Početna / Nastavnici i saradnici / dr Snežana Brkić, redovni profesor

dr Snežana Brkić, redovni profesor

Rođena je 1961. godine u Šidu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1984. godine. Magistrirala je na istom fakultetu 1992. godine odbranivši sa odlikom magistarski rad na temu „Načelo legaliteta i oportuniteta krivičnog gonjenja“. Doktorsku disertaciju „Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme“ odbranila je sa najvišom ocenom na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1999. godine.

Usavršavanja (u zemlјi i inostranstvu): studijski boravak na Institutu za krivično pravo i kriminologiju Pravnog fakulteta u Beču (1989).

Radno iskustvo: Sekretarijat za opštu upravu i društvene službe opštine Šid (1984-1985); sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Šidu (1985-1986); Pravni fakultet u Novom Sadu (1986- ).

Oblasti užeg naučnog interesovanja: racionalizacija krivičnog postupka, uprošćene procesne forme, procesna načela, zaštita svedoka, uporedno krivično procesno pravo, psihologija krivičnog postupka.

Služi se nemačkim i engleskim jezikom.

 • nacionalni referent na XVIII Međunarodnom kongresu za uporedno pravo u Vašingtonu – sekcija 5b. Krivično procesno pravo (2010)

ČLANSTVO U RADNIM GRUPAMA

 • u dva navrata predsednik radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku (2004)
 • predsednik radne grupe za usklađivanje Zakona o organizaciji i nadležnostima državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i Zakona o organizaciji i nadležnostima državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina sa Zakonikom o krivičnom postupku (2004)
 • član radne grupe za izradu saveznog Zakonika o krivičnom postupku iz 2001. godine (2000)
zvanje uža naučna oblast visokoškolska ustanova godina izbora
redovni profesor krivičnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2011.
vanredni profesor krivičnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2006.
docent krivičnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2000.
asistent krivičnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 1989.
asistent-pripravnik krivičnopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 1986.

Osnovne akademske studije:

 • Kriminalistička psihologija
 • Krivično procesno pravo 1
 • Krivično procesno pravo 2

Master akademske studije:

 • Psihologija iskaza u krivičnom postupku
 • Centar za socijalni rad u krivičnom postupku

Doktorske akademske studije:

 • Krivično procesno pravo – produblјeni kurs
 • Koneksne procesne forme
 • Posebni krivični postupci

Udžbenici i monografije:

 • Brkić S., Bugarski T.: Krivično procesno pravo II, Novi Sad, 2021.
 • Brkić S., Bugarski T.: Krivično procesno pravo I, Novi Sad, 2020.
 • Brkić S.: Kriminalistička psihologija, Novi Sad, 2020.
 • Brkić S., Bugarski T.: Centar za socijalni rad u krivičnom postupku, Novi Sad, 2016.
 • Brkić S.: Krivično procesno pravo I , Novi Sad, 2014.
 • Brkić S.: Krivično procesno pravo II, Novi Sad, 2010, 2013, 2016.
 • Brkić S.: Zaštita svedoka u krivičnom postupku, Novi Sad, 2005.
 • Brkić S.: Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme, monografija, Novi Sad, 2004.
 • Cigler S.: Načelo legaliteta i oportuniteta krivičnog gonjenja, Novi Sad, 1995.

Odabrani naučni radovi:

M14

 • Brkić S.: Svedoci po čuvenju; U: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije : tematski zbornik. Knj. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 6 / [glavni i odgovorni urednik Branislav Ristivojević], Novi Sad, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2018, str. 203-222, ISBN 978-86-7774-153-2, UDK: 343.143
 • Brkić S.: O pravnoj prirodi istrage; U: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije : tematski zbornik. Knj. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 5 / [glavni i odgovorni urednik Ljubomir Stajić], Novi Sad, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2017, str. 237-247, ISBN 978-86-7774-196-9, UDK: 343.123.1
 • Brkić S.: Izbor i transformacija uprošćenih krivično procesnih formi; U: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije : tematski zbornik. Knj. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 4 / [glavni i odgovorni urednik Ljubomir Stajić], Novi Sad, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2016, str. 283-295, ISBN 978-86-7774-178-5, UDK: 343.1
 • Brkić S.: Novine u Zakoniku o krivičnom postupku Srbije iz 2011. godine u oblasti krivičnopravnih načela; U: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije : tematski zbornik. Knj. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection of papers. Vol. 3 / [glavni i odgovorni urednik Ranko Keča], Novi Sad, Pravni fakultet, 2015, str. 299-321, ISBN 978-86-7774-153-2, UDK:343.1(497.11)”2011″(094.5)
 • Brkić S.: Kritički osvrt na odredbe o glavnom pretresu u Zakoniku o krivičnom postupku Srbije iz 2011. godine, U: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije : tematski zbornik. 2. knj. = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 2. köt. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 2 / [glavni i odgovorni urednik Ranko Keča], Novi Sad, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2014, str. 313-337, ISBN 978-86-7774-140-2, UDK: 343.1(497.11)”2011″(094.5)
 • Brkić S.: Priznanje okrivlјenog kao tačka približavanja srpskog krivičnog procesnog prava anglosaksonskom pravu, U: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropskeunije: tematski zbornik = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection papers / [glavni i odgovorni urednik Ranko Keča], Novi Sad, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2013, str. 301-316, ISBN 978-86-7774-114-3, UDK: 343.144(497.11+1-15)
 • Brkić S.: Courts struggle with a New Categorical Statutory Exclusionary Rule, U: Stephen C. Thaman (Ed.), Exclusionary Rules in Comparative Law, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Volume 20, Nјujork, Springer, 2013, str. 309-328, ISBN 978-94-007-5347-1
 • Brkić S.: Legal means in Serbia in cases of the Violation of the Right to trail in a reasonble time, U: Tutomir, O. (Ed.): Confer intainternational abienala, Temišvar, Wolters Kluwer, Rumunija, 2010, str. 231-240

M24

 • Brkić S.: Marginalije o funkciji krivičnog gonjenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2018, Vol. 52, No. 4, str. 1533-1544, ISSN 0550-2179, UDK: 343.122
 • Brkić S.: Postupak za izricanje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i njegov odnos prema opštem i skraćenom krivičnom postupku, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2018, Vol. 52, No. 2, str. 477-490, ISSN 0550-2179, UDK: 343.852:616.89
 • Brkić S.: Teze o procesnim funkcijama u krivičnom postupku, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2017, Vol. 51, No. 4, str. 1399-1408, ISSN 0550-2179, UDK:343.12

M51

 • Brkić S.: Mogućnost i granice amerikanizacije glavnog pretresa prema ZKP Srbije iz 2011. godine, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 2017, No. 76, str. 271-286, ISSN 0350-8501, UDK: 343.139(497.11)
 • Brkić S.: Posebna uloga suda u maloletničkom krivičnom postupku i načelo procesne ekonomije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2016, Vol. 50, No. 4, str. 1119-1140, ISSN 0550-2179, UDK: 343.1:343.91-053.6
 • Brkić S.: Uticaj stresa na davanje svedočkog iskaza, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2015, Vol. 49, No. 4, str. 1597-1632, ISSN 0550-2179, UDK:343.143:159.937
 • Brkić S.: Kritički osvrt na uređenje istrage u ZKP Srbije iz 2011. godine, Zbornik radova Pravnog fakulteta u NovomSadu, 2015, Vol. 49, No. 2, str. 559-575, ISSN 0550-2179, UDK: 343.132(497.11)”2011″(094.5)
 • Brkić S.: Neusklađenost Zakonika o krivičnom postupku Srbije iz 2011. godine sa drugim propisima, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2014, Vol. 48, No. 3, str. 171-187, ISSN 0550-2179, UDK: 343.1(497.11)”2011″(094.5)
 • Brkić S.: Posebno osetlјivi svedoci, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2014, Vol. 48, No. 2, str. 211-227, ISSN 0550-2179, UDK: 343.143
 • Brkić S.: Novine u regulisanju skraćenog postupka u ZKP Srbije iz 2011. godine, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2013, Vol. 47, No. 2, str. 215-245, ISSN 0550-2179, UDK: 343.1(497.11)”2011″(094.5)
 • Brkić S.: Teret dokazivanja u krivičnom i parničnom postupku, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2012, Vol. 46, No. 1, str. 299-329, ISSN 0550-2179, UDK:343.14+347.94
 • Brkić S.: Povodom decenije postojanja mandatnog krivičnog postupka u Srbiji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2011, Vol. 45, No. 3, T. I, str. 397-425, ISSN 0550-2179, UDK: 343.137.2(497.11)

Osnovne akademske studije:

Master akademske studije:

Doktorske akademske studije:

Go to Top