Почетна / Наставници и сарадници / др Сања Савчић, редовни професор
 • Катедра: Катедра грађанскоправних наука
 • Е-маил адреса: s.savcic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Ц/I 25
 • Фиксни телефон: 021/485-3131
 • ORCID ид: 0000-0002-1160-5860

др Сања Савчић, редовни професор

Рођена је 1976. године у Горажду. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1999. године. Звање магистра правних наука стекла је 2004. године одбраном магистарске тезе „Накнада имовинске штете у ауторском праву“ на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Уговор о лиценци софтвера“ одбранила је 2010. године на Правном факултету у Београду, са одликом.

Стипендије и награде: Повеља Универзитета за најбољег студента Правног факултета за (шк. 1996/97 и 1997/98); Дипломе за изванредан успех (шк. 1996/97 и 1997/98); награда Матице Српске за најбоље студенте друштвених наука (1999), Диплома норвешке амбасаде у Београду „За генерацију која обећава“ (2000); WUS стипендије за перспективне младе универзитетске раднике (шк. 2001/2002).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Мах Planck Институт за интелектуалну својину у Минхену (2004-2005).

Радно искуство: судијски приправник у Привредном суду у Новом Саду (2000-2001); Правни факултет у Новом Саду (2001- ).

Области ужег научног интересовања: општа теорија облигационог права, уговорно право, права интелектуалне својине.

Говори енглески а служи се немачким језиком.

 • члан радне групе на пројекту „The impact of digital platforms and social media on freedom of expression and pluralism”, Central European Professors’ Network којом координише Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Будимпешта, Мађарска (2021)
 • рецензент у образовно научном пољу друштвено-хуманистичких наука (листа рецензената утврђена од стране Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (2018- )
 • арбитар Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, при Привредној комори Србије (2011- )
 • члан Одбора за одржавање и развој кампуса Универзитета у Новом Саду (за мандатни период 2019-2023)
 • члан Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију Универзитета у Новом Саду (за мандатни период 2019-2023)
 • члан радне групе за рад на изради Правилника о отвореној науци Универзитета у Новом Саду (2018)
 • заменик члана Етичког одбора Клинике за гинекологију и акушерство КЦ Војводине (2015-2019)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор Грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2023.
ванредни професор Грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2018.
доцент Грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2013.
асистент Грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду
асистент-приправник Грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2001.

Основне академске студије:

 • Облигационо право
 • Грађанскоправна заштита потрошача
 • Уговори грађанског права – посебни део
 • Право интелектуалне својине

Мастер академске студије:

 • Право индустријске својине
 • Ауторско и сродна права
 • Накнада штете
 • Стварна средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Докторске академске студије:

 • Облигационо право – имовинска и неимовинска штета
 • Право интелектуалне својине у дигиталном друштву
 • Неважност уговора

Уџбеници и монографије:

 • Пајтић Б., Радовановић С., Дудаш А.: Облигационо право. Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, 2018, ИСБН 978-86-7774-194-5
 • Радовановић С.: Акцесорност уговорне казне у српском праву, Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, ИСБН 978-86-7774-189-1, УДК: 347.447.8(497.11)
 • Радовановић С.: Уговор о лиценци софтвера, Београд, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, 2012, ИСБН 978-86-7630-406-6, УДК: 347.77.043:004.4

Одабрани научни радови:

М14

 • Радовановић С.: Certain issues relating to limitations of copyright on computer programs in the information society; У: Актуелна питања права интелектуалне својине и права конкуренције : поглед са Балкана = The current issues of intellectual property law and competition law : a view from the Balkans / [уредници, editors Слободан М. Марковић, Душан В. Поповић], Београд, Правни факултет Универзитета, 2016, стр. 155-180, ИСБН 978-86-7630-638-1, УДК: 347.77

М24

 • Радовановић С., Мишчевић Н.: О електронској форми уговора у домаћем праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 4, стр. 1641-1661, ИССН 0550-2179, УДК: 347.440.4:004(497.11)
 • Радовановић С., Мишчевић Н.: О реализацији уговора о уговорној казни закљученог у форми јавнобележничког записа, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, бр. 4, стр. 1607-1626, ISSN 0550-2179, UDK: 347.447.8:347.961
 • Радовановић С., Дудаш (Dudás) А.: Европски патент са унитарним дејством – да ли је циљ остварљив?, Теме, 2015, бр. 2, стр. 523-542, ISSN 0353-7919, UDK: 334.752
 • Пајтић Б., Радовановић С., Кнежевић М.: Prerequsites for the Existence of a Statutory Duty to Provide Child Support to Adult Children in Regular Education Under Serbian Law, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2014, бр. 148, стр. 747-759, ИССН 0352-5732, УДК: 347.615-057.875(497.11)
 • Радовановић С.: Обим дозвољеног умножавања рачунарског програма код уговора о лиценци, Анали Правног факултета у Београду, 2013, Вол. 61, бр. 1, стр. 169-197, ИССН 0003-2565, УДК: 347.78:004

М32

 • Радовановић С.: Certain Issues Relating to Limitations of Copyright on Computer Programs in Information Society, 1. Међународна конференција “Улога интелектуалне својине у наступу привреда држава Западног Балкана на глобалном тржишту”, Београд: Правни факултет Универзитета, 14. новембар, 2015, стр. 140-142, ISBN 978-86-7630-598-8

М33

 • Ковачек Станић Г., Радовановић С.: Право детета на издрţавање у породичном законодавству и судској пракси : модели одређивања висине издржавања, Зборник радова / Правни факултет Универзитета “Џемал Биједић” у Мостару, 2015, Вол. 3, Но 3, пп. 53-71, ИССН 2303-6052, 3. Међународни научни скуп Дани породичног права “Правна средства за смањење сиромаштва дјеце”, Мостар: Правни факултет Универзитета “Џемал Биједић”, 27. март, 2015, стр. 53-71

М51

 • Радовановић С.: Законске обавезе нечињења као предмет уговора (у праву интелектуалне својине), Право и привреда – часопис за привредно правну теорију и праксу, 2017, бр. 7-9, стр. 247-263, ИССН 0354-3501
 • Радовановић С.: Рачунарски програм као услуга у информационом друштву, Право и привреда – часопис за привредно правну теорију и праксу, 2016, бр. 7-9, стр. 372-389, ИССН 0354-3501, УДК: 347.7
 • Радовановић С., Мишчевић Н.: Једнострана компензација застарелог потраживања, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, бр. 4, стр. 1315-1334, ИССН 0550-2179, УДК: 347.469:347.131.2
 • Радовановић С.: Допуштена декомполација рачунарског програма у функцији заштите општег интереса, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, бр. 3, стр. 1247-1262, ИССН 0550-2179, УДК: 347.78:004.4
 • Радовановић С.: Матичне ћелије људског ембриона и патентна заштита, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, бр. 4, стр. 1831-1843, ИССН 0550-2179, УДК: 57.089:347.771
 • Радовановић С.: Застарелост потраживања накнада организација за колективно остваривање ауторског и сродних права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, бр. 4, стр. 265-277, ИССН 0550-2179, УДК: 347.78:347.439
 • Радовановић С.: Може ли ауторско имовинско право да буде предмет залагања, Право и привреда – часопис за привредно правну теорију и праксу, 2014, бр. 7-9, стр. 37-53, ИССН 0354- 3501
 • Радовановић С.: Употреба рачунарског програма у Cloud computing-у, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, бр. 3, стр. 343-357, ИССН 0550-2179, УДК: 004.4:347.78
 • Радовановић С.: Патенти и јавно здравље – принудна лиценца за извоз фармацеутских производа, Право и привреда – часопис за привредно правну теорију и праксу, 2013, бр. 4-6, стр. 744-762, ИССН 0354-3501
 • Радовановић С.: Начини и правне последице престанка уговора о лиценци софтвера, Право и привреда – часопис за привредно правну теорију и праксу, 2012, бр. 7-9, стр. 338-355, ИССН 0354- 3501

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top