11)

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top