Почетна / Наставници и сарадници / др Николина Мишчевић, асистент са докторатом
 • Катедра: Катедра грађанскоправних наука
 • Е-маил адреса: n.miscevic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Ц/II 40
 • Фиксни телефон: 021/485-3031
 • ORCID ид: 0000-0001-9909-1595

др Николина Мишчевић, асистент са докторатом

Рођена је 1987. године у Бихаћу. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 2012. године. Звање мастер правник стекла је 2015. године одбраном завршног рада „Уговор о хипотеци“ на Правном факултету у Новом Саду. Докторске академске студије, студијски програм Приватно право, уписала је на Правном факултету у Новом Саду 2015. године.

Усавршавања (у земљи и иностранству): истраживачкa стипендијa Макс Планк институтa за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу, Немачка (2016); стипендија DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) за интензивни курс немачког језика „Kommunikation im universitären Kontext – mündlich präsentieren“ на Универзитету у Потсдаму, Немачка (2017); стипендија DAAD за интензивни курс немачког језика на тему „Mündliche Kommunikation an der Hochschule“ на Универзитету у Потсдаму, (2019).

Радно искуство: волонтер у Основном суду у Новом Саду (2013); адвокатски приправник (2013); Правни факултет у Новом Саду (2013- );

Области ужег научног интересовања: уговорно право, побијање правних радњи дужника изван стечаја, форма уговора.

Говори енглески и немачки језик.

 • члан Извршног одбора научне конференције „Правна традиција и нови правни изазови“ (2018- )
 • секретар Катедре грађанскоправних наука (2015-2020)
 • учешће на Фестивалу науке и образовања Универзитета у Новом Саду (2015-2017).
звање ужа научна област високошколска установа година избора
асистент са докторатом грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2022.
асистент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2015.
сарадник у настави грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2013.

Основне академске студије

 • Облигационо право

Мастер академске студије

 • Накнада штете
 • Стварна средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Одабрани научни радови:

М24

 • Мишчевић Н.: Форма обећања поклона покретне ствари, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, бр. 3, стр. 1119-1143, ИССН 0550-2179, УДК: 347.440.44:347.472]:347.214.1
 • Радовановић С., Мишчевић, Н.: О електронској форми уговора у домаћем праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 4, стр. 1641-1661, ИССН 0550-2179, УДК: 347.440.4:004(497.11).
 • Мишчевић Н.: Активна легитимација за побијање правних радњи дужника изван стечаја: време настанка потраживања, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 3, стр. 1333-1350, ИССН 0550-2179, УДК: 347.922(497.11)
 • Радовановић С., Мишчевић, Н.: О реализацији уговора о уговорној казни закљученог у форми јавнобележничког записа, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, бр. 4, стр. 1607-1626, ИССН 0550-2179, УДК: 347.447.8:347.961

М31

 • Мишчевић, Н.: О значењу термина „доспелост“ из чл. 280, ст. 1 Закона о облигационим односима, само доспелост или и извршност потраживања, Harmonius, 2018, стр. 130-144, ИССН 2334-6566, 13. Harmonius School of Law, Београд, 30. новембар, 2018, стр. 130-144, УДК: 347.447
 • Мишчевић, Н.: Активна легитимација за побијање правне радње дужника изван стечаја: новчано (и неновчано) потраживање, Правна ријеч, 2018, Вол. 15, бр. 55, стр. 481-497, ИССН 1840-0272, 15. Међународно саветовање „Октобарски правнички дани“, Бања Лука, 12-13. октобар, 2018, стр. 481-497, УДК: 347.778:347.735/.739

М34

 • Мишчевић Н.: Јавнобележничка форма уговора као средство заштите начела слободе уговарања, 1. Међународна научна конференција “Одговорност у правном и друштвеном контексту”, Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу, 18. септембар, 2020, стр. 27-30
 • Мишчевић Н: On the Parallelism of Forms of Authorization and Main Contract in Domestic Law, 2. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 1-2. октобар, 2020, стр. 90-92, ИСБН 978-86-7774-224-9, УДК: 347.462:347.961(497.11)
 • Мишчевић Н: On the Form of the Gift Agreement of Movables Without the Handover, 1. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Novi Sad: Faculty of Law, Publishing Centre, 3-4. октобар, 2019, стр. 60-60, ИСБН 978-86-7774-210-2, УДК: 347.472:347.3

М51

 • Радовановић С., Мишчевић Н.: Правна немогућност или недопуштеност – постоји ли потреба за дистинкцијом?, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, бр. 4, стр. 1305-1320, ИССН 0550-2179, УДК: 347.441.12
 • Радовановић С., Мишчевић Н.: О подели на непостојеће и ништаве уговоре у домаћем праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Вол. 54, бр. 4, стр. 267-287, ISSN 0550-2179, УДК: 347.441.8(497.11)
 • Радовановић С., Мишчевић Н.: Једнострана компензација застарелог потраживања, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, бр. 4, стр. 1315-1334, ИССН 0550-2179, УДК: 347.469:347.131.2
 • Мишчевић, Н.: Форма уговора о хипотеци, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, бр. 3, стр. 1403-1416, ИССН 0550-2179, УДК: 347.44:347.27

М64

 • Радовановић С., Мишчевић Н.: О могућности закључења уговора о уговорној казни у форми извршног јавнобележничког записа и његовој реализацији, 1. Научни скуп “Правна традиција и нови правни изазови”, Нови Сад: Правни факултет, 12. фебруар, 2018, стр. 47-48, ИСБН 978-86-7774-193-8, УДК: 347.447.8 : 347.961
 • Радовановић С., Мишчевић Н.: О могућности замене писане форме уговора електронском у домаћем праву, 2. Научни скуп “Правна традиција и нови правни изазови”, Нови Сад: Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 18. фебруар, 2019, стр. 41-42, ИСБН 978-86-7774-219-5, УДК: 347.440.4:004(497.11)
 • Радовановић С., Мишчевић Н.: Подела на непостојеће и ништаве уговоре у контексту конверзије уговора, 3. Научни скуп “Правна традиција и нови правни изазови”, Нови Сад: Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 18. фебруар, 2020, стр. 33-34, ИСБН 978-86-7774-220-1, УДК: 347.441.8(497.11)

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторскеакадемскестудије:

Title

Go to Top