Početna / Nastavnici i saradnici / dr Sanja Savčić, redovni profesor

dr Sanja Savčić, redovni profesor

Rođena je 1976. godine u Goraždu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1999. godine. Zvanje magistra pravnih nauka stekla je 2004. godine odbranom magistarske teze „Naknada imovinske štete u autorskom pravu“ na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju „Ugovor o licenci softvera“ odbranila je 2010. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, sa odlikom.

Stipendije i nagrade: Povelјa Univerziteta za najbolјeg studenta Pravnog fakulteta za (šk. 1996/97 i 1997/98); Diplome za izvanredan uspeh (šk. 1996/97 i 1997/98); nagrada Matice Srpske za najbolјe studente društvenih nauka (1999), Diploma norveške ambasade u Beogradu „Za generaciju koja obećava“ (2000); WUS stipendije za perspektivne mlade univerzitetske radnike (šk. 2001/2002).

Usavršavanja (u zemlјi i inostranstvu): Mah Planck Institut za intelektualnu svojinu u Minhenu (2004-2005).

Radno iskustvo: sudijski pripravnik u Privrednom sudu u Novom Sadu (2000-2001); Pravni fakultet u Novom Sadu (2001- ).

Oblasti užeg naučnog interesovanja: opšta teorija obligacionog prava, ugovorno pravo, prava intelektualne svojine.

Govori engleski a služi se nemačkim jezikom.

 • član radne grupe na projektu „The impact of digital platforms and social media on freedom of expression and pluralism”, Central European Professors’ Network kojom koordiniše Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budimpešta, Mađarska (2021)
 • recenzent u obrazovno naučnom polјu društveno-humanističkih nauka (lista recenzenata utvrđena od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (2018- )
 • arbitar Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije (2011- )
 • član Odbora za održavanje i razvoj kampusa Univerziteta u Novom Sadu (za mandatni period 2019-2023)
 • član Odbora za obezbeđenje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Novom Sadu (za mandatni period 2019-2023)
 • član radne grupe za rad na izradi Pravilnika o otvorenoj nauci Univerziteta u Novom Sadu (2018)
 • zamenik člana Etičkog odbora Klinike za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvodine (2015-2019)
zvanje uža naučna oblast visokoškolska ustanova godina izbora
redovni profesor Građanskopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 203.
vanredni profesor Građanskopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2018.
docent Građanskopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2013.
asistent Građanskopravna Pravni fakultet u Novom Sadu
asistent-pripravnik Građanskopravna Pravni fakultet u Novom Sadu 2001.

Osnovne akademske studije:

 • Obligaciono pravo
 • Građanskopravna zaštita potrošača
 • Ugovori građanskog prava – posebni deo
 • Pravo intelektualne svojine

Master akademske studije:

 • Pravo industrijske svojine
 • Autorsko i srodna prava
 • Naknada štete
 • Stvarna sredstva obezbeđenja i učvršćenja potraživanja

Doktorske akademske studije:

 • Obligaciono pravo – imovinska i neimovinska šteta
 • Pravo intelektualne svojine u digitalnom društvu
 • Nevažnost ugovora

Udžbenici i monografije:

 • Pajtić B., Radovanović S., Dudaš A.: Obligaciono pravo. Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2018, ISBN 978-86-7774-194-5
 • Radovanović S.: Akcesornost ugovorne kazne u srpskom pravu, Novi Sad, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2017, ISBN 978-86-7774-189-1, UDK: 347.447.8(497.11)
 • Radovanović S.: Ugovor o licenci softvera, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2012, ISBN 978-86-7630-406-6, UDK: 347.77.043:004.4

Odabrani naučni radovi:

M14

 • Radovanović S.: Certain issues relating to limitations of copyright on computer programs in the information society; U: Aktuelna pitanja prava intelektualne svojine i prava konkurencije : pogled sa Balkana = The current issues of intellectual property law and competition law : a view from the Balkans / [urednici, editors Slobodan M. Marković, Dušan V. Popović], Beograd, Pravni fakultet Univerziteta, 2016, str. 155-180, ISBN 978-86-7630-638-1, UDK: 347.77

M24

 • Radovanović S., Miščević N.: O elektronskoj formi ugovora u domaćem pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2018, Vol. 52, br. 4, str. 1641-1661, ISSN 0550-2179, UDK: 347.440.4:004(497.11)
 • Radovanović S., Miščević N.: O realizaciji ugovora o ugovornoj kazni zaklјučenog u formi javnobeležničkog zapisa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2017, Vol. 51, br. 4, str. 1607-1626, ISSN 0550-2179, UDK: 347.447.8:347.961
 • Radovanović S., Dudaš (Dudás) A.: Evropski patent sa unitarnim dejstvom – da li je cilј ostvarlјiv?, Teme, 2015, br. 2, str. 523-542, ISSN 0353-7919, UDK: 334.752
 • Pajtić B., Radovanović S., Knežević M.: Prerequsites for the Existence of a Statutory Duty to Provide Child Support to Adult Children in Regular Education Under Serbian Law, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 2014, br. 148, str. 747-759, ISSN 0352-5732, UDK: 347.615-057.875(497.11)
 • Radovanović S.: Obim dozvolјenog umnožavanja računarskog programa kod ugovora o licenci, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2013, Vol. 61, br. 1, str. 169-197, ISSN 0003-2565, UDK: 347.78:004

M32

 • Radovanović S.: Certain Issues Relating to Limitations of Copyright on Computer Programs in Information Society, 1. Međunarodna konferencija “Uloga intelektualne svojine u nastupu privreda država Zapadnog Balkana na globalnom tržištu”, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, 14. novembar, 2015, str. 140-142, ISBN 978-86-7630-598-8

M33

 • Kovaček Stanić G., Radovanović S.: Pravo deteta na izdrţavanje u porodičnom zakonodavstvu i sudskoj praksi : modeli određivanja visine izdržavanja, Zbornik radova / Pravni fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, 2015, Vol. 3, No 3, pp. 53-71, ISSN 2303-6052, 3. Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava “Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece”, Mostar: Pravni fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, 27. mart, 2015, str. 53-71

M51

 • Radovanović S.: Zakonske obaveze nečinjenja kao predmet ugovora (u pravu intelektualne svojine), Pravo i privreda – časopis za privredno pravnu teoriju i praksu, 2017, br. 7-9, str. 247-263, ISSN 0354-3501
 • Radovanović S.: Računarski program kao usluga u informacionom društvu, Pravo i privreda – časopis za privredno pravnu teoriju i praksu, 2016, br. 7-9, str. 372-389, ISSN 0354-3501, UDK: 347.7
 • Radovanović S., Miščević N.: Jednostrana kompenzacija zastarelog potraživanja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2016, Vol. 50, br. 4, str. 1315-1334, ISSN 0550-2179, UDK: 347.469:347.131.2
 • Radovanović S.: Dopuštena dekompolacija računarskog programa u funkciji zaštite opšteg interesa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2015, Vol. 49, br. 3, str. 1247-1262, ISSN 0550-2179, UDK: 347.78:004.4
 • Radovanović S.: Matične ćelije lјudskog embriona i patentna zaštita, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2015, Vol. 49, br. 4, str. 1831-1843, ISSN 0550-2179, UDK: 57.089:347.771
 • Radovanović S.: Zastarelost potraživanja naknada organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2014, Vol. 48, br. 4, str. 265-277, ISSN 0550-2179, UDK: 347.78:347.439
 • Radovanović S.: Može li autorsko imovinsko pravo da bude predmet zalaganja, Pravo i privreda – časopis za privredno pravnu teoriju i praksu, 2014, br. 7-9, str. 37-53, ISSN 0354- 3501
 • Radovanović S.: Upotreba računarskog programa u Cloud computing-u, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2013, Vol. 47, br. 3, str. 343-357, ISSN 0550-2179, UDK: 004.4:347.78
 • Radovanović S.: Patenti i javno zdravlјe – prinudna licenca za izvoz farmaceutskih proizvoda, Pravo i privreda – časopis za privredno pravnu teoriju i praksu, 2013, br. 4-6, str. 744-762, ISSN 0354-3501
 • Radovanović S.: Načini i pravne posledice prestanka ugovora o licenci softvera, Pravo i privreda – časopis za privredno pravnu teoriju i praksu, 2012, br. 7-9, str. 338-355, ISSN 0354- 3501

Osnovne akademske studije:

Master akademske studije:

Doktorske akademske studije:

Go to Top