Home / Teachers and associates / Dr. Nikolina Miščević, assistant

Dr. Nikolina Miščević, assistant

Dr. Miščević was born in 1987 in Bihać. She graduated from the University of Novi Sad Faculty of Law in 2012. She received her Master of Law degree from the University of Novi Sad Faculty of Law (“Mortgage Agreement”) in 2015. She defended her doctoral dissertation (“Notary Form of the Obligation Contracts”) at the University of Novi Sad Faculty of Law in 2022.

Fellowships and grants: research scholarship of the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law in Hamburg, Germany (2016); DAAD scholarship for an intensive German language course “Kommunikation im universitären Kontext – mündlich präsentieren” at the University of Potsdam, Germany (2017); DAAD scholarship for an intensive German language course on “Mündliche Kommunikation an der Hochschule” at the University of Potsdam (2019).

Employment: law clerk at the Basic Court in Novi Sad (2013); intern at a law firm (2013); The University of Novi Sad Faculty of Law (2013- ).

Areas of research and expertise: contract law, right to contest a debtor´s legal act outside the insolvency proceedings, form of contract.

Languages: English and German.

 • member of the Executive Board of the International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges“ (2019)
 • secretary of the Civil Law Department (2015-2020)
 • participated in the Festival of Science and Education of the University of Novi Sad (2015-2017)
Academic title Field of law Institution Year
Assistant with PhD Civil Law Faculty of Law in Novi Sad 2022
Assistant Civil Law Faculty of Law in Novi Sad 2015
Teaching Assistant Civil Law Faculty of Law in Novi Sad 2013

Bachelor of Law Studies

 • Law of Obligations

Master studies

 • Damages
 • Collaterals and Liens

Articles:

 М24

 • Мишчевић Н.: Форма обећања поклона покретне ствари, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, бр. 3, стр. 1119-1143, ИССН 0550-2179, УДК: 347.440.44:347.472]:347.214.1
 • Радовановић С., Мишчевић, Н.: О електронској форми уговора у домаћем праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 4, стр. 1641-1661, ИССН 0550-2179, УДК: 347.440.4:004(497.11).
 • Мишчевић Н.: Активна легитимација за побијање правних радњи дужника изван стечаја: време настанка потраживања, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 3, стр. 1333-1350, ИССН 0550-2179, УДК: 347.922(497.11)
 • Радовановић С., Мишчевић, Н.: О реализацији уговора о уговорној казни закљученог у форми јавнобележничког записа, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, бр. 4, стр. 1607-1626, ИССН 0550-2179, УДК: 347.447.8:347.961

М31

 • Мишчевић, Н.: О значењу термина „доспелост“ из чл. 280, ст. 1 Закона о облигационим односима, само доспелост или и извршност потраживања, Harmonius, 2018, стр. 130-144, ИССН 2334-6566, 13. Harmonius School of Law, Београд, 30. новембар, 2018, стр. 130-144, УДК: 347.447
 • Мишчевић, Н.: Активна легитимација за побијање правне радње дужника изван стечаја: новчано (и неновчано) потраживање, Правна ријеч, 2018, Вол. 15, бр. 55, стр. 481-497, ИССН 1840-0272, 15. Међународно саветовање „Октобарски правнички дани“, Бања Лука, 12-13. октобар, 2018, стр. 481-497, УДК: 347.778:347.735/.739

М34

 • Мишчевић Н.: Јавнобележничка форма уговора као средство заштите начела слободе уговарања, 1. Међународна научна конференција “Одговорност у правном и друштвеном контексту”, Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу, 18. септембар, 2020, стр. 27-30
 • Мишчевић Н: On the Parallelism of Forms of Authorization and Main Contract in Domestic Law, 2. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 1-2. октобар, 2020, стр. 90-92, ИСБН 978-86-7774-224-9, УДК: 347.462:347.961(497.11)
 • Мишчевић Н: On the Form of the Gift Agreement of Movables Without the Handover, 1. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 3-4. октобар, 2019, стр. 60-60, ИСБН 978-86-7774-210-2, УДК: 347.472:347.3

М51

 • Радовановић С., Мишчевић Н.: Правна немогућност или недопуштеност – постоји ли потреба за дистинкцијом?, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, бр. 4, стр. 1305-1320, ИССН 0550-2179, УДК: 347.441.12
 • Радовановић С., Мишчевић Н.: О подели на непостојеће и ништаве уговоре у домаћем праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, бр. 4, стр. 267-287, ISSN 0550-2179, УДК: 347.441.8(497.11)
 • Радовановић С., Мишчевић Н.: Једнострана компензација застарелог потраживања, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, бр. 4, стр. 1315-1334, ИССН 0550-2179, УДК: 347.469:347.131.2
 • Мишчевић, Н.: Форма уговора о хипотеци, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, бр. 3, стр. 1403-1416, ИССН 0550-2179, УДК: 347.44:347.27

М64

 • Радовановић С., Мишчевић Н.: О могућности закључења уговора о уговорној казни у форми извршног јавнобележничког записа и његовој реализацији, 1. Научни скуп “Правна традиција и нови правни изазови”, Нови Сад: Правни факултет, 12. фебруар, 2018, стр. 47-48, ИСБН 978-86-7774-193-8, УДК: 347.447.8 : 347.961
 • Радовановић С., Мишчевић Н.: О могућности замене писане форме уговора електронском у домаћем праву, 2. Научни скуп “Правна традиција и нови правни изазови”, Нови Сад: Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 18. фебруар, 2019, стр. 41-42, ИСБН 978-86-7774-219-5, УДК: 347.440.4:004(497.11)
 • Радовановић С., Мишчевић Н.: Подела на непостојеће и ништаве уговоре у контексту конверзије уговора, 3. Научни скуп “Правна традиција и нови правни изазови”, Нови Сад: Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 18. фебруар, 2020, стр. 33-34, ИСБН 978-86-7774-220-1, УДК: 347.441.8(497.11)
Go to Top