Home / Teachers and associates / Dr. Darko Božičić, assistant

Dr. Darko Božičić, assistant

Dr. Božičić was born in 1989 in Novi Sad. He graduated from  the University of Novi Sad Faculty of Law in 2012. He received his LL.M. degree from  the University of Novi Sad Faculty of Law in 2014 (“Collective Bargaining in International, European and Domestic Law and Practice”). He defended his doctoral dissertation (“The Right to Work in Digital Economy”) at the University of Novi Sad Faculty of Law in 2021.

Fellowships and grants: Scholarship of the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia (2009-2012).

Courses attended and/or visiting scholar: Faculty of Law Comenius University in Bratislava (Slovakia, 2018).

Employment: Credit Agricole Bank ad Novi Sad (2012-2013); the University of Novi Sad Faculty of Law (2013 – ).

Areas of research and expertise:  labour law, social security law, information, communications and technology law.

Languages: English.

 • President of the Antidoping Commission of the Basketball Federation of Serbia(2022- )
 • General Secretary and board member of the Association for Labor Law and Social Insurance of Serbia (2022- )
 • Conciliator with the Republic Agency for the Peaceful Settlement of Labor Disputes (2021- )
 • Mediator within Ministry of Justice Republic of Serbia (2021- )
 • Secretary of the Department of Labor and Social Law at the University of Novi Sad Faculty of Law (2013-)
 • A member of the working group on the Law on Traineeships in the Republic of Serbia as an UNICEF’s expert (2021)
Academic title Field of law Institution Year
Assistant with PhD Civil Law Faculty of Law in Novi Sad 2022
Assistant Civil Law Faculty of Law in Novi Sad 2015
Teaching Assistant Civil Law Faculty of Law in Novi Sad 2013

Bachelor of Law Studies

 • Labour Law

Master studies

 • Collective Labour Law

Articles:

 

М 24

 • Јашаревић С., Божичић Д.: Заштита од насиља и узнемиравања на раду у међународним правним стандардима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, бр. 3, стр. 785-802, ИССН 0550-2179, УДК: 658.310.42:342.734]:006.3(100).
 • Јовановић П., Божичић Д.: Право запосленог на приватност као сегмент безбедности и здравља на раду, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр.3, стр. 856-868, ИССН 0550-2179, УДК: 331.105.2-057.16:342.738.
 • Јовановић П., Божичић Д., Нормативни оквир заштите моралног интегритета запослених, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, бр. 4, стр. 1229-1249, ИССН 0550-2179, УДК: 331.45:17.

М 33

 • Божичић Д.: Међународни стандарди рада у актима мултинационалних компанија – приватизација међународних стандарда рада и њене последице, Хармониус 2019, Вол. 8, стр. 80-93, ИССН 2334-6566, УДК: 006.44:331.105..

М 34

 • Божичић Д., Is Serbian Labour Law Ready for Platform Economy?, 2. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 1-2 October, 2020, стр. 20-21, ИСБН 978-86-7774-224-9, УДК: 349.2:004.7(497.11).
 • Божичић Д.: Клаузула забране конкуренције: између ограничења права на рад запосленог и заштите пословних интереса послодаваца, 1. Међународна научна конференција “Право и мултидисциплинарност”, Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу, 12-13 Април, 2019, стр. 207-208, ИСБН 978-86-7148-255-4.
 • Божичић Д.: Клаузула забране конкуренције: између ограничења права на рад запосленог и заштите пословних интереса послодаваца,  Међународна научна конференција “Право и мултидисциплинарност”, Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу, 12-13. aприл, 2019, стр. 207-208, ИСБН 978-86-7148-255-4.
 • Božičić D.: Is Serbian Labour Law Ready for Platform Economy?, 2. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 1-2. октобар, 2020, стр. 20-21, ИСБН 978-86-7774-224-9, УДК: 349.2:004.7(497.11).

M 45

 • Јашаревић С.: Божичић Д., Кратка анализа домаћег радон-правног оквира са освртом на статус дигиталних радника (фриленсера) и предлог решења за националног законодавца; У: Предводници промена на тржишту рада: прототипови достојанственог рада за Србију у дигиталном добу, ур: Тања Јакоби, Бранка Анђелковић (електронски извор), Београд, Центар за истраживање јавних политика, 2020, стр. 18-26.

М 51

 • Божичић Д.: Дигиталне платформе и њихов утицај на односе поводом дигиталног рада, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, бр. 1, стр. 453-466, ИССН 0550-2179, УДК: 004:331.
 • Јовановић П., Божичић Д.: Заштита и безбедност запослених на раду, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол 50, бр. 3, стр. 753-771, ИССН 0550-2179, УДК: 331.45 : 006.3.

М 52

 • Божичић Д.: О (не)оправданом отказу уговора о раду због активности запосленог на друштвеним мрежама, Радно и социјално право, 2019, Вол. 23, бр. 1, стр. 127-146, ИССН 1450-5800, УДК: 331.106.44.
 • Божичић Д.: Границе послодавчевих назорних овлашћења у односу на заштиту права на приватност запослених, Радно и социјално право, 2018, Вол 22, бр. 2, стр. 89-106, ИССН 1450-5800, УДК: 331.641:342.7.
 • Божичић Д.: Нормативни оквир за колективно преговарање у праву Европске уније, Радно и социјално право, 2017, бр. 2, стр. 173-192, ИССН 1450-5800, УДК: 331.105.42(4-672ЕУ).
Go to Top