Почетна / Наставници и сарадници / др Снежана Бркић, редовни професор
 • Катедра: Катедра за кривично право
 • Е-маил адреса: s.brkic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 50
 • Фиксни телефон: 021/485-3070
 • ORCID ид: 0000-0003-4569-4635

др Снежана Бркић, редовни професор

Рођена је 1961. године у Шиду. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1984. године. Магистрирала је на истом факултету 1992. године одбранивши са одликом магистарски рад на тему „Начело легалитета и опортунитета кривичног гоњења“. Докторску дисертацију „Рационализација кривичног поступка и упрошћене процесне форме“ одбранила је са највишом оценом на Правном факултету у Новом Саду 1999. године.

Усавршавања (у земљи и иностранству): студијски боравак на Институту за кривично право и криминологију Правног факултета у Бечу (1989).

Радно искуство: Секретаријат за општу управу и друштвене службе општине Шид (1984-1985); судијски приправник у Општинском суду у Шиду (1985-1986); Правни факултет у Новом Саду (1986- ).

Области ужег научног интересовања: рационализација кривичног поступка, упрошћене процесне форме, процесна начела, заштита сведока, упоредно кривично процесно право, психологија кривичног поступка.

Служи се немачким и енглеским језиком.

 • национални референт на XVIII Међународном конгресу за упоредно право у Вашингтону – секција 5б. Кривично процесно право (2010)

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • у два наврата председник радне групе за израду измена и допуна Законика о кривичном поступку (2004)
 • председник радне групе за усклађивање Закона о организацији и надлежностима државних органа у сузбијању организованог криминала и Закона о организацији и надлежностима државних органа у поступку против учинилаца ратних злочина са Закоником о кривичном поступку (2004)
 • члан радне групе за израду савезног Законика о кривичном поступку из 2001. године (2000)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2011.
ванредни професор кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2006.
доцент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2000.
асистент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 1989.
асистент-приправник кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 1986.

Основне академске студије:

 • Криминалистичка психологија
 • Кривично процесно право 1
 • Кривично процесно право 2

Мастер академске студије:

 • Психологија исказа у кривичном поступку
 • Центар за социјални рад у кривичном поступку

Докторске академске студије:

 • Кривично процесно право – продубљени курс
 • Конексне процесне форме
 • Посебни кривични поступци

Уџбеници и монографије:

 • Бркић С., Бугарски Т.: Кривично процесно право II, Нови Сад, 2021.
 • Бркић С., Бугарски Т.: Кривично процесно право I, Нови Сад, 2020.
 • Бркић С.: Криминалистичка психологија, Нови Сад, 2020.
 • Бркић С., Бугарски Т.: Центар за социјални рад у кривичном поступку, Нови Сад, 2016.
 • Бркић С.: Кривично процесно право I , Нови Сад, 2014.
 • Бркић С.: Кривично процесно право II, Нови Сад, 2010, 2013, 2016.
 • Бркић С.: Заштита сведока у кривичном поступку, Нови Сад, 2005.
 • Бркић С.: Рационализација кривичног поступка и упрошћене процесне форме, монографија, Нови Сад, 2004.
 • Циглер С.: Начело легалитета и опортунитета кривичног гоњења, Нови Сад, 1995.

Одабрани научни радови:

М14

 • Бркић С.: Сведоци по чувењу; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 6 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018, стр. 203-222, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДK: 343.143
 • Бркић С.: О правној природи истраге; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 237-247, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДK: 343.123.1
 • Бркић С.: Избор и трансформација упрошћених кривично процесних форми; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 283-295, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДK: 343.1
 • Бркић С.: Новине у Законику о кривичном поступку Србије из 2011. године у области кривичноправних начела; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection of papers. Вол. 3 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 299-321, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДK:343.1(497.11)”2011″(094.5)
 • Бркић С.: Критички осврт на одредбе о главном претресу у Законику о кривичном поступку Србије из 2011. године, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. 2. књ. = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 2. köt. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 2 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014, стр. 313-337, ИСБН 978-86-7774-140-2, УДK: 343.1(497.11)”2011″(094.5)
 • Бркић  С.: Признање окривљеног као тачка приближавања српског кривичног процесног права англосаксонском праву, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европскеуније: тематски зборник = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection papers / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013, стр. 301-316, ИСБН 978-86-7774-114-3, УДK: 343.144(497.11+1-15)
 • Бркић С.: Courts struggle with a New Categorical Statutory Exclusionary Rule, У: Stephen C. Thaman (Ed.), Exclusionary Rules in Comparative Law, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Volume 20, Њујорк, Springer, 2013, стр. 309-328, ИСБН 978-94-007-5347-1
 • Бркић С.: Legal means in Serbia in cases of the Violation of the Right to trail in a reasonble time, У: Tutomir, O. (Ed.): Confer intainternational abienala, Tемишвар, Wolters Kluwer, Румунија, 2010, str. 231-240

М24

 • Бркић С.: Маргиналије о функцији кривичног гоњења, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Нo. 4, стр. 1533-1544, ИССН 0550-2179, УДK: 343.122
 • Бркић С.: Поступак за изрицање мера безбедности обавезног психијатријског лечења и његов однос према општем и скраћеном кривичном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Нo. 2, стр. 477-490, ИССН 0550-2179, УДK: 343.852:616.89
 • Бркић С.: Тезе о процесним функцијама у кривичном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 4, стр. 1399-1408, ИССН 0550-2179, УДK:343.12

М51

 • Бркић С.: Могућност и границе американизације главног претреса према ЗКП Србије из 2011. године, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2017, Нo. 76, стр. 271-286, ИССН 0350-8501, УДK: 343.139(497.11)
 • Бркић С.: Посебна улога суда у малолетничком кривичном поступку и начело процесне економије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, Но. 4, стр. 1119-1140, ИССН 0550-2179, УДK: 343.1:343.91-053.6
 • Бркић С.: Утицај стреса на давање сведочког исказа, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, Но. 4, стр. 1597-1632, ИССН 0550-2179, УДK:343.143:159.937
 • Бркић С.: Критички осврт на уређење истраге у ЗКП Србије из 2011. године, Зборник радова Правног факултета у НовомСаду, 2015, Вол. 49, Но. 2, стр. 559-575, ИССН 0550-2179, УДK: 343.132(497.11)”2011″(094.5)
 • Бркић С.: Неусклађеност Законика о кривичном поступку Србије из 2011. године са другим прописима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Нo. 3, стр. 171-187, ИССН 0550-2179, УДK: 343.1(497.11)”2011″(094.5)
 • Бркић С.: Посебно осетљиви сведоци, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Но. 2, стр. 211-227, ИССН 0550-2179, УДK: 343.143
 • Бркић С.: Новине у регулисању скраћеног поступка у ЗКП Србије из 2011. године, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но. 2, стр. 215-245, ИССН 0550-2179, УДK: 343.1(497.11)”2011″(094.5)
 • Бркић С.: Терет доказивања у кривичном и парничном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, Вол. 46, Но. 1, стр. 299-329, ИССН 0550-2179, УДK:343.14+347.94
 • Бркић С.: Поводом деценије постојања мандатног кривичног поступка у Србији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, Вол. 45, Но. 3, T. I, стр. 397-425, ИССН 0550-2179, УДK: 343.137.2(497.11)

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторскеакадемскестудије:

 

Title

Go to Top